Oddelenie klinickej farmakológie telefón


Primár

MUDr. Klára Soboňová, PhD.

telefón: 035 / 691 2351
035 / 691 2668

e-mail: klara.sobonova@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Beáta Mauschová

telefón: 035 / 691 2668

Lokalizácia: 1. poschodie monobloku - východný trakt

Oddelenie klinickej farmakológie (OKF) v NsP Nové Zámky začalo svoju činnosť 1. decembra 1990. Hlavnou náplňou práce oddelenia je aplikácia poznatkov experimentálnej farmakológie priamo v klinickej praxi, pri tvorbe nových terapeutických postupov a metód.

Oddelenie klinickej farmakológie od svojho vzniku vykonáva:

 1. ambulantnú činnosť - v ambulancii OKF
 2. konziliárnu činnosť- priamo pri lôžku pacienta na jednotlivých oddeleniach nemocnice
 3. laboratórnu činnosť- na úseku farmakokinetiky - v laboratóriu OKF

Ambulantná činnosť:

V ambulancii OKF poskytujeme:

 • konziliárnu činnosť v oblasti praktického, účinného a bezpečného použitia liečivých prípravkov a ich kombinácií
 • liečebno-preventívnu činnosť so zameraním predovšetkým na antibiotickú liečbu infekcií vyvolaných polyrezistentnými bakteriálnymi kmeňmi, antimykotickú liečbu a liečbu virostatikami
 • sekvenčnú antibiotickú alebo antimykotickú liečbu u pacientov dehospitalizovaných, u ktorých je potrebné liečbu prolongovať (osteomyelitídy, abscesy, pooperačné komplikácie a pod.)
 • od roku 1990 sa medzi prvými na Slovensku venujeme liečbe Lymeskej borreliózy a jej komplikácií. Pacientov preberáme do starostlivosti a po úspešnej liečbe sú títo pacienti dispenzarizovaní v ambulancii OKF. Taktiež sa venujeme liečbe toxokarózy, toxoplazmózy, chlamydióz, antimykotickej liečbe pri pliesňových ochoreniach GITu a kombinovaných bakteriálno-mykotických torpídnych gynekologických infekciách.
 • antimikrobiálne konziliárne vyšetrenia pre praktických i odborných lekárov pri bežnej liečbe nezvládnuteľných infekcií, často vyvolaných polyrezistentnými bakteriálnymi kmeňmi
 • návrh a liečba antibiotikami a antimykotikami počas tehotenstva, tiež liečba toxoplazmózy v tehotenstve a čoraz častejšie i ureaplazmóz a chlamydióz v tehotenstve
 • klinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie teratogenity liečiv užívaných počas tehotenstva
 • vyhodnotenie liekových interakcií, správny výber liečiva pri polyvalentnej alergii u pacientov odoslaných spravidla odborným lekárom
 • zhromažďovanie a vyhodnocovanie nežiadúcich účinkov liečivých prípravkov a odosielanie hlásenia do Centra pre nežiadúce účinky liečiv pri ŠÚKL.

Konziliárna činnosť:

Konziliárna činnosť, ktorú poskytujú lekári OKF priamo pri lôžku pacienta na jednotlivých oddeleniach nemocnice sa vykonáva za účelom čo najefektívnejšieho výberu antibiotickej, antimykotickej liečby alebo liečby virostatikami, čím sa zrýchľuje priebeh hojenia rán, odstránenie príčin zápalu jednotlivých orgánoch, čím sa skracuje dĺžka hospitalizácie. Správnym výberom antibiotika a antimykotických liečivých prípravkov sa zabezpečuje čo najnižší nárast rezistencie na jednotlivé patogény.

Taktiež v úzkej spolupráci s mikrobiologickým oddelením sledujeme rezistenciu bakteriálnych kmeňov na jednotlivých hlavne lôžkových oddeleniach NsP a na základe týchto údajov riadime krátkodobú profylaktickú schému podávania antibiotík počas operačných výkonov, čím pozitívne zasahujeme do nežiadúcej infekcie operačných rán.

Laboratórna činnosť:

V laboratóriu OKF sa venujeme predovšetkým terapeutickému monitorovaniu koncentrácií liečiv (TDM). Stanovujeme koncentráciu liečiv s úzkym terapeutickým oknom, u ktorých aj minimálne zvýšenie dávok môže navodiť toxické reakcie a v niektorých prípadoch aj ireverzibilné zmeny vo funkcii orgánov.

Najšastejšie monitorované liečivá v našich podmienkach

Farmakodynamická skupina Liečivo
kardioglykozidy digoxín
antidysrytmiká chinidín
antiastmatiká teofylín
antiepileptiká karbamazepin, fenobarbital, etosuximid, fenytoin, primidon
antibiotiká gentamycín, tobramycín, amikacín, netilmycín
psychofarmaká / tricyklické antidepresíva amitriptylín, imipramín, klomipramín
benzodiazepíny diazepam, flunitrazepam, klonazepam, midazolam, nitrazepam, bromazepam, alprazolam
cytostatiká metotrexát
opiáty opiáty
imunosupresíva Cy - A, tacrolimus, sirolimus

Po stanovení koncentrácie daného liečiva lekár – klinický farmakológ vykoná vyhodnotenie stanovenej hladiny liečiva s odporučením úpravy dávkovania liečiva v prípade zistenia zvýšených alebo znížených hladín podávaného lieku a tak sa terapeutické monitorovanie hladín liečiv ( TDM ) sa stáva nevyhnutnou metódou pri stanovení optimálnej dávky liečiva a racionálnom zostavení dávkovacích režimov sledovaného liečiva u konkrétneho pacienta. Cieľom TDM je účinne monitorovať koncentrácie liečiv v telesných tekutinách a udržiavať ich v tzv. terapeutickom rozsahu a tak zabezpečiť maximálnu účinnosť liečiv a súčasne obmedziť riziko toxicity na minimum. Kvantitatívne stanovenie sérových koncentrácií liečiv je prínosom hlavne preto, že:

 • znižuje výskyt toxických reakcií liečiv
 • znižuje náklady na liečbu
 • znižuje potreby urgentných výkonov a hospitalizácií
 • skracuje samotnú dľžku hospitalizácie

Stanovenie aktuálnych koncentrácií liečiva sa stáva výrazným pomocníkom ošetrujúceho lekára v nastavení pacienta na optimálnu liečbu a tým predchádzaniu kumulácie liečiva v organizme a k prejavom početných nežiadúcich až toxických účinkov liečivých prípravkov na organizmus pacienta.

V laboratóriu OKF ďalej vyšetrujeme protilátky proti Toxoplasma gondii zo skupiny IgM (vylúčenie akútnej infekcie), protilátky proti Borrélia burgdorferi zo skupiny IgM a IgG, onkomarkerov a pod.

Najnovšie sme rozšírili ponuku našich vyšetrení v laboratóriu OKF o vyšetrenie Fetal lung maturity (FLM II). Metóda slúži na kvantitatívne stanovenie pomeru surfaktantu k albumínu v plodovej vode, ktorý sa používa pri hodnotení fetálnej zrelosti pľúc plodu.

Prístrojové vybavenie laboratória:

S monitorovaním hladín liečiv sme na OKF začali v júni 1993 imunoenzýmovou metódou FPIA (fluorescenčná polarizačná imunoanalýza) na prístroji TDx FLx firmy Abbott. FPIA patrí k homogénnym imunoenzýmovým analýzam a je najčastejšie používanou metódou pri terapeutickom monitorovaní hladín liečiv. FPIA metóda detekuje a meria intenzitu vertikálne polarizovaného svetla. Zmena intenzity polarizovaného svetla je nepriamo úmerná koncentrácii hľadaných molekúl v analyzovanej vzorke. Okrem analyzátora TDx FLx využívame na svoju činnosť aj analyzátor IMx fy Abbott, ktorý pracuje na imunochemickom princípe a pri ktorom sa využíva metóda mikroenzýmovej imunoanalýzy (MEIA).


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk