telefón Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny


Primár

MUDr. Štefan Krbila, PhD.

telefón: 035 / 691 2226

e-mail: stefan.krbila@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Anna Zsilinszká

telefón: 035 / 691 2137

e-mail: anna.zsilinszka@nspnz.sk

Informácie - lôžkové odd.

telefón: 035 / 691 2252

Lokalizácia:
1. poschodie monobloku - západ


Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anesteziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

Zameranie oddelenia

KAIM zabezpečuje anesteziologickú činnosť a intenzívnu starostlivosť nielen pre okres Nové Zámky, ale v súčinnosti s jednotlivými chirurgickými odbormi aj pre široký región juhozápadného Slovenska.

Hospitalizovaní sú septickí pacienti s nutnosťou použitia extrakorporálnych eliminačných metód, pacienti so závažnými intoxikáciami so zlyhaním alebo zlyhávaním orgánu alebo viacerých orgánových systémov, polytraumy vyžadujúce neurochirurgickú, traumatologickú eventuálne intervenciu s následnou intenzívnou starostlivosťou na KAIM.

Indikácie k hospitalizácii na KAIM

 • Zlyhanie jedného či viacerých orgánov.
 • Akútne zhoršenie stavu pri chronickom zlyhaní orgánu alebo systémov.
 • Pri predpoklade, že ďalší vývoj ochorenia smeruje k zlyhaniu orgánu alebo systémov.
 • Použitie systémov a techník v intenzívnej medicíne zabraňujúcich zlyhaniu alebo zlyhávaniu orgánov či systémov.
 • Predoperačná príprava, ktorá má zabrániť rozvoju pooperačných komplikácií.

Anesteziologická časť

Poskytuje komplexnú anesteziologickú starostlivosť pre všetky operačné a neoperačné oddelenia.

Úzko spolupracuje s klinickými pracoviskami pri bolestivých, diagnostivkých vyšetreniach, u ktorých je nutné odstránenie bolesti.

Zobúdzacia stanica

Bezprostredná pooperačná starostlivosť je realizovaná na prebúdzacích jednotkách na dobu nutnú k stabilizácii vitálnych funkcií s následným prekladom na pôvodné oddelenie alebo je pacient preložený na KAIM za účelom intenzívnej liečby priamo z operačného sálu.

Personálne a materiálno–technické obsadenia

 • Počet lekárov: 18
 • Zdravotné sestry: vedúca sestra, 3 staničné sestry
 • Lôžková časť: 20 sestier
 • Úsek anestézie: 18 sestier
 • Zobúdzacia stanica: 6 sestier
 • Zdravotnícky asistent / praktická sestra: 7
 • Počet sanitárov: 8
 • Oddelenie disponuje 10 lôžkami

Profácia oddelenia do budúcnosti

Poskytovanie anesteziologických činností a intenzívnej starostlivosti s rozšírením na okolité regióny, ktorých KAIM nedisponujú takým technickým vybavením, ktoré by adekvátne zvládlo pacienta.


TV JOJ: Reportáž o červenej zóne s covid pacientami (00:20:17)
TV JOJ: Reportáž o červenej zóne s covid pacientami (FB)
Modernizácia kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk