Neurologická klinika telefón


Primár

MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

telefón: 035 / 691 2626

e-mail: dasa.viszlayova@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Helena Bartová, dipl. sestra

telefón: 035 / 691 2727

e-mail: helena.bartova@nspnz.sk

Lokalizácia:
10. poschodie monobloku

Charakteristika:

Súhrnný posteľový fond predstavuje 55 lôžok, z toho 4 lôžka sú na JIS. Priemerne ročne hospitalizujeme 2500 pacientov s priemerným ošetrovacím časom 6,4 dní.

Najčastejšie diagnózy hospitalizácie: náhle cievne príhody mozgové- ischemické ložiskové lézie mozgu a krvácania do mozgu, subarachnoidálne krvácania, nádory mozgu a miechy, akútne vertebrogénne ochorenia, neuro­degene­ratívne ochorenia, ochorenia svalstva, demyelinizačné procesy centrálnej nervovej sústavy, zápalové ochorenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy, záchvatové ochorenia - ako epilepsia, migréna, neuralgia trojklaného nervu.

Neurologická klinika poskytuje diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v odbore neurológia.

Členenie oddelenie

Sever:

 • miestnosť primára
 • sekretariát
 • izby lekárov - 4 miestnosti
 • miestnosť vedúcej sestry
 • EMG a EP laboratórium
 • EEG laboratórium
 • ambulancia
 • archív

Lôžková časť:

 • JIS - 3 lôžka
 • nadštandardná izba (oddelenie východ) - 1 lôžko
 • východ - 22 lôžok
 • západ - 24 lôžok

Okrem základných činností poskytuje nasledovné diagnostické a liečebné metódy:

 • vyšetrenie likvoru lumbálnou punkciou za účelom komplexného rozboru: biochemický rozbor, spektrofotometria, cytológia, bakteriologické vyšetrenie, vyšetrenie na oligoklonálnu skladbu bielkovín, vyšetrenie na Borélie burgdorferi,virologické vyšetrenie
 • CT vyšetrenie mozgu a chrbtice
 • MRI vyšetrenie mozgu a chrbtice
 • Duplexné Dopplerovské vyšetrenie extracerebrálnych ciev
 • Elektroencephalografické vyšetrenie natívne a po spánkovej deprivácii
 • Elektromyografické vyšetrenie: natívna ihlová metóda a stimulačná EMG
 • Vyšetrenie kmeňových a zrakových evokovaných potenciálov
 • Kompletná rádiodiagnostika lebky, chrbtice, cielených snímkov lebky
 • Perimyelografia s CT vyšetrením chrbticového kanála
 • Obstreky paravertebrálneho svalstva a sakroiliakálnych zhybov
 • Obstreky v oblastiach všetkých 3 vetiev trojklaného nervu

Súčasťou neurologickej kliniky je Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), ktorá disponuje 3 lôžkami. Svojím zameraním poskytuje akútnu neurointenzívnu starostlivosť.

Medzi hlavné indikácie prijatia na JIS patria: akútna cievna príhoda mozgová, subarachnoidálne krvácanie, kumulácia až status epilepticus, nádory mozgu s poruchami vedomia, akútne polyradikuloneuritídy, zápaly mozgu a mozgových blán s poruchami vedomia, všetky akútne neurologické ochorenia vyžadujúce monitoring vitálnych funkcií, kompletnú parenterálnu alebo enterálnu výživu.

Špeciálne činnosti na JIS:

 • komplexná diagnostická,liečebná, ošetrovateľská a rehabilitačná neurointenzívna starostlivosť
 • 24 hodinový monitoring vitálnych funkcií: TK, P, D, EKG
 • podávanie systémovej intravenóznej trombolýzy pri náhlych cievnych príhodách mozgových
 • podávanie kombinovanej intravenóznej trombolýzy IVT Neurologická klinika FNsP Nové Zámky ) s následným akútnym endovaskulárnym výkonom pri akútnej trombóze cerebrálnych a extracerebrálnych ciev ( tzv.“ bridging“) v spolupráci s NÚSCH, a.s. ODIR, Centrum MZ SR Bratislava
 • frakcionovaná prolongovaná intravenózna trombolýza
 • udržiavanie funkčnosti preparovanej periférnej žily, nasogastrickej sondy a funkčnosti po PEG-u
 • presné sledovanie diurézy
 • evakuácia likvoru lumbálnou punkciou pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku pri závažných procesoch CNS
 • komplexná diagnostika a liečba subarachnoidálnych krvácaní
 • komplexná liečba akútnych polyradikuloneuritíd, so sledovaním elektromyografických parametrov
 • 24 hodinové podávanie parenterálnych antiepileptík pri kumulácii epileptických záchvatov alebo status epilepticus pomocou infúznych púmp

Personál

Počet lekárov:

Primár: 1
Lekári: 8
Logopéd: 1
Psychológ: 1

Sestry:

Vedúca sestra: 1
Sestry JIS: 6
Oddelenie: 17
EMG + EP: 2
EEG: 1
Dokumentačná sestra: 1
Staničné sestry: 3

Sanitári:

Sanitári: 7
Sanitárky: 2
Praktické sestry: 2

Prístrojové vybavenie:

 • Medtronic Keypoint NET EMG/EP
 • Digitálny EEG Nicolet One s príslušenstvom
 • Odsávačka ASPEED Profesionál 8
 • ECG – 1106 L Digital
 • Infúzna pumpa TE 171 NW 3 – 3 ks
 • Pacient Monitor PM - 9000
 • Monitor vitálnych funkcií – MEC 100
 • Injekčný dávkovač TERUMO TE-331NMMs
 • CPM- 9000 monitor vitálnych funkcií – 1 ks
 • Defibrilátor i PAD CU – SP2 – 1 ks
 • zriadenie - ictivej mobilnej linky

Informácie o počtoch vyšetrení, odliečených pacientov:

Počet vyšetrení Ambulantne Hospitalizovaný Spolu
EMG 200 550 750
EEG 110 420 530
VEP, BAEP, DDUSG 180 450 630
820

Počet ambulantných pacientov (ambulancia č.2) 2600
Počet konziliárnych vyšetrení 2700
Počet hospitalizovaných pacientov 2500


Fotogalérie a reportáže z podujatí:

S cievnou mozgovou príhodou nezostávajte doma!

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk