Máte opakované ťažkosti
so stolicou alebo bolesti brucha?

Môže ísť o chronické zápalové ochorenie čriev.

IBD centrum
Klinika vnútorného lekárstva II,
FNsP Nové Zámky (12. posch.)

Deň otvorených dverí:
27. mája 2016 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Ocenenia sestrám za obetavú prácu

Pri príle­žitosti Medziná­rod­ného dňa ses­tier ne­moc­nica odovzdá­vala ocenenia ses­trám za obe­tavú a vzornú prácu...

Vývoj hospodárenia
FNsP Nové Zámky
v rokoch 2012 až 2015

Ponuka prebytočného majetku štátu

V zmysle rozhodnutia štatutárneho zástupcu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ako správca majetku štátu ponúka na kúpu prebytočný majetok štátu - trezor...

NEZABÚDAJME...
si cvičiť pamäť

V rámci Týždňa mozgu sa po celom Slo­vensku konali akcie zvyšujúce povedomie o ocho­re­niach vedúcich k poruchám pamäte, možnos­tiach preven­cie a liečby. Výnim­kou neboli ani Nové Zámky...

Centrálny príjem
otvorený v novom šate

Od 22. februára 2016 je Centrálny prijem FNsP Nové Zámky po kom­pletnej rekon­štruk­cii opäť v plnej prevádzke.

Centrum pre biologickú liečbu psoriázy v Nových Zámkoch

Od 1. júla 2015 bolo na Derma­tovene­rologickom oddelení FNsP Nové Zámky otvorené Centrum pre biologickú liečbu psoriázy. Je jedným z 9 pra­co­vísk na Slovensku.

Výhrevné lôžko od spoločnosti Lidl

Spoločnosť Lidl venovala našej nemocnici v rámci projektu "Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“, výhrevné lôžko.

Aj v roku 2015 bola naša sestra ocenená Bielym srdcom

22. mája 2015 počas slávnostného večera udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asis­ten­tiek prestížne ocenenie Biele srdce 30 sestrám a pôrodným asistentkám. Medzi ocenenými bola i sestra z novo­zámoc­kej nemocnice. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Prvý ročník bezplatného vyšetro­vania zna­mienok sa stretol so záujmom verejnosti

Na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky sa v máji 2015 konalo bezplatné vyše­tro­vanie znamienok v rámci prevencie pri príležitosti Dňa melanómu. Počas týždennej akcie bolo vyšetrených 341 záujemcov...

Aj novorodenci v Nových Zámkoch jazdia na nových Hyundai ix1

Dňa 4. 6. 2015 spoločnosť Hyundai Motor Co. v rámci projektu podpory pôrodníc venovala našej nemocnici štyri špeciálne novorodenecké vozíky, ktoré budú slúžiť nemocničnému personálu, mamičkám a hlavne najmenším prírastkom.

Naša nemocnica získala tri ocenenia „Zdravotník roka 2014“

23. apríla 2015 odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica „Cenu Zdravotník roka 2014“ 12-im laureátom, medzi ktorými boli aj traja naši zamestnanci.

Protikorupčné opatrenia

Na základe skvalitnenia činnosti práce nemoc­nice, jej efektívneho fungovania, zvýšeného dôrazu na spokojnosť pacientov a dodržiavania etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prijalo operatívne vedenie nasledovný súbor opatrení...

Rekonštrukcia
operačných sál ORL kliniky

V našej nemocnici v októbri 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na oto­rino­laryngo­logickej klinike. Celá akcia rekon­štrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Rekonštrukcia pôrodných sál

Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

SEPA platby

V súvislosti so zavedením SEPA platieb od 1. 2. 2014 uvádzame údaje potrebné na vykonanie SEPA úhrady v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice...

Umelecké diela

Nikto asi nechodí do nemocnice obdivovať umelecké diela, nikto by ich pravdepodobne v nemocnici ani nehľadal. I napriek tomu sú tu prítomné a nenápadne dotvárajú nemocničný areál.

Dokumenty ministerstva zdravotníctva

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva k nove­le Trestného zákona (29. 5. 2013)

Platy lekárov sa budú navyšovať (20. 5. 2013)

Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému
(11. 2. 2013)

(všetky dokumenty)

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Modernizácia FNsP Nové Zámky

Projekt Modernizácia FNsP Nové Zámky sa realizoval v rámci operačného programu zdravotníctvo v rokoch 2009-2011. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.

Zoznam dlžníkov

Jedným z bodov Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 je zverejňovať na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov...

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru:

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Hniezdo záchrany

Pre novorodeniatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Parkovisko

Podrobné informácie o parkovisku pri FNsP Nové Zámky, Slovenská 11.

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva - televízor Samsung

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk