Klinika vnútorného lekárstva I.

Nadštandardná izba

Vážení pacienti!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej klinike máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na 1lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením, televíznym a rádiovým prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.

Za úhradu:

1-lôžková izba - 35,00 €/deň
rodinný príslušník-sprievodca - 17,50 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte u prednostu kliniky alebo vedúcej sestry kliniky.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk