OZNAM

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky vedenie nemocnice rozhodlo o zákaze návštev na lôžkových oddeleniach FNsP Nové Zámky od 18. 2. 2019 do odvolania.

Za prítomnosti pani ministerky
sme uviedli do prevádzky
nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Svetový deň
predčasne narodených 2018

Tak ako minulý rok aj tento sa 17. novem­bra pripojili Nové Zámky k ostat­ným mestám na Slovensku a vo svete, ktoré vysvietili budovy na purpurovo pri príleži­tosti Svetového dňa predčasne naro­dených...

Prvý videoprenos z inkubátora v SR

Na Neonatologickej klinike FNsP Nové Zámky poskytujeme starostlivosť zdravým ale i kriticky chorým a extrémne nezrelým novorodencom, ktorí musia byť umiestnení v inkubátore a vyžadujú rozsiahlu intenzívnu starostlivosť. Ak mamička nemôže byť so svojim dieťatkom, má možnosť svoje dieťatko vidieť prostred­níctvom video­prenosu z inkubátora...

Svetový deň duševného zdravia 2018

Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo vo vestibule FNsP už druhý ročník...

Olympijské hry predčadne narodených 2018

Olympijské hry odpradávna symbolizovali silu tela i ducha. Predčasne narodené detičky mali svoj prvý olympijský deň v Nových Zámkoch 8. septembra 2018. Ako povedala predsed­níčka Olympij­ského výboru Olym­pij­ských hier pred­časne narode­ných, primárka MUDr. Klaudia Demová, PhD., všetci títo malí veľkí bojovníci, už svoj prvý veľký zápas - zápas o prežitie zdolali...

Deň melanómu 2018

Na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky sa konalo tradičné bezplatné vyše­tro­vanie znamienok v rámci prevencie pri príležitosti Dňa melanómu. Počas týždennej akcie bolo vyšetrených 359 záujemcov...

Medzinárodný deň sestier

Dňa 16. mája 2018 sme si opäť pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Sestrám sa za ich obetavosť, trpezlivosť, súcit, ľudskosť a zodpovednosť v príhovore poďakoval medicínsky riaditeľ MUDr. Zoltán Danczi a vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Anna Demová...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí...

Stanovisko k výsledkom prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera

Závery prieskumu nás prekvapili. V nemocnici už roky vyhodnocujeme kvartálne prieskum spokojnosti pacientov. Ich pripomienky riešime...

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Desať nových monitorov dychu pre novorodencov vo FNsP Nové Zámky

Riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch odovzdala desať nových monitorov dychu pre novorodencov vo FNsP v Nových Zámkoch. Monitory dychu sú dôležité pri odhaľovaní problému s dýchaním u novorodenca, pretože...

Mikuláš zavítal aj do našej nemocnice

Šiesteho decembra Mikuláš nezabudol ani na pacientov novozámockej nemocnice. Zavítal k nim s darčekmi, smiechom, priniesol aj svojich pomocníkov, anjelikov a čertov...

Medzinárodný deň sestier 2017 a ocenenie Biele srdce

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných, svojmu namáhavému povolaniu oddaných zdravotných sestier. Za našu nemocnicu bola za obetavú a vzornú prácu ocenená...

Aj najmenšie detičky oslávili Deň detí

Všetky novonarodené detičky, ktoré strávili 1. jún vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, dostali malý darček na pamiatku. Personál Neonatologickej kliniky pripravil pre ne na Deň detí rôzne prekvapenia...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Psychologické vyšetrenie žiadateľov o zbrojný preukaz

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka možnosť psychologického vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz na Ambulancii klinickej psychológie...

Novozámocký deň predčasne narodených

20. novembra 2016 sa uskutočnil prvý ročník Novozámockého dňa predčasne narodených. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorým je 17. november. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov...

Hovor o tom... alebo ako byť psychicky v pohode?

Pri príleži­tosti Sveto­vého dňa dušev­ného zdravia sa dňa 7.10.2016 v priesto­roch kinosály FNsP v Nových Zámkoch uskutočnil tretí ročník preven­tívnej pred­nášky o duševnom zdraví pre študen­tov stred­ných škôl...

Vysvetlenie k správe NKÚ SR v časti percentuálny nárast záväzkov voči dodávateľom r. 2011–2015

S cieľom objasniť situáciu v náraste záväzkov voči dodávateľom vo FNsP Nové Zámky chceme objasniť stav záväzkov v roku 2011...

čítať celý článok

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Ocenenie Biele srdce 2016 získala aj sestra z našej nemocnice

20. mája 2016 už tradične udeľovala SK SaPA sestrám ocenenie Biele srdce. Medzi ocenenými bola aj sestra z novozámockej nemocnice...

Aj v roku 2015 bola naša sestra ocenená Bielym srdcom

22. mája 2015 počas slávnostného večera udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asis­ten­tiek prestížne ocenenie Biele srdce 30 sestrám a pôrodným asistentkám. Medzi ocenenými bola i sestra z novo­zámoc­kej nemocnice. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Aj novorodenci v Nových Zámkoch jazdia na nových Hyundai ix1

Dňa 4. 6. 2015 spoločnosť Hyundai Motor Co. v rámci projektu podpory pôrodníc venovala našej nemocnici štyri špeciálne novorodenecké vozíky, ktoré budú slúžiť nemocničnému personálu, mamičkám a hlavne najmenším prírastkom.

Naša nemocnica získala tri ocenenia „Zdravotník roka 2014“

23. apríla 2015 odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica „Cenu Zdravotník roka 2014“ 12-im laureátom, medzi ktorými boli aj traja naši zamestnanci.

Protikorupčné opatrenia

Na základe skvalitnenia činnosti práce nemoc­nice, jej efektívneho fungovania, zvýšeného dôrazu na spokojnosť pacientov a dodržiavania etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prijalo operatívne vedenie nasledovný súbor opatrení...

Rekonštrukcia
operačných sál ORL kliniky

V našej nemocnici v októbri 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na oto­rino­laryngo­logickej klinike. Celá akcia rekon­štrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Rekonštrukcia pôrodných sál

Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

Umelecké diela

Nikto asi nechodí do nemocnice obdivovať umelecké diela, nikto by ich pravdepodobne v nemocnici ani nehľadal. I napriek tomu sú tu prítomné a nenápadne dotvárajú nemocničný areál.

Dokumenty ministerstva zdravotníctva

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva k nove­le Trestného zákona (29. 5. 2013)

Platy lekárov sa budú navyšovať (20. 5. 2013)

Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému
(11. 2. 2013)

(všetky dokumenty)

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Modernizácia FNsP Nové Zámky

Projekt Modernizácia FNsP Nové Zámky sa realizoval v rámci operačného programu zdravotníctvo v rokoch 2009-2011. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru:

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek - veríme, že sa zúčastníte predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky

Lokalizácia:
Monoblok - vestibul
Telefón:
035 / 691 2184
035 / 6421 874
Po-Pi 7,30-15,30 hod.

Rozpis pohoto­vostných slu­žieb le­kární v meste Nové Zámky.

Hniezdo záchrany

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre. Prehľad a termíny jednotlivých podujatí nádete tu.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie pred budovou FNsP Nové Zámky.

Ochrana osobných údajov

FNsP Nové Zám­ky pristu­puje k Vašim osob­ným údajom zodpo­vedne...

Štandardné postupy
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk