Klinika vnútorného lekárstva II. telefón


Primár

MUDr. Zoltán Borbély, PhD.

telefón: 035 / 691 2524 (pracovňa)
035 / 691 2717

Vedúca sestra

PhDr. Andrea Barteková (zast.)

telefón: 035 / 691 2364

Lokalizácia:
12. poschodie monobloku


II. interná klinika vznikla z bývalého III. Interného oddelenia dňa 14.1.2004 v zmysle Zákona č. 277/1994 Národnej Rady o zdravotníckej starostlivosti § 56 v znení neskorších predpisov, na základe súhlasu účastníkov Dohody o zriadení výučbových základní.


Klinika má 3 samostatné ošetrovacie stanice:

 1. Ošetrovacia stanica „Východ“: 26 lôžok
 2. ošetrovacia stanica „Západ“: 26 lôžok s Jednotkou intermediárnej starostlivosti
 3. Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS): 6 lôžok

II. interná klinika poskytuje diagnostické a terapeutické služby v odbore vnútorné lekárstvo.

Okrem základných činností poskytuje nasledovné diagnostické a liečebné postupy:

 • príprava pacientov na špeciálne diagnostické a liečebné výkony (PTA, ERCP, angiografia, vyšetrenia tenkého a hrubého čreva, rádioizotopové vyšetrenia)
 • predoperačná príprava kardiakov a diabetikov
 • predoperačná príprava pacientov pred operáciou štítnej žľazy

Špecializované vyšetrenia - kardiológia:

 • záťažová ergometria,
 • ambulantný 24-hod. ekg Holterovský monitoring,
 • ambulantné 24-hod. monitorovanie tlaku krvi,
 • echokardiografia,
 • duplexná ultrasonografia artériového a venózneho systému horných a dolných končatín,
 • duplexná ultrasonografia karotických artérií,
 • medikamentózne testy v kardiológii,
 • chemická a elektrická kardioverzia.

Špecializované vyšetrenia - gastroenterológia:

 • Diagnostická ezofagogastroduodenoskopia,
 • Diagnostická kolonoskopia,
 • Skríningová kolonoskopia- sme vybrané pracovisko zapojené do programu skríningu KRCA,
 • Centrum pre biologickú liečbu,
 • Jednodňová chirurgia.

Liečebné metódy:

 • endoskopická liečba krvácania do tráviacej trubice (injekčné metódy, tepelné a mechanické metódy),
 • endoskopická liečba varikózneho krvácania (sklerotizácia varixov pažeráka, ligácia varixov pažeráka a žalúdka, injekcia tkanivového lepidla do varixov žalúdka),
 • endoskopická resekcia včasných neoplastických lézií tráviacej trubice (polypektómia,endoskopická mukozálna resekcia, endoskopická submukózna disekcia),
 • ablačná liečba neoplastických lézií tráviacej trubice (argónová plazmakoagulácia),
 • endoskopická liečba stenóz tráviacej trubice (bužie, balónová dilatácia),
 • implantácia stentov do tráviacej trubice,
 • endoskopická liečba achalázie,
 • endoskopická perkutánna gastrostómia,
 • cielená a necielená biopsia pečene,
 • abdominálna ultrasonografia,
 • akútna hemodialýza, peritoneálna dialýza

Súčasťou II. internej kliniky je Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS), ktorá disponuje 6 posteľami. Svojím zameraním poskytuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť pacientom s chorobami vyžadujúcimi si intenzívnu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane intenzívneho laboratórneho monitorovania.

Špeciálne činnosti JIMS:

 • komplexná liečba ťažkého rozvratu vnútorného prostredia
 • komplexná liečba intoxikácií hubami, liekmi, chemikáliami
 • presne bilancovaná enterálna a parenterálna výživa
 • predoperačná príprava diabetikov a hepatikov
 • konzervatívna liečba obličkového a pečeňového zlyhania
 • kontinuálna liečba inzulínom
 • kritické stavy v diabetológii, endokrinológii, hepatológii, nefrológii, gastroenterológii
 • totálna evakuácia ascitu s adekvátnou suplementáciou albumínom
 • sledovanie hodinovej diurézy

Prijímanie chorých sa uskutočňuje zásadne cez Centrálne prijímacie oddelenie (CPO). Pacientov k hospitalizácii odosiela internista polikliniky, alebo zmluvný lekár. O prijatí pacientov rozhoduje podľa ich zdravotného stavu lekár internista, pracujúci na internej ambulancii CPPO. Pri nejasnostiach konzultuje prednostu internej kliniky, eventuálne jeho zástupcu. Počas ÚPS o príjme rozhoduje službukonajúci lekár CPPO, v čase pohotovosti v prípade nejasností lekár vykonávajúci príslužbu na internej klinike.

Ukončenie hospitalizácie chorého a jeho prepustenie do domáceho ošetrenia určuje primár oddelenia v spolupráci s ošetrujúcim lekárom kliniky.

Preklad pacienta na iné oddelenie zabezpečuje prednosta kliniky. Pacient je prekladaný na iné oddelenie po predchádzajúcom dohovore primárov, resp. prednostov, s kompletnou prepúšťacou správou.

Dôležité informácie

Návštevy chorých sú povolené každý deň od 13,00 do 16,30 hod. Chodiaci pacienti prijímajú návštevy v určených priestoroch na oddelení. Ležiaci pacienti môžu prijímať návštevy na izbe. Deti do 10 rokov nemajú povolený vstup na oddelenie, dieťa nad 10 rokov môže navštíviť chorého len s povolením prednostu kliniky alebo ošetrujúceho lekára, vždy v sprievode dospelých. Mimo návštevných hodín povoľuje návštevy iba prednosta kliniky.

Informácie o stave chorých podáva prednosta klinika alebo ošetrujúci lekár najbližším príbuzným. Telefonicky môže lekár podávať informácie len osobám, u ktorých si je istý ich totožnosťou.


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Napísali nám...
Biele srdce 2019


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk