Vedenie FNsP Nové Zámky si Vám dovoľuje oznámiť, že Psychiatrické oddelenie vrátane ambulancií sú z dôvodu rekonštrukčných prác presťahované do budovy vedľa Pediatrickej kliniky (bývalé priestory Onkologického oddelenia).

Vedenie FNsP Nové Zámky si Vám dovoľuje oznámiť, že Oddelenie a ambulancie klinickej onkológie sú z dôvodu rekonštrukčných prác presťahované na 8. poschodie..

Poďakovanie...

Pani Eva z kruhu svojej rodiny posiela úprimné poďakovanie...

Prvé kroky pred prepustením pacienta

Dĺžka hospitalizácie je závislá predovšetkým od typu oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný, správneho určenia lekárskej diagnózy, priebehu liečby a stabilizácie zdravotného stavu pacienta...

Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky

V týchto dňoch prebiehajú práce v západnej časti monobloku na podlažiach 1 až 13. Aby sme boli konkrétnejší, menia sa stúpačky, a to tak, že sa uzavrú dve až tri miestnosti...

Napísali nám...

Je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať ľudsky, kvalitne, poctivo, ústretovo a špičko­vo? Podľa Eriky a Milana je to možné, ďakujeme.

Aký liek sa ukrýva pod názvom Humorin?

Pacienti na Geriatrickom a Doliečovacom oddelení majú za sebou nezriedka dlhú liečbu alebo i niekoľko ochorení súčasne. Dni v nemocnici môžu byť pre nich dlhé. Rozptýlenie, odvedenie pozornosti od ocho­re­nia, povzbudenie...

Moderná fakultná nemocnica pre moderný región

Po 37 rokoch prišiel čas pre zásadnú obnovu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Projekt s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska rieši...

Pozorné oči pracovníkov vlastnej ochrany

Pozorným očiam našich pracovníkov vlas­tnej ochrany nič neujde. 24 hodín denne, 7 dní v týždni sa starajú aj o vašu bezpečnosť. Tentokrát spozorovali podozrivé osoby...

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Dňa 18. októbra 2019 sa v reštaurácii Berek v Nových Zámkoch konala X. konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Konferencie sa zúčastnili sestry z celého Slovenska...

Poznáte filter na prebaľovanie?

V nemocnici je hneď veselšie, keď príde doktor Špenát a sestrička Pastelková. Pravidelné návštevy chorých detí v nemoc­ničných zariadeniach sú hlavným progra­mom občianskeho združenia Červený nos...

Náhradný ocko ako hrdina

Takto vidí Danielka svojho náhradného tatina, ktorý pred pár dňami podstúpil operáciu v našej nemocnici. Jeho malá slečna lekárom poslala poďakovanie...

P O Z V Á N K A
Ples priateľov

10. januára 2020 sa uskutoční Ples pria­teľov v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v No­vých Zámkoch. Viac informácií na čísle uvedenom na plagáte.

Cena primátora 2019
pre kolektív Urgentného príjmu

Primár MUDr. Róbert Bartha s kolektívom Urgentného príjmu si prevzal Cenu primá­tora mesta Nové Zámky 2019...

Nemocnica roka 2019

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil nemocnice podľa vy­bra­ných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starost­li­vosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2015–2018...

P O Z V Á N K A
III. Jesenné stretnutie priaznivcov internej medicíny

Vážení kolegovia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na seminár, ktorý usporiada Kli­nika vnútorného lekárstva II., 16. októbra 2019 o 16,00 hod. v hoteli Grand. Cieľom nášho stretnutia je naďalej snaha o zlepšenie našej kolegiálnej spolupráce.

Záleží nám na Vašom názore

Zavedenie a vyhodnotenie dotazníkov spo­koj­nosti je prejavom záujmu vedenia FNsP Nové Zámky o názor pacienta a jeho spo­koj­nosť s poskytnutými službami. Okrem toho poskytujú manažmentu nemocnice priestor na neustále zvyšovanie kvality posky­tova­ných služieb...

Monitory dychu pre bábätká

Neonatologická klinika sa zapojila do projektu „Mamička, dýcham“, ktorého zmys­lom je pomáhať vybaviť slovenské nemoc­nice monitormi dychu. Cieľom pro­jek­tu je, aby bolo monitorom dychu vyba­vené v nemocniciach každé lôžko pre novo­ro­dencov a dojčatá...

Podporujeme rodičov pri dojčení

V stredu, 2. októbra 2019, sa v kinosále FNsP Nové Zámky zišli odborníci i laická verejnosť. Spoločne diskutovali na tému zdravého štartu bábätiek do života. Seminár bol koncipovaný tak, aby medzi zdra­vot­níc­kych pro­fesio­nálov prišli mamičky aj budúce mamičky, aby si tak vypočuli odpovede na otázky...

Novozámocká nemocnica a moderný manažment dojčenia

Dňa 20. júna 2019 sa v našej nemocnici v spolupráci s Inštitútom pre podporu doj­čenia konal seminár Moderný manažment dojčenia alebo Iniciatíva nemoc­nice pria­teľ­ské k deťom prakticky a efek­tívne...

Celoslovenská konferencia: Sestra a sociálny pracovník ako most pre pokrokovú dlhodobú starostlivosť

Problematika dlhodobej starostlivosti veľmi úzko súvisí s demografickou zmenou - so stále narastajúcim podielom populácie. MZ SR vo svojom projekte „Zdravá zmena“ poukazuje na nový systém následnej a dlhodobej starostlivosti...

Biela kniha
FNsP Nové Zámky

Modernizácia oddelení je prvým krokom, ktorý zlepší podmienky poskytovania zdra­votnej sta­rost­livosti a vytvorí príjem­nejšie pros­tredie pre pacientov...

Biele srdce 2019 putovalo aj do Nových Zámkov

Prestížnym ocenením Biele srdce na republikovej úrovni bola vyznamená naša sestra...

Medzinárodný deň sestier

Za svoju obetavú prácu si z príležitosti MDS dňa 15. mája 2019 prevzalo z rúk vedenia FNsP Nové Zámky Ďakovný list 25 zdra­votníkov. Ocenenie SK SaPA „Biele srdce“ na regionálnej úrovni...

Ocenenie Zdravotník roka 2018

Ocenenie Zdravotník roka sa udeľuje už deviaty raz v 4 kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve. FNsP Nové Zámky má v každej z týchto kategórií...

Cenu ministerky zdravotníctva SR 2019 dostala sestra z novozámockej nemocnice

V pondelok 8. apríla udelila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská významné ocenenia v troch kategóriach Lekár, Sestra a Iné zdravotnícke povolanie. Je nám potešením, že si ocenenie v kategórii sestra prevzala aj naša kolegyňa...

Otvorili sme jeden z najmo­der­nejších der­matove­nerologických ambu­lant­ných trak­tov na Slo­ven­sku

19. marca 2019 sa vo FNsP Nové Zámky za prítomnosti vedenia nemocnice a primátora mesta Nové Zámky slávnostne otvoril nový ambulantný trakt dermatovenerologického oddelenia...

Ples priateľov 2019

Dňa 22. februára 2019 privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech...

Za prítomnosti pani ministerky
sme uviedli do prevádzky
nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Svetový deň
predčasne narodených 2018

Tak ako minulý rok aj tento sa 17. novem­bra pripojili Nové Zámky k ostat­ným mestám na Slovensku a vo svete, ktoré vysvietili budovy na purpurovo pri príleži­tosti Svetového dňa predčasne naro­dených...

Prvý videoprenos z inkubátora v SR

Na Neonatologickej klinike FNsP Nové Zámky poskytujeme starostlivosť zdravým ale i kriticky chorým a extrémne nezrelým novorodencom, ktorí musia byť umiestnení v inkubátore a vyžadujú rozsiahlu intenzívnu starostlivosť. Ak mamička nemôže byť so svojim dieťatkom, má možnosť svoje dieťatko vidieť prostred­níctvom video­prenosu z inkubátora...

Svetový deň duševného zdravia 2018

Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo vo vestibule FNsP už druhý ročník...

Olympijské hry predčadne narodených 2018

Olympijské hry odpradávna symbolizovali silu tela i ducha. Predčasne narodené detičky mali svoj prvý olympijský deň v Nových Zámkoch 8. septembra 2018. Ako povedala predsed­níčka Olympij­ského výboru Olym­pij­ských hier pred­časne narode­ných, primárka MUDr. Klaudia Demová, PhD., všetci títo malí veľkí bojovníci, už svoj prvý veľký zápas - zápas o prežitie zdolali...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí...

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru...

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Transparentná nemocnica

Dokumenty projektu Transparentná nemocnica.

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky

ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych po­mô­cok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy...

Hniezdo záchrany

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie pred budovou FNsP Nové Zámky.

Ochrana osobných údajov

FNsP Nové Zám­ky pristu­puje k Vašim osob­ným údajom zodpo­vedne...

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Štandardné postupy
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk