Centrálne operačné sály telefón


Vedúci lekár

MUDr. Viliam Soboňa

telefón: 035 / 691 2323

Vedúca sestra

Mgr. Ildikó Kisová

telefón: 035 / 691 2450

e-mail: ildiko.kisova@nspnz.sk

Lokalizácia:
1. poschodie monobloku
- severo-západný trakt


Centrálne operačné sály (COS) sú samostatným špecia­lizovaným liečebno-diagnos­tickým odde­lením a je začlenené medzi spoločné vyšetro­vacie a liečebné oddelenia FNsP. Je jedným z najzlo­žitejších a najnákladnejších časti nemocnice. Plní požiadavky všetkých chirurgických oborov tak, aby svojou účelnou stavbou, technickým vybavením a školeným personálom zabezpečilo možnosť aseptického operovania, realizáciu diagnostických a liečebných výkonov nepretržitej prevádzke. Má štatút uzavretého oddelenia. Neoddeliteľnou súčasťou plynulej a nerušenej prevádzky oddelenia je úzka spolupráca s jednotlivými oddeleniami FNsP. Pozostáva z deviatich operačných sálových jednotiek.

Rozloženie medicínskych odborov je nasledovné:

 • neurochirurgické 2
 • ortopedická 1
 • traumatologická 1
 • chirurgické 2
 • gynekologická 1
 • urologická 1
 • akútna 1

 

Personálne obsadenie:

Prácu na COS plánuje, riadi a kontroluje primár a vedúca sestra oddelenia.

Podľa normatívu na tomto oddelení pracuje: 55 zamestnancov

 • primár oddelenia s atestáciou II. stupňa
 • vedúca sestra – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • 2 zástupkyne vedúcej sestry – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • 5 sálových sestier – ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • 3 sálové sestry – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • 5 diplomované operačné sestry
 • 16 sálových sestier – špecialistky
 • 4 sálové sestry – sestry
 • 3 zdravotní asistenti
 • 9 sanitárov
 • 6 sanitárok

Sústavný rozvoj COS a komplementov nemocnice dávajú možnosť nielen pre vyšší počet operácií, ale aj k vykonávaniu náročnejších a modernejších operácií, niektoré z nich majú už nadregionálny charakter. Vykonávame diagnostické výkony, liečebné operačné metódy. Pri operáciách sa využíva jednorazové rúškovanie a operačné plášte.


Cena ministerky zdravotníctva SR 2019
Ocenenie Biele srdce 2017
Modernizácia centrálnych operačných sál


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk