Ústav mikrobiológie telefón


Primár

MUDr. Anna Mikovičová, PhD.

telefón: 035 / 691 2724
035 / 691 2466
035 / 691 2646

e-mail: anna.mikovicova@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Négliová

telefón: 035 / 691 2426
035 / 691 2466

Lokalizácia:
1. poschodie monobloku - severo­vý­chod­ný trakt


Ústav mikrobiológie zabezpečuje diagnostiku v oblasti bakteriológie, imunoserológie, mykológie a parazitológie pre pacientov z lôžkových oddelení a ambulancií FNsP Nové Zámky a neštátneho zariadenia FMC dialyzačné služby, s.r.o. Piešťany.


Popis činnosti na úsekoch bakteriológie:

  • úsek respiračných nákaz - zabezpečuje vyšetrenie vzoriek z horných a dolných dýchacích ciest so zameraním na obligátne a potencionálne patogény.
  • úsek špeciálnej bakteriológie - zabezpečuje vyšetrenie vzoriek najpestrejšieho biologického materiálu so zameraním na relevantné patogény.
  • úsek črevných bakt. nákaz - zabezpečuje vyšetrenie vzoriek so zameraním na izoláciu obligátnych a potenciolnálnych patogénov zažívacieho traktu.
  • úsek anaeróbnych bakt. nákaz - zabezpečuje vyšetrenie rôznorodého biologického materiálu so zameraním na izoláciu anaeróbnych mikroorganizmov.
  • úsek pre prácu s antibiotikami - zabezpečuje testovanie citlivosti relevantných mikroorganizmov voči antibakteriálnym látkam kvalitatívnou a kvantitatívnou štandardnou metódou, sumarizuje prehľady rezistencie pre jednotlivé lôžkové oddelenia v štvrťročných intervaloch, čím vytvára racionálne podklady pre účelnú farmakoterapiu.

Úsek imunoserológie:

Úsek zabezpečuje spracovanie vzoriek krvi a likvoru, poprípade iného materiálu na sérologické, alebo kultivačné virologické vyšetrenie. Vykonáva sérologické reakcie ako aglutinácia, priama a nepriama hemaglutinácia, precipitácie komplement - fixácia a ELISA. Zároveň zabezpečuje prípravu, balenie a dopravu vzoriek na vyšetrenie do iných laboratórií (NRC a špecializovaných pracovísk mikrobiológie).

Úsek mykológie:

Zabezpečuje vyšetrenie všetkých druhov materiálov na prítomnosť kvasinkovitých mikroorganizmov s druhovou identifikáciou a antimykotickou citlivosťou. Vyšetruje šupiny, nechty a vlasy na zistenie prítomnosti dermatofytov mikroskopicky i kultivačne.

Úsek parazitológie:

Zaoberá sa infekciami človeka organizmami živočíšneho pôvodu prvokmi, červami a článkonožcami. Na úseku sa vyšetrujú izolepy, stolice, duodenálne šťavy, vaginálne, uretrálne a prostatické sekréty na prítomnosť cýst, vajíčok, lariev a dospelých foriem črevných parazitov (červov), cýst a trofozoitov črevných prvokov (Protozoa).

Úsek prípravy živných pôd a médií

Spolu s prevádzkou deštrukcie, prípravy a sterilizácie skla vytvára technické zázemie pre chod všetkých laboratórií: pripravuje všetky živné pôdy, média, roztoky, sterilné pomôcky a sklo pre chod celého laboratória, zároveň zabezpečuje deštrukciu infekčného materiálu.

Personálne vybavenie:

Počet lekárov: 1
Počet iných pracovníkov s VŠ vzdelaním: 2
Počet laborantov: 9
Počet sanitárov: 2

Fotogalérie a reportáže z podujatí, ohlasy v médiách

NZTV: Viete, čo robí náš Ústav mikrobiológie? (18.2.2021)
RTVS: Druhá vlna - mimoriadne vysielanie k aktuálnej situácii (19.10.2020)


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk