Urgentný príjem 1. typu telefón


Primár

MUDr. Róbert Bartha

telefón: 035 / 691 2736
035 / 691 2754

e-mail: robert.bartha@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Viera Kučerová

telefón: 035 / 691 2736
035 / 691 2467

Lokalizácia:
prízemie monobloku - západný trakt


Urgentný príjem patrí medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Jeho činnosť je nepretržitá. Úlohou oddelenia je vykonávať všetky úkony súvisiace s odborným lekárskym a administratívnym prijatím chorého na hospitalizáciu, ako i zabezpečenie prepustenia chorých. Všetky práce sa koordinujú tak, aby sa na prvom mieste poskytla pacientovi čo najrýchlejšia a najkvalitnejšia odborná pomoc. Potom sa vykoná diagnostika, expektačná činnosť, rozhodnutie o príjme, administratívny príjem, hygienická očista a odsun na lôžkové oddelenie.

Urgentný príjem poskytuje neodkladnú starostlivosť všetkým chorým a zraneným, ktorí neboli poukázaní na hospitalizáciu. Podieľa sa na prepustení pacienta z hospitalizácie jednak administratívnou činnosťou, jednak prevzatím zvrškov v šatni.

Urgentný príjem sa delí na 3 úseky.

1. Úsek lekárskeho príjmu

Úsek lekárskeho príjmu tvoria odborné ambulancie - chirurgická, úrazovej chirurgie, interná, gynekologická a expektačná jednotka, v ktorých pracujú atestovaní lekári samostatne pracujúci s príslušnou odbornosťou a sestry:

 • poskytuje neodkladnú odbornú starostlivosť, pripadne resuscitáciu,
 • vykonáva vyšetrenie, ošetrenie, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu,
 • expektačná činnosť
 • rozhoduje o príjme na hospitalizáciu,
 • poskytuje pohotovostnú službu
  v pracovné dni od 15,00 hod. do 7,00 hod.
  v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Expektačná jednotka

Na expektačné lôžka sa umiestňujú pacienti na 4 až 6 hodín z dôvodov diferenciálno - diagnostických a terapeutických. Expektačná jednotka zahŕňa 4 lôžka a je súčasťou úseku lekárskeho príjmu

Diferenciálno-diagnostické dôvody: pri nejasnej diagnóze je možné pacienta na určitú dobu umiestniť na expektačné lôžko, po uzavretí diagnózy pacienta prijať na lôžkové oddelenie, alebo odporučiť do domácej liečby.

Terapeutické dôvody: niektoré diagnosticky jasné stavy, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu iba kľud na lôžku s následne realizovanou krátkodobou liečbou.

2. Úsek administratívneho príjmu

Úsek administratívneho príjmu tvorí prijímacia kancelária a vstupná miestnosť pre pacientov, činnosť v prijímacej kancelárii vykonáva referentka, činnosť vo vstupnej miestnosti vykonávajú sestry:

 • prevádza administratívne práce spojené s príjmom, preložením, prepustením a úmrtím pacienta,
 • referentka v prijímacej kancelárii zhotovuje podklady pre odd. štatistiky FNsP, zúčtovacie odd. a odd. liečebnej výživy a stravovania,
 • v prijímacej kancelárii môžete odovzdať cennosti a peniaze do úschovy v ústavnom trezore, na lôžkové oddelenie si ich beriete na vlastnú zodpovednosť

Pri príjme na plánovanú hospitalizáciu si pripravte:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • občiansky preukaz
 • kartičku poistenca
 • tel. kontakt na príbuzného

Pri prepustení z hospitalizácie si vyzdvihnite:

 • potvrdenie o práceneschopnosti z prijímacej kancelárie (v pracovných dňoch)
 • zvršky zo šatne

3. Úsek hygienického príjmu

Úsek hygienického príjmu tvorí ženská, mužská a centrálna šatňa. Prácu na tomto úseku vykonávajú sanitári a šatniarky:

 • prevádza hygienickú očistu prijatých pacientov, ktorej rozsah určuje zdravotný stav pacienta,
 • preberá do úschovy zvršky od hospitalizovaných pacientov, vystavuje potvrdenie o úschove, poučí pacientov o možnosti úschovy cennosti v ústavnom trezore,
 • zabezpečuje odsun pacientov na lôžkové oddelenie,
 • vydáva zvršky prepusteným pacientom,
 • zabezpečuje úschovu prevzatých zvrškov v centrálnej šatni, všetci pracovníci tohto úseku majú hmotnú zodpovednosť za prevzaté zvršky a cennosti do úschovy.


Počet pracovníkov:

lekári - 10
sestry - 18 (1 na MD)
sanitári - 9
zdravotnícki asistenti - 3 (prac. prijímacej kancelárie)
šatniarka - 2
informátor - 1

Materiálno-technické vybavenie oddelenia

EKG prístroje - 2 ks
defibrilátor - 1 ks
odsávačka - 1 ks
PC s prísl. - 14 ks


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Cena primátora mesta Nové Zámky 2019 pre kolektív Urgentného príjmu
Biela kniha FNsP Nové Zámky
Rekonštrukcia CPO 2016

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk