Zrušenie zákazu návštev vo FNsP Nové Zámky

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky je zrušený zákaz návštev na lôžkových oddeleniach FNsP Nové Zámky od 1.3.2019.

Ples priateľov 2019

Dňa 22. februára 2019 privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech...

POZVÁNKA
Svetový týždeň glaukómu

Pri príležitosti svetového týždňa glaukómu Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky organizuje dňa 15. 3. 2019 v čase od 10,00 do 14,00 hod. bezplatné skríningové meranie vnútroočného tlaku vo vestibule FNsP Nové Zámky...

Za prítomnosti pani ministerky
sme uviedli do prevádzky
nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Svetový deň
predčasne narodených 2018

Tak ako minulý rok aj tento sa 17. novem­bra pripojili Nové Zámky k ostat­ným mestám na Slovensku a vo svete, ktoré vysvietili budovy na purpurovo pri príleži­tosti Svetového dňa predčasne naro­dených...

Prvý videoprenos z inkubátora v SR

Na Neonatologickej klinike FNsP Nové Zámky poskytujeme starostlivosť zdravým ale i kriticky chorým a extrémne nezrelým novorodencom, ktorí musia byť umiestnení v inkubátore a vyžadujú rozsiahlu intenzívnu starostlivosť. Ak mamička nemôže byť so svojim dieťatkom, má možnosť svoje dieťatko vidieť prostred­níctvom video­prenosu z inkubátora...

Svetový deň duševného zdravia 2018

Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo vo vestibule FNsP už druhý ročník...

Olympijské hry predčadne narodených 2018

Olympijské hry odpradávna symbolizovali silu tela i ducha. Predčasne narodené detičky mali svoj prvý olympijský deň v Nových Zámkoch 8. septembra 2018. Ako povedala predsed­níčka Olympij­ského výboru Olym­pij­ských hier pred­časne narode­ných, primárka MUDr. Klaudia Demová, PhD., všetci títo malí veľkí bojovníci, už svoj prvý veľký zápas - zápas o prežitie zdolali...

Deň melanómu 2018

Na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky sa konalo tradičné bezplatné vyše­tro­vanie znamienok v rámci prevencie pri príležitosti Dňa melanómu. Počas týždennej akcie bolo vyšetrených 359 záujemcov...

Medzinárodný deň sestier

Dňa 16. mája 2018 sme si opäť pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Sestrám sa za ich obetavosť, trpezlivosť, súcit, ľudskosť a zodpovednosť v príhovore poďakoval medicínsky riaditeľ MUDr. Zoltán Danczi a vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Anna Demová...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí...

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Psychologické vyšetrenie žiadateľov o zbrojný preukaz

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka možnosť psychologického vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz na Ambulancii klinickej psychológie...

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru:

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky

Lokalizácia:
Monoblok - vestibul
Telefón:
035 / 691 2184
035 / 6421 874
Po-Pi 7,30-15,30 hod.

Rozpis pohoto­vostných slu­žieb le­kární v meste Nové Zámky.

Hniezdo záchrany

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie pred budovou FNsP Nové Zámky.

Ochrana osobných údajov

FNsP Nové Zám­ky pristu­puje k Vašim osob­ným údajom zodpo­vedne...

Štandardné postupy
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk