Projekt "Modernizácia FNsP Nové Zámky"

MUDr. Imrich Matuška

MUDr. Imrich Matuška
riaditeľ FNsP Nové Zámky

Modernizáciou FNsP Nové Zámky realizovanou v rámci operačného programu zdravotníctvo sa zlepšili priestorové ako i prístrojové podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vyššej úrovni. Zabezpečil sa vyšší komfort a bezpečnosť pre pacienta.

V rámci projektu sa modernizovali hygienické zariadenia lôžkovej časti nemocnice, zároveň sa skvalitnili bezbariérové systémy na zamedzenie prenosu nozokomiálnych nákaz. Následne došlo k skvalitneniu lôžkového fondu nákupom resuscitačných lôžok. Hlavne nové prístrojové vybavenie umožňuje poskytovanie komplexnej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti kriticky chorým pacientom v plnom rozsahu.

Vzhľadom na rastúci počet onkologických pacientov zriadené oddelenie zabezpečuje pacientom komplexné služby v liečbe všetkých druhov systémových i hematologických malignít.

Komplexné zmodernizovanie anesteziologicko-resuscitačného oddelenia (OAIM), centrálne operačné sály a pôrodné sály na gynekologickom oddelení prináša najmodernejšie prístrojové i technické vybavenie s vysokým nadštandardom v liečbe pacientov.

Pozitívnym javom pri realizácii modernizácii bola skutočnosť, že všetky práce prebiehali za plnej prevádzky nemocnice a nedošlo k obmedzeniu poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Celkový priebeh modernizácie a dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.

Fakty o FNsP Nové Zámky

1896 – prvá budova nemocnice, jednoposchodový pavilón s lôžkovou kapacitou 38 postelí pre chirurgických a internistických pacientov, operačnou sálou a lekárskou ordinačnou miestnosťou

II. svetová vojna – nemocničný areál značne poškodený počas bombardovania Nových Zámkovh

po vojne – obnova zariadenia, vznik nových oddelení a postupný nárast lôžkovej kapacity na 193 lôžok

1960 – Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ)

60.-70. roky – rozsiahle renovácie a prístavby

1969-82 – výstavba novej nemocnice s kapacitou 795 lôžok
(13-poschodový monoblok s lôžkovými oddeleniami, širšie komplementy so SVaLZ, užšie komplementy s operačnými sálami, poliklinická časť s detskou lôžkovou časťou a samostatnými budovami administratívy, patológie, stravovacej prevádzky, práčovne, údržby, garážami, skladov...)

 • všeobecná nemocnica koncového typu v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR
 • štátna príspevková organizácia, ktorej poslaním je vykonávanie:
  • nemocničnej starostlivosti
  • primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre rajónnych i mimorajónych pacientov
  • rýchlej zdravotnej pomoci
  • lekárenskej starostlivosti
  • vzdelávacej činnosti
  • vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti
 • radí sa na popredné miesta v regióne i na celoštátnej úrovni
 • zabezpečuje starostlivosť pre vyše 300 tisíc obyvateľov regiónu juhozápadného Slovenska, ale aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky
 • k 30.9.2013:
  • 18 lôžkových oddelení (689 lôžok)
  • 10 SVaLZ
  • 57 všeobecných a špecializovaných ambulancií
  • 217 lekárov a 752 stredných zdravotníckych pracovníkov

Fakty o projekte

 • Prioritná os 1: Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc
 • Opatrenie 1.2: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
 • Prijímateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Názov projektu: Modernizácia FNsP Nové Zámky
 • Cieľ projektu: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry FNsP Nové Zámky vrátane vybavenia s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
  • Špecifický cieľ projektu 1: Zabezpečiť stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
  • Špecifický cieľ projektu 2: Skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti znižovaním energetickej náročnosti stavebných objektov a modernizovaním hygienických zariadení
  • Špecifický cieľ projektu 3: Skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti
  • Špecifický cieľ projektu 4: Skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti komplexnou modernizáciou anesteziologicko-resuscitačného oddelenia (OAIM) modernizáciou komplexu operačných sál vrátane prístrojového vybavenia a modernizáciou pôrodných sál
  • Špecifický cieľ projektu 5: Skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti prestavbou I. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej PK na oddelenie klinickej onkológie
 • Obdobie realizácie aktivít projektu: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2011
 • Celkové zazmluvnené výdavky projektu: 8 298 478,37 eura
 • Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok: 8 298 478,37 eura


Stiahnuť celý dokument v tvare PDF
Stiahnuť brožúru o modernizácii z MZ SR v tvare PDF

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk