Vedenie FNsP Nové Zámky si Vám dovoľuje oznámiť, že Oddelenie a ambulancie klinickej onkológie sú z dôvodu rekonštrukčných prác presťahované na 8. poschodie..

Vedenie FNsP Nové Zámky si Vám dovoľuje oznámiť, že Oddelenie úrazovej chirurgie a Ambulancia úrazovej chirurgie je z dôvodu rekonštrukčných prác presťahovaná z 8. poschodia na 5. poschodie.

POZVÁNKA
Podporujeme rodičov pri dojčení teraz i v budúcnosti

Pri príležitosti Európskeho týždňa dojčenia nám dovoľte srdečne vás pozvať 2. októbra 2019 na seminár venovaný tematike doj­če­nia. Pripravili sme pre rodičov a zdravot­níkov témy o súčasných trendoch v podpore dojčenia, o najnovších poznatkoch o význa­me materského mlieka pre dieťatko, pre rodinu, o postupoch pri riešení ťažkostí...

Pozvánka pre rodičov
Pozvánka pre zdravotníkov

POZVÁNKA
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Milé kolegyne a kolegovia, dňa 18.10.2019 organizuje kolektív Dermatovenerologickej kliniky prvýkrát v Nových Zámkoch X. Celoslovenskú konferenciu sestier pracu­júcich v dermatovenerológii.

Srdečne Vás pozývame.

Pre našich pacientov sme otvorili Centrum zdravia a výživy

Centrum zdravia a výživy je určené pre hospitalizovaných pacientov a ich prí­buz­ných. Ponúkame vám poradenstvo v oblasti ošetro­vateľských a opatrova­teľských výko­nov, nácvik činností v starost­livosti, konzul­tácie pre diabetikov, celia­tikov, obéznych pacien­tov, potravi­nových aler­gikov...

Novozámocká nemocnica a moderný manažment dojčenia

Dňa 20. júna 2019 sa v našej nemocnici v spolupráci s Inštitútom pre podporu doj­čenia konal seminár Moderný manažment dojčenia alebo Iniciatíva nemoc­nice pria­teľ­ské k deťom prakticky a efek­tívne...

Celoslovenská konferencia: Sestra a sociálny pracovník ako most pre pokrokovú dlhodobú starostlivosť

Problematika dlhodobej starostlivosti veľmi úzko súvisí s demografickou zmenou - so stále narastajúcim podielom populácie. MZ SR vo svojom projekte „Zdravá zmena“ poukazuje na nový systém následnej a dlhodobej starostlivosti...

Biela kniha
FNsP Nové Zámky

Modernizácia oddelení je prvým krokom, ktorý zlepší podmienky poskytovania zdra­votnej sta­rost­livosti a vytvorí príjem­nejšie pros­tredie pre pacientov...

Biele srdce 2019 putovalo aj do Nových Zámkov

Prestížnym ocenením Biele srdce na republikovej úrovni bola vyznamená naša sestra...

Medzinárodný deň sestier

Za svoju obetavú prácu si z príležitosti MDS dňa 15. mája 2019 prevzalo z rúk vedenia FNsP Nové Zámky Ďakovný list 25 zdra­votníkov. Ocenenie SK SaPA „Biele srdce“ na regionálnej úrovni...

Ocenenie Zdravotník roka 2018

Ocenenie Zdravotník roka sa udeľuje už deviaty raz v 4 kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve. FNsP Nové Zámky má v každej z týchto kategórií...

Cenu ministerky zdravotníctva SR 2019 dostala sestra z novozámockej nemocnice

V pondelok 8. apríla udelila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská významné ocenenia v troch kategóriach Lekár, Sestra a Iné zdravotnícke povolanie. Je nám potešením, že si ocenenie v kategórii sestra prevzala aj naša kolegyňa...

Otvorili sme jeden z najmo­der­nejších der­matove­nerologických ambu­lant­ných trak­tov na Slo­ven­sku

19. marca 2019 sa vo FNsP Nové Zámky za prítomnosti vedenia nemocnice a primátora mesta Nové Zámky slávnostne otvoril nový ambulantný trakt dermatovenerologického oddelenia...

Ples priateľov 2019

Dňa 22. februára 2019 privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech...

Za prítomnosti pani ministerky
sme uviedli do prevádzky
nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Svetový deň
predčasne narodených 2018

Tak ako minulý rok aj tento sa 17. novem­bra pripojili Nové Zámky k ostat­ným mestám na Slovensku a vo svete, ktoré vysvietili budovy na purpurovo pri príleži­tosti Svetového dňa predčasne naro­dených...

Prvý videoprenos z inkubátora v SR

Na Neonatologickej klinike FNsP Nové Zámky poskytujeme starostlivosť zdravým ale i kriticky chorým a extrémne nezrelým novorodencom, ktorí musia byť umiestnení v inkubátore a vyžadujú rozsiahlu intenzívnu starostlivosť. Ak mamička nemôže byť so svojim dieťatkom, má možnosť svoje dieťatko vidieť prostred­níctvom video­prenosu z inkubátora...

Svetový deň duševného zdravia 2018

Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo vo vestibule FNsP už druhý ročník...

Olympijské hry predčadne narodených 2018

Olympijské hry odpradávna symbolizovali silu tela i ducha. Predčasne narodené detičky mali svoj prvý olympijský deň v Nových Zámkoch 8. septembra 2018. Ako povedala predsed­níčka Olympij­ského výboru Olym­pij­ských hier pred­časne narode­ných, primárka MUDr. Klaudia Demová, PhD., všetci títo malí veľkí bojovníci, už svoj prvý veľký zápas - zápas o prežitie zdolali...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí...

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru...

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Transparentná nemocnica

Dokumenty projektu Transparentná nemocnica.

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky

ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych po­mô­cok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy...

Hniezdo záchrany

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie pred budovou FNsP Nové Zámky.

Ochrana osobných údajov

FNsP Nové Zám­ky pristu­puje k Vašim osob­ným údajom zodpo­vedne...

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Štandardné postupy
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk