Ústav hematológie telefón


Primár

MUDr. Alexander Varga

telefón: 035 / 691 2346

e-mail: alexander.varga@nspnz.sk

Vedúca laborantka

Mgr. Eva Doležalová

telefón: 035 / 691 2189

e-mail: eva.dolezalova@nspnz.sk

Lokalizácia: prízemie monobloku - severovýchodný trakt

 • vchod na oddelenie: vojdite hlavným vchodom na 1. poschodie monobloku. Pokračujte chodbou rádiologického oddelenia. Keď vojdete do spojovacej chodby, po vašej ľavej ruke je prístup ku schodisku. Zostúpte o poschodie nižšie priamo na pracovisko ústavu hematológie.
 • vchod do hematologickej ambulancie: osobitným vchodom priamo z ulice


Charakteristika pracoviska

Ústav hematológie je klinicko-laboratórne pracovisko so zameraním na laboratórnu diagnostiku hemato­logickú, hemosta­zeologickú, imuno­hemato­logickú a ambulantnú starostlivosť

Krvná banka, súčasť pracoviska Ústavu hematológie, je jednotka zdravotníckeho zariadenia Ústavnej starostlivosti, v ktorej sa uchováva a distribuuje ľudská krv a zložky krvi a vykonávajú sa skúšky kompatibility ľudskej krvi a zložiek z krvi určených výlučne na použitie vo vlastnom zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke. Hematologická ambulancia podľa harmonogramu práce.

Zameranie pracoviska

 • vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zaisťuje prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s primárnymi chorobami krvi a krvotvorných orgánov. Túto činnosť vykonáva vo forme starostlivosti ambulantnej, dispenzárnej a konziliárnej na lôžkových oddeleniach nemocnice,
 • vykonáva laboratórne a konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi,
 • zabezpečuje spoľahlivosť a presnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných metód a postupov,
 • zaisťuje a riadi systém internej a externej kontroly kvality
 • spolupracuje na zabezpečení pred- a postgraduálnej výchovy v hematológii a transfúziológii pre všetky kategórie pracovníkov.

Pracovisko sa člení:

 • Príjem biologického materiálu
 • Laboratórna zložka
  • Hematologické laboratórium
  • Hemokoagulačné laboratórium
  • Imunohematologické laboratórium
  • Krvná banka – expedícia transfúznych prípravkov
 • Ambulantná zložka
  • Hematologická ambulancia
  • Ambulancia pre antikoagulačnú liečbu

Štruktúra pracoviska

Hematologické laboratórium

 • vyšetrenie krvných obrazov, retikulocytov, diferenciálny krvný obraz na krvinkových analyzátoroch,
 • mikroskopické hodnotenie morfológie leukocytov a erytrocytov z periférnej krvi, počítanie retikulocytov,
 • mikroskopické počítanie krvných elementov,
 • cytologické farbenie a hodnotenie krvných náterov,
 • vyšetrenie buniek LE,
 • vyšetrenie sternálnych punkcií, pleurálnych punktátov a ascitov, sterov z tkaniva, resp. otdlačok.

Hemokoagulačné laboratórium

 • vyšetrenie globálnych koagulačných testov (PT, APTT, TT),
 • vyšetrenie špeciálnych koagulačných testov (AT III, D-dimér, koagulačné faktory),
 • doplňujúce koagulačné testy (RČ, HTI, retrakcia plazmatického koagula, test komzumpcie protrombínu),
 • koagulačné testy v spolupráci s referenčnými a špecializovanými pracoviskami na diagnostiku vrodených a získaných koagulačných porúch.

Imunohematologické laboratórium

 • rutinné imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, skríning protilátok, enzýmové testy, skúšky kompatibility),
 • špeciálne imunohematologické vyšetrenia (chladové protilátky, prenatálna poradňa).

Evidencia biologického materiálu

 • bezprostredný styk, súvisiaci s príjmom biologického materiálu z oddelení FNsP a ambulancií lekárov zo zmluvnej oblasti okresu Nové Zámky, so zdravotníckym personálom, informácie, telefonické hlásenie výsledkov
 • finálne potvrdenie výsledkov pre transport údajov cez vnútornú počítačovú sieť na oddelenia, tlač výsledkov a odosielanie na externé pracoviská.

Expedícia transfúznych prípravkov

 • koordinácia nákupu, skladovania a výdaja transfúznych prípravkov,
 • dozor nad zásobami diagnostík, ich exspiráciou, upozornenie na nutnosť doplnenia,
 • telefonická konzultácia s objednávateľom vyšetrenia ohľadom požadovaného servisu.

Štruktúra pracoviska

 • diagnostikovanie, liečba, dispenzárna starostlivosť o chorých s hematologickými a onkohematologickými chorobami,
 • ambulantné odbery kostnej drene, trepanobiopsie,
 • konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov,
 • odber biologického materiálu, liečebná venepunkcia,
 • podávanie ambulantnej liečby - hemoterapie, chemoterapie, injekcie (i.v., s.c., i.m.),
 • ambulancia pre poruchy hemostázy,
 • vedenie dispenzáru pre pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, trombofilné stavy, porucha hemostázy.

Personálne obsadenie

 • Lekári: 3
 • Zdravotné sestry: 2
  • 1 - ŠŠ v odbore Hematológia a transfuziológia + VOV - diplomovaná zdravotná sestra
  • 1 - ŠŠ v odbore OŠE starostlivosť v onkológii
 • Zdravotnícke laborantky: 15
  • 14 - ŠŠ v odbore Hematológia a transfuziológia
  • 2 - VŠ v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy
  • 3 - VOV – diplomovaný medicínsko-technický laborant
 • Sanitárky: 2

Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Zdravotník roka 2018
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk