Oddelenie patológie telefón


Primár

MUDr. Ján Benko

telefón: 035 / 691 2302

e-mail: jan.benko@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Tatiana Šímová

telefón: 035 / 691 2667

Sekretariát

telefón: 035 / 691 2125

e-mail: patologia@nspnz.sk

Lokalizácia:
prízemná samostatná budova v areáli nemocnice

Charakteristika oddelenia

Patológia je samostatný diagnostický, prevažne morfologický odbor v sústave spoločných vyšetrovacích a laboratórnych zložiek.

Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je bioptická a cytologická diagnostika. Nekropsia – pitvy a s nimi súvisiace vyšetrenia sa na oddelení nevykonávajú.

Diagnostická činnosť v patológii je dôležitým prvkom v rámci určenia diagnózy, liečebného postupu a prognózy ochorenia. Akýkoľvek orgán, kúsok tkaniva, telesná tekutina, alebo bunky získané z tela pacienta nejakou medicínskou procedúrou, sú povinne podrobené bioptickému alebo cytologickému vyšetreniu na oddelení patológie.

Patríme ku kolektívom, s ktorým pacient neprichádza do priameho styku, ale naša práca, aj keď väčšinou anonymná, je dôležitá a z hľadiska stanovenia diagnózy ochorenia často kľúčová.

Štruktúra oddelenia: biopsia, peroperačná biopsia, imunohistochémia a cytológia.

História oddelenia

Začiatky oddelenia patológie siahajú do 70. rokov 20. storočia. V roku 1972 ako prvý v priestoroch na prosektúre v starej nemocnici začal vykonávať sporadické pitvy a neskôr aj histologické vyšetrenia vzoriek orgánov získaných pri pitve MUDr. Žigmund Dogoši.

V roku 1975 získal post monoprimariátu MUDr. Štefan Lošonský, ktorý sa v podstatnej miere zaslúžil o rozvoj odboru v regióne Nových Zámkov. Zaviedol povinné pitvy detí a novorodencov a pravidelné pitvy dospelých, klinicko-patologické rozbory, založil bioptické laboratórium a začal vykonávať bioptické vyšetrenia, ktoré boli dovtedy realizované na LF UK v Bratislave. Zaviedol do praxe rýchle peroperačné vyšetrenie technikou zmrazených rezov. Po presťahovaní sa oddelenia do priestorov v areáli novej nemocnice v r. 1980 pod jeho vedením vznikol pomerne veľký kolektív pracovníkov, v rámci ktorého získalo čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu viacero lekárov a histologických laborantiek.

Po odchode MUDr. Lošonského pôsobil na poste primára oddelenia v rokoch 1991-1997 MUDr. Pavol Hudcovský. So zmenou spoločenských pomerov a s nimi súvisiacimi zmenami v zdravotníctve sa menila aj náplň činnosti oddelenia, ktorá sa čoraz viac posúvala od nekropsie smerom k diagnostickej bioptickej činnosti.

V rokoch 1997-2005 pôsobil na poste primára MUDr. Alexander Sládeček, ktorý sa zaslúžil o ďalší rozvoj bioptickej diagnostiky a zavedenie imunohistochemických vyšetrení. Počas jeho pôsobenia došlo k stabilizácii personálneho obsadenia a dvaja lekári získali plnú kvalifikáciu v odbore.

V súvislosti s transformáciou zdravotníctva a vznikom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2005 bola nekroptická činnosť vyňatá z rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti. Oddelenie sa transformovalo na diagnostické biopticko-cytologické pracovisko

Od roku 2005 oddelenie pracuje pod vedením primára MUDr. Jána Benka.

Vyšetrenia

 • Bioptické vyšetrenia fixovaného materiálu s použitím štandardných (HE), špeciálnych (Fe, PAS, Melaním VG, Ret...) a imunohistochemických farbiacich metód
 • Peroperačná biopsia - počas operácie odobratý materiál bez fixácie, následne na oddelení patológie rýchle zmrazený a mikroskopicky vyhodnotený s telefonickým nahlásením predbežného výsledku operatérovi
 • Imunohistochemické vyšetrenie fixovaného bioptického a cytologického materiálu
 • Cytologické vyštrenia - exfoliatívna cytológia, vyšetrenie telových tekutín, tenkoihlová aspiračná cytológia
 • Molekulovo genetické vyšetrenia - na požiadanie zabezpečíme zaslanie reprezentatívneho bioptického alebo cytologického parafínového bloku do príslušného zariadenia (NÓU, OUSA, Cytopathos s.r.o., Martinské bioptické centrum s.r.o.)

 

Biopsia

Na bioptickom úseku sa vykonáva štandardná diagnostika nádorových a nenádorových lézií rôznych orgánov, počnúc ochoreniami gastrointestinálneho traktu, ženského a mužského pohlavného systému, močového systému, ochorení hlavy a krku, nádorových ochorení CNS, kože, mäkkých tkanív a štítnej žľazy. Vyšetruje sa fixovaný materiál s použitím štandardných (HE), špeciálnych (Fe, PAS, Melaním VG, Ret...) a imuno­histo­chemic­kých farbiacich metód.

Biopsia (histológia) je vyšetrenie orgánov, tkanív, buniek získaných odberom z tela človeka počas operácie, alebo iného medicínskeho výkonu, prípadne samovoľným vylúčením.

Základom bioptickej diagnostiky je mikroskopické vyšetrenie tkanív, ktoré musia byť spracované na rezy tenké niekoľko mikrometrov. Túto činnosť zabezpečuje bioptické laboratórium. Od kvality jeho práce vo veľkej miere závisí aj kvalita konečnej diagnostiky. Ide o pomerne náročnú procedúru vyžadujúcu čas a profesionálnu zručnosť.

Celý proces sa začína fixáciou tkanív vložením do fixačného média už na oddelení, kde bola vzorka odobratá. Fixácia trvá približne 24 hod. Jej cieľom je konzervovanie tkanív, zabránenie ich rozkladu enzýmami (ktoré sa uvoľňujú po smrti bunky), zachovanie štruktúry tkaniva a jeho farbiacich vlastností. Ďalší deň po odbere a fixácii nasleduje vyšetrenie materiálu lekárom, popis orgánu a odber vzoriek, tzv. excízií. Nasleduje odvodnenie tkaniva a presýtenie parafínom. Túto činnosť vykonávajú špeciálne prístroje - tkanivové procesory, ktoré pracujú automaticky, v poobedňajších a v nočných hodinách. Na tretí deň sa vzorky zalievajú do parafínových blokov, nasleduje ich rezanie, farbenie a montovanie na podložné sklíčka.

Kľúčovú úlohu pri spracovaní bioptických vzoriek až do ich finálnej formy zohrávajú histologické laborantky.

Na tretí deň po odbere sú hotové histologické preparáty, ktoré vyšetrí lekár a určí diagnózu.

Väčší materiál spravidla vyžaduje dlhšiu dobu fixácie, čím sa predlžuje aj dĺžka trvania vyšetrenia, rovnako v prípade potreby ďalších vyšetrení ako sú rôzne špeciálne farbenia, imunohistochemické a molekulovo-genetické vyšetrenia.

Prípady vyžadujúce ďalšie náročné diagnostické postupy sú konzultované a riešené v spolupráci so špecializovanými pracoviskami v Martine a v Bratislave.

Oddelenie patológie zabezpečuje bioptické vyšetrenia pre kliniky a oddelenia FNsP Nové Zámky a niektoré neštátne chirurgické, gastroenterologické a gynekologické ambulancie. Ročne sa na oddelení vyšetrí okolo 11 000 bioptických materiálov

 

Peroperačná biopsia

Ide o špeciálne vyšetrenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou biopsie. Princíp rýchlej biopsie (alebo tzv. peroperačnej biopsie) spočíva v odlišnom spôsobe spracovania vzoriek tkanív, ktoré sú v natívnom stave, nefixované. Namiesto zaliatia do parafínu sa rýchlo zmrazia na veľmi nízku teplotu, čo umožňuje ich okamžité rezanie na rezy potrebnej hrúbky, farbenie a diagnostikovanie. Tento spôsob spracovania umožňuje vyhodnotenie vzorky v krátkom časovom intervale ešte počas operácie. Preto sa využíva hlavne na posúdenie biologickej povahy nádorov, dostatočnosti chirurgického zákroku, či bol nádor odstránený celý, alebo posúdenie rozsahu postihnutia konkrétneho orgánu.

Úlohou patológa je v krátkom časovom intervale vyhodnotiť zaslanú vzorku a poskytnúť chirurgovi rýchlu informáciu potrebnú pre optimálne pokračovanie prebiehajúcej operácie v niektorých prípadoch i diagnózu pre okamžitú celkovú terapiu. Patomorfologické vyšetrenie rozhoduje väčšinou medzi benígnym a malígnym procesom.

Po odovzdaní materiálu patológovi nasleduje úprava vzorky a technické spracovanie kryostatovou metódou, čo trvá 15-20 min. Čas potrebný na zhodnotenie pripravenej vzorky patológom sa pohybuje do 15 min., podľa zložitosti vzorky.

Spracovanie vzorky pri peroperačnej biopsii sa vykonáva na špeciálnych prístrojoch, tzv. zmrazovacích mikrotomoch (kryostatoch).

Nevýhodou tejto metodiky je menšia kvalita histologických preparátov, čo je spôsobené tepelnou alteráciou tkaniva pri jeho rýchlom zmrazení. Práve preto patrí rýchla – peroperačná biopsia k náročným bioptickým procedúram, ktoré vyžadujú veľkú skúsenosť a zodpovedný prístup od vyšetrujúceho lekára, ktorý sa navyše musí rozhodovať rýchlo.

 

Imunohistochemické vyšetrenie

Je to technika farbenia histologických preparátov, ktorá umožňuje znázorniť prítomnosť v ideálnom prípade jednej konkrétnej látky pomocou špecifických protilátok. Využíva imunologickú väzbu antigénu s protilátkou. Ide o kombináciu dvoch vedných odborov a ich metodík, imunológie a histológie. Cieľom je dôkaz - vizualizácia prítomnosti či neprítomnosti určitých antigénov vo vyšetrovanom tkanive, priamo v tkanivových rezoch.

Obvykle sa používa tzv. nepriame imunohistochemické farbenie, pri ktorom sa v prvom kroku na tkanivový rez naviažu protilátky proti konkrétnym štruktúram. V druhom kroku sa používajú protilátky so značkou, ktoré sa viažu na protilátku z prvého kroku. V záverečnom kroku sa tkanivo inkubuje so substrátom, ktorý enzým premieňa na nerozpustný farebný produkt, a tak sa vlastne ozrejmí prítomnosť cieľovej štruktúry pri pozorovaní pod mikroskopom.

V posledných desaťročiach došlo k enormnému rozmachu využívania IHC vyšetrení. IHC sa stala súčasťou rutinnej bioptickej diagnostiky, využíva sa hlavne za účelom diagnostickým ale i prognostickým a prediktívnym.

Na úseku imunohistochémie sa ročne vyšetrí okolo 1400 prípadov a spracuje okolo 4700 preparátov.

Zoznam protilátok: Actin (Smooth muscle), Alfa-1-fetoprotein (polyclonal), AMACR (P 504-S), Caldesmon, Calretinin, Carcinoembryonic antigen (CEA monoclonal), Carcinoembryonic antigen (CEA polyclonal), CD10, CD30, CD31, CD34, CD45 (Leucocyte common antigen), CD56, CD99 (MIC2 Gene products; Ewing´s sarcoma marker), c-erbB-2, CD 117 (c-kit), CDX-2, Cytokeratin AE1/AE3, Cytokeratin 5/6, Cytokeratin 7, Cytokeratin 8, Cytokeratin 14, Cytokeratin 19, Cytokeratin 20, Cytokeratin-HMW, Dezmin, D2-40 (Podoplanin), E-cadherin, EMA, Estrogen receptor alfa, Gross cystic disease fluid protein-15 (GCDFP-15), Glial fibrilary acidic protein (G FAP), Hepatocyte, Helicobacter pylori, Chromogranin A, IDH-1, Inhibin alfa, Ki-67, Mammaglobin, Melan A, Melanosome (HMB-45), Napsin-A, Neurofilament protein (NF), Octamer-binding transcription factor 3/4 (OCT 3/4), PHH-1, Progesteron receptor, Placental alkaline phosphatase (PLAP), Prostate-Specific Antigen (PSA), p16, p40, p53, p120-Catenin, Renal cell carcinoma marker (RCC), Synaptophysin, S-100, Thyroglobin, Thyroid transcription factor (TTF-1), Vimentin...

 

Cytologické vyšetrenie

Cytodiagnostika je morfologická diagnostická metóda, ktorá hodnotí jednotlivé bunky oddelené z tkanív. Výhodou metodiky je rýchlosť, opakovateľnosť, nízke náklady a netraumatizujúci prístup k pacientovi.

Jej význam spočíva hlavne vo vyhladávaní včasných štádií nádorových ochorení.

Materiály dodané do cytologického laboratória sú rôznorodé. Podľa miesta odberu je možné cytológiu rozdeliť na niekoľko skupín (druhov). Metódy cytológie na našom oddelení:

 • Exfoliatívna cytológia hodnotí bunky ktoré sú oddelené z epiteliálnych povrchov. Do tejto skupiny patrí štandardná gynekologická cytológia, hlavne stery z krčka maternice, pľúcna exfoliatívna cytológia (stery a laváže z bronchov, spútum), urologická cytológia.
 • Cytológia z výpotkov telesných dutín ako fluidothorax, ascites, hydropericardr, kĺbový výpotok a mozgovomiešny liqvor.
 • Obsah cýst a pseudocýst.
 • Odtlačky z rezných plôch orgánov, nádorov a pseudotumorov odobratých na histologické vyšetrenie.
 • Aspiračná tenkoihlová cytológia (PAB) je odber a hodnotenie materiálu z ložiskových lézií prsníka, štítnej žľazy, lymfatických uzlín a slinných žliaz, prípadne iných, tenkou ihlou pod sonografickou kontrolou v spolupráci s röntgenológom. Najčastejšie sa vyšetrujú nálezy v prsníkovej žľaze.
  V poslednom období je tenkoihlová aspiračná cytológia prsnej žľazy nahradená odberom vzoriek hrubšou ihlou v lokálnom znecitlivení - core biopsia, ktorá umožňuje získať väčšiu vzorku umožňujúcu presnú histologickú typizáciu a imunohistochemické vyšetrenie.

 

Dokumentačný úsek

Dôležitou súčasťou oddelenia je úsek dokumentácie. Oddelenie je vybavené vlastnou počítačovou sieťou, pracuje so špeciálne vyvinutým softvérom pre pracoviská patológie, ktorý umožňuje evidenciu materiálu prichádzajúceho na oddelenie, archiváciu, editáciu výsledkov a ich odosielania v elektronickej forme, ako i archiváciu fotodokumentácie, vyhľadávanie informácií podľa špeciálne zadaných kritérií.


Personálne zloženie oddelenia

 • Lekári: 4
 • Laborantky: 8
  (z toho 6 s postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore, 1 s vysokoškolským vzdelaním)
  • 4 laborantky na úseku biopsie
  • 2 na úseku imunohistochémie
  • 1 na úseku cytológie
  • vedúca laborantka
 • Zdravotnícky asistent
 • Odborný sanitár
 • Pomocný pracovník v zdravotníctve

 

Všeobecné informácie

Pracovná doba na odd. patológie: Po-Pi 7,00-15,00 hod.

Informácie o výsledkoch bioptických a cytologických vyšetrení telefonicky neposkytujeme! Výsledky sú odosielané lekárovi alebo primárovi oddelenia, z ktorého bol materiál zaslaný na vyšetrenie.

Obhliadková činnosť

V prípade úmrtia pacienta v nemocnici musí byť vykonaná obhliadka tela, na základe ktorej obhliadajúci lekár rozhodne, či bude vykonaná pitva, alebo telo môže byť pochované. Sú prípady stanovené zákonom, v ktorých nie je možné od pitvy upustiť ani napriek tomu, že si to pozostalí neprajú!

Obhliadky osôb zomrelých vo FNsP Nové Zámky sa vykonávajú na odd. patológie!

Odporúčame, aby sa rodinní príslušníci po oznámení úmrtia na oddelení, kde bol pacient hospitalizovaný, osobne prišli informovať na oddelenie patológie, kde im budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.

Neodporúčame bez návštevy patológie dopredu vybavovať termín pohrebu, alebo miesto osobnej návštevy niektorého z rodinných príslušníkov posielať na patológiu pohrebnú službu.

Pitvy sa vykonávajú v Nitre na oddelení Súdneho lekárstva a patológie ÚDZS. Prepravu do Nitry zabezpečuje pohrebná služba zazmluvnená nemocnicou, ako i prepravu späť do Nových Zámkov.

V prípade úmrtí v priebehu týždňa je možné informovať sa v ten istý deň alebo v nasledujúci deň. Pri úmrtiach v piatok poobede a cez víkend sa možno informovať v pondelok od 8,00 hod.

V krajných prípadoch, keď sa rodinný príslušník nemôže osobne dostaviť na patológiu, možno získať základné informácie telefonicky na sekretariáte patologického odd. na tel. 035 / 691 2125.

 

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk