Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky od 12. apríla 2017 ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - operatéra/pôrodníka.

Nemocnica výber lekára - operatéra/pôrodníka schvaľuje na základe písomnej žiadosti. Takáto služba je považovaná za nadštandardnú službu za úhradu nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná pacientovi bezplatne na základe verejného zdravotného poistenia.

Ako postupovať

  1. O poskytnutie služby musí pacient požiadať na príslušnej klinike / na príslušnom oddelení riadne vyplnenou žiadosťou o výber lekára – operatéra alebo žiadosťou o výber pôrodníka. Formuláre žiadostí v elektronickej forme sú prístupné na internetovej stránke nemocnice, ako aj v tlačenej forme v pokladni nemocnice. Žiadosť musí byť odsúhlasená lekárom vybraným na realizáciu operačného výkonu alebo pôrodu a prednostom kliniky/primárom oddelenia.
  2. Pred realizáciou služby na základe riadne vyplnenej a odsúhlasenej žiadosti nemocnica uzavrie s pacientom Zmluvu o poskytnutí služby – výber lekára – operatéra/pôrodníka.
  3. Zmluva vyplnená so všetkými potrebnými údajmi a podpísaná pacientom sa odovzdáva spolu so žiadosťou na sekretariáte riaditeľa. Zmluva podpísaná zo strany nemocnice sa v jednom vyhotovení odovzdá pacientovi na mieste, kde si dohodol poskytnutie služby.
  4. Cenu za poskytnutie služby je povinný pacient uhradiť pred poskytnutím služby najneskôr v deň poskytnutia služby v hotovosti v pokladni nemocnice alebo bankovým prevodom na číslo účtu nemocnice uvedené v zmluve.
  5. Pacient je povinný pred poskytnutím služby, najneskôr v deň poskytnutia služby, preukázať sa potvrdením o úhrade ceny za službu, žiadosťou a zmluvou.
  6. Nemocnica aj pacient sú oprávnení odstúpiť od zmluvy písomnou formou. V prípade odstúpenia zmluvy má pacient právo na vrátenie zaplatenej ceny za poskytnutie služby, najneskôr do 15 dní.

Formuláre žiadostí na stiahnutie:

Žiadosť o výber lekára-operatéra
Žiadosť o výber lekára-pôrodníka
Zmluva o poskytnutí služby

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk