OZNAM

Komisia pre chrípkovú epidémiu FNsP Nové Zámky na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení vyhlasuje zákaz návštev na lôžkových oddeleniach vo FNsP Nové Zámky od 9. 2. 2018 do odvolania.

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Desať nových monitorov dychu pre novorodencov vo FNsP Nové Zámky

Riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch odovzdala desať nových monitorov dychu pre novorodencov vo FNsP v Nových Zámkoch. Monitory dychu sú dôležité pri odhaľovaní problému s dýchaním u novorodenca, pretože...

Mikuláš zavítal aj do našej nemocnice

Šiesteho decembra Mikuláš nezabudol ani na pacientov novozámockej nemocnice. Zavítal k nim s darčekmi, smiechom, priniesol aj svojich pomocníkov, anjelikov a čertov...

Purpurový deň predčasne narodených 2017

17. november, Svetový deň predčasne narodených detí, je venovaný detičkám, ktoré na svet prišli skôr, ako bol ich termín pôrodu.

Spolu s predčasne narodenými detičkami si tento deň pripomínajú všetci, ktorí sa s láskou a obetavosťou o ne starajú, maminky, oteckovia, babičky i deduškovia, lekári, sestričky a celý ďalší tím pracovníkov v zdravotníctve...

Oznam pre pacientov
a návštevníkov nemocnice

Od 1. októbra 2017 je parkovanie pred FNsP Nové Zámky bezplatné.

Medzinárodný deň sestier 2017 a ocenenie Biele srdce

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných, svojmu namáhavému povolaniu oddaných zdravotných sestier. Za našu nemocnicu bola za obetavú a vzornú prácu ocenená...

Deň melanómu 2017

Na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky sa opäť konalo bezplatné vyše­tro­vanie znamienok v rámci prevencie pri príležitosti Dňa melanómu. Počas týždennej akcie bolo vyšetrených 351 záujemcov...

Aj najmenšie detičky oslávili Deň detí

Všetky novonarodené detičky, ktoré strávili 1. jún vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, dostali malý darček na pamiatku. Personál Neonatologickej kliniky pripravil pre ne na Deň detí rôzne prekvapenia...

Medzinárodný deň sestier

Dňa 18. mája 2017 sme si opäť pripomenuli Medzinárodný deň sestier. K obetavej práci sestier sa v príhovore vyjadril generálny riaditeľ MUDr. Imrich Matuška, ktorý zároveň sestrám odovzdal ocenenie...

Svetový týždeň glaukómu

Pri príležitosti svetového týždňa glaukómu zorganizovalo Oftalmologické nelôžkové odde­lenie FNsP Nové Zámky dňa 16. 3. 2017 bezplatné skríningové meranie vnútro­očného tlaku...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa opäť zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdô­ležitej­ších ľudských orgánov...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Psychologické vyšetrenie žiadateľov o zbrojný preukaz

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka možnosť psychologického vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz na Ambulancii klinickej psychológie...

Novozámocký deň predčasne narodených

20. novembra 2016 sa uskutočnil prvý ročník Novozámockého dňa predčasne narodených. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorým je 17. november. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov...

Hovor o tom... alebo ako byť psychicky v pohode?

Pri príleži­tosti Sveto­vého dňa dušev­ného zdravia sa dňa 7.10.2016 v priesto­roch kinosály FNsP v Nových Zámkoch uskutočnil tretí ročník preven­tívnej pred­nášky o duševnom zdraví pre študen­tov stred­ných škôl...

Vysvetlenie k správe NKÚ SR v časti percentuálny nárast záväzkov voči dodávateľom r. 2011–2015

S cieľom objasniť situáciu v náraste záväzkov voči dodávateľom vo FNsP Nové Zámky chceme objasniť stav záväzkov v roku 2011...

čítať celý článok

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Ocenenie Biele srdce 2016 získala aj sestra z našej nemocnice

20. mája 2016 už tradične udeľovala SK SaPA sestrám ocenenie Biele srdce. Medzi ocenenými bola aj sestra z novozámockej nemocnice...

Ambulancia
predoperačných vyšetrení

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. júna 2016 je v priestoroch centrálneho príjmu FNsP Nové Zámky zriadená a otvorená Ambulancia vnú­tor­ného lekárstva. Na tomto pracovisku sa budú vykonávať predoperačné vyšetrenia pre pacientov...

Centrálny príjem
otvorený v novom šate

Od 22. februára 2016 je Centrálny prijem FNsP Nové Zámky po kom­pletnej rekon­štruk­cii opäť v plnej prevádzke.

Centrum pre biologickú liečbu psoriázy v Nových Zámkoch

Od 1. júla 2015 bolo na Derma­tovene­rologickom oddelení FNsP Nové Zámky otvorené Centrum pre biologickú liečbu psoriázy. Je jedným z 9 pra­co­vísk na Slovensku.

Výhrevné lôžko od spoločnosti Lidl

Spoločnosť Lidl venovala našej nemocnici v rámci projektu "Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“, výhrevné lôžko.

Aj v roku 2015 bola naša sestra ocenená Bielym srdcom

22. mája 2015 počas slávnostného večera udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asis­ten­tiek prestížne ocenenie Biele srdce 30 sestrám a pôrodným asistentkám. Medzi ocenenými bola i sestra z novo­zámoc­kej nemocnice. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Aj novorodenci v Nových Zámkoch jazdia na nových Hyundai ix1

Dňa 4. 6. 2015 spoločnosť Hyundai Motor Co. v rámci projektu podpory pôrodníc venovala našej nemocnici štyri špeciálne novorodenecké vozíky, ktoré budú slúžiť nemocničnému personálu, mamičkám a hlavne najmenším prírastkom.

Naša nemocnica získala tri ocenenia „Zdravotník roka 2014“

23. apríla 2015 odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica „Cenu Zdravotník roka 2014“ 12-im laureátom, medzi ktorými boli aj traja naši zamestnanci.

Protikorupčné opatrenia

Na základe skvalitnenia činnosti práce nemoc­nice, jej efektívneho fungovania, zvýšeného dôrazu na spokojnosť pacientov a dodržiavania etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prijalo operatívne vedenie nasledovný súbor opatrení...

Rekonštrukcia
operačných sál ORL kliniky

V našej nemocnici v októbri 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na oto­rino­laryngo­logickej klinike. Celá akcia rekon­štrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Rekonštrukcia pôrodných sál

Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

SEPA platby

V súvislosti so zavedením SEPA platieb od 1. 2. 2014 uvádzame údaje potrebné na vykonanie SEPA úhrady v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice...

Umelecké diela

Nikto asi nechodí do nemocnice obdivovať umelecké diela, nikto by ich pravdepodobne v nemocnici ani nehľadal. I napriek tomu sú tu prítomné a nenápadne dotvárajú nemocničný areál.

Dokumenty ministerstva zdravotníctva

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva k nove­le Trestného zákona (29. 5. 2013)

Platy lekárov sa budú navyšovať (20. 5. 2013)

Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému
(11. 2. 2013)

(všetky dokumenty)

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Modernizácia FNsP Nové Zámky

Projekt Modernizácia FNsP Nové Zámky sa realizoval v rámci operačného programu zdravotníctvo v rokoch 2009-2011. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.

Zoznam dlžníkov

Jedným z bodov Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 je zverejňovať na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov...

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru:

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Hniezdo záchrany

Pre novorodeniatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva - televízor Samsung

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk