Projekt Transparentná nemocnica

Transparent hospital


Na základe schváleného Dizajn/manuálu systému manažérstva kvality FNsP Nové Zámky, podľa ustanovení ods 1, § 9 zákona č. 578/2004 Z. z., pre zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v prospech pacienta a v súlade s projektom MZ SR - PACIENTSKY ORIENTOVANEJ NEMOCNICE / PATIENTS FRIENDLY HOSPITAL FNsP NZ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zavádza a zabezpečí Systém manažérstva kvality (SMK).

SMK Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky - je písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti pacientov a ďalších dotknutých osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

Na základe uvedeného zákona manažment FNsP NZ v 1. štvrťroku 2019 zavádza a v ďalších obdobiach bude aplikovať systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

V zmysle kapitoly 9.3, uvedenej normy ISO, musí vrcholový manažment v plánovaných intervaloch preskúmať doposiaľ zavedené ekonomické a medicínske systémy a plynule v nich aplikovať SMK pri zabezpečení ich trvalej vhodnosti, primeranosti, efektívnosti a zosúladenia s Politikou kvality, cieľmi kvality a strategickým smerovaním FNsP NZ.


Dokumenty projektu Transparentná nemocnica

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk