Psychiatrické oddelenie telefón


Primár

MUDr. Ján Bernát, MPH

telefón: 035 / 642 3186
035 / 691 2401

Vedúca sestra

Mgr. Ľubica Juríková

telefón: 035 / 691 2403

Lokalizácia: budova pe­diatric­kej kliniky
Akútna časť: prízemie
Sanatórna časť: 1. poschodie


Akútne psychiatrické oddelenie poskytuje liečbu celého spektra psychiatrických porúch v ich akútnej fáze.

Komplexné liečba zahŕňa možnú škálu: farmakoterapia, elektrokonvulzívna terapia, psychoterapia, ergoterapia, liečba svetlom, muzikoterapia, arteterapia, nácvik relaxačných techník, reflexné terapia, režimová a komunitná terapia.

Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriách. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci odboru psychiatrie vychádza zo zásad bio-sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania v súlade s výsledkami výskumu v rôznych špecializačných odboroch a v iných humanitných vedách. Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria je aj obnova psycho-sociálnych funkcií v zhode s bio-sociálnym modelom chápania chorobných stavov. Z tohto hľadiska odbor psychiatria kladie dôraz nielen na biologické, ale ja na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým. Špecializačný odbor psychiatria sa podieľa na sledovaní a realizácii preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Špecializovaná psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v rámci ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť týchto zariadení je diferencovaná tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vyplývajúcom zo zdravotného stavu populácie, epidemiologicke situácie a príslušného stupňa preventívnej ochrany. Východiskom na formovanie siete psychiatrických pracovísk sú tzv. regióny štandardnej psychiatrickej starostlivosti, ktoré vytvárajú pre geografickú oblasť so 100-tisíc až 150-tisíc obyvateľmi. Na zabezpečenie poskytovania psychiatrickej starostlivosti na kvalitatívne dobrej odbornej úrovni je potrebný rozvoj odborných pracovísk, odborné vzdelávanie a príprava špecializovaných pracovníkov v odbore, ako aj rozvíjanie vedeckej a výskumnej činnosti so zavádzaním vedeckých poznatkov do klinickej praxe.

Psychiatrické oddelenie v Nových Zámkoch má 55 lôžok. Oddelenie sa delí na dve jednotky, akútnu a sanatórnu. Izby pacientov sú s 2-3 lôžkami. Na oddelení nie je nadštandardná izba

Informácie pre pacientov:

Pacientov prijímame na základe odporučenia ambulantného psychiatra, alebo iného lekára, sociálnej poisťovne a pod. Plánované hospitalizácie sa prijímajú v čase od 10,00 do 14,00 hod., podľa predbežného dohovoru. Akútne príjmy podľa zdravotného stavu pacienta, aj bez odporúčania.

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • PN - ak je vystavená
 • somatické lieky
 • hygienické potreby, uterák, mydlo, šampón, zubná kefka a pasta, toaletný papier, muži holiace potreby
 • papuče, sezónne topánky na vychádzky, prípadne športová obuv
 • pyžamo, župan, domáce oblečenie, športové oblečenie
 • pohár (na akútnom oddelení umelohmotný), na sanatórnom oddelení príbor

Neodporúčame priniesť:

 • cennosti, väčšie sumy peňazí, cenné papiere, vkladné knižky, šperky, hodnotnú elektrotechniku a iné cenné veci
 • elektrospotrebiče, rýchlovarné kanvice sú zakázané
 • mobilné telefóny na akútnom oddelení odovzdá pacient do trezoru, nie je možné mať u seba
 • na akútnom oddelení nie je dovelené mať ostré a sklenené predmety

Platby na oddelení:

Iba za rôzne potvrdenia na žiadosť pacienta, alebo rodinného príslušníka.

Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť na psychiatrickom oddelení

Klinická psychológia

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii uplatňuje klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Psychoterapia

Psychoterapia je špeciálna liečebná činnosť, ktorou psychológ/psychoterapeut pôsobí na psychiku a prostredníctvom psychiky na celý organizmus s cieľom odstrániť chorobné príznaky a rozvíjať či integrovať pacientovu osobnosť. Predstavuje predovšetkým liečbu (sekundárnu prevenciu), ale aj profylaxiu (primárnu prevenciu) a rehabilitáciu (terciárnu prevenciu) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy.

Psychologicko-psychoterapeutická liečebná starostlivosť poskytovaná na Psychiatrickom oddelení FNsP Nové Zámky zahŕňa psychodiagnostické, psychoterapeutické a psychoedukačné postupy. Počas hospitalizácie podstupuje pacient na základe ordinácie psychologické vyšetrenie, zúčastňuje sa na individuálnych alebo skupinových psychoterapeutických sedeniach. Pravidelnou/každodennou aktivitou je skupinová relaxačná psychoterapia kombinovaná s následnými individuálnymi psychoterapeutickými pohovormi s psychológom. Pacienti sa podľa charakteru psychických ťažkostí zúčastňujú tiež na skupinových sedeniach zameraných napr. na psychoterapiu psychóz alebo psychoterapiu závislostí. Na psychiatrickom oddelení poskytujú túto starostlivosť odborne vzdelaní zamestnanci – klinickí psychológovia s následným psychoterapeutickým vzdelaním.

V rámci psychologickej starostlivosti sa na psychiatrickom oddelení vykonáva

 1. Psychodiagnostické vyšetrenie - klinický psychológ podáva v rámci psychologického vyšetrenia informácie o vývine a stave psychických funkcií a o osobnosti vyšetrovaného. V rámci psychodiagnostiky používa popri klinických metódach aj špeciálne testové metódy podľa vlastného výberu. Zistené závery postupujú ďalším odborníkom, predovšetkým ak ide o konziliárne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára a slúži i na rozhodovanie o ďalšej psychologickej starostlivosti. Na Psychiatrickom oddelení FNsP používame najmodernejšie psychodiagnostické metódy a postupy vrátane vyšetrenia intelektu, štruktúry osobnosti, afektívneho stavu ako aj neuropsychologické vyšetrenie ( zamerané na pamäť, pozornosť, myslenie), atď.
 2. Psychoterapia individuálna/skupinová - na Psychiatrickom oddelení sa pacient stretáva s obidvoma formami - súčasťou liečebného programu je individuálna psychoterapeutická práca psychológa s pacientom ako aj účasť na skupinových aktivitách.
 3. Relaxačná psychoterapia (Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Muzikoterapia, Autogénny tréning ) - jedná sa o každodennú pravidelnú aktivitu , ktorej cieľom je stav psychického a telesného uvoľnenia so zážitkom kľudu, vyrovnania , vnútorného pokoja. Relaxácia pomáha uvoľniť po záťaži, pomáha zvládať stresové situácie, výrazne zlepšuje schopnosť sústredenia a zapamätania.
 4. Skupinová psychoterapia psychóz - od. roku 2007 funguje pri oddelení dlhodobá skupina Diamant určená primárne pre prepustených/ambulantne liečených pacientov s diagnózou z okruhu schizofrénie , ale na skupinových stretnutiach sa podľa ordinácie zúčastňujú aj vybraní aktuálne hospitalizovaní pacienti s danou diagnózou. Skupina je polootvorená – t.j. zloženie pacientov sa postupom času mení, je určená pre ženy aj mužov, frekvencia stretnutí je 1x týždenne.
 5. HRV biofeedback variability srdcovej frekvencie - jedná sa o tréningovú metódu zameranú na naučenie klienta dosiahnuť pokojným dýchaním maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie. Na základe pravidelného cvičenia sa dosahuje stav synchronizácie medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom a tým sa dosahuje vnútorná rovnováha (koherencia). Možnosti využitia: bolesť, nespavosť, kardiovaskulárna rehabilitácia, funkčné gastrointestinálne problémy, úzkostné poruchy, depresia, ADHD, posilnenie imunitného systému, zlepšenie športového výkonu. Za dlhodobý účinok nácviku dýchania možno považovať celkové upokojenie, zmiernenie psychosomatických ťažkostí a redukciu stresu.
 6. Poradenská činnosť, psychoedukácia - odborná pomoc pri riešení životných problémov pacientov. Psychoedukácia je zameraná na informovanie pacienta o chorobe, jej priebehu, farmakoterapeutickej a psychoterapautickej liečbe ako aj o stratégiách zvládania jednotlivých aspektov choroby.
 7. Konziliárna činnosť - psychológovia na psychiatrickom oddelení úzko spolupracujú s oddelením klinickej onkológie, pediatrickou klinikou, gynekologicko-pôrodníckou klinikou a konziliárnu činnosť vykonávajú na všetkých oddeleniach FNsP.

S akými ťažkosťami sa môžete obrátiť na klinického psychológa?

 • Afektívne poruchy (depresívna porucha, bipolárna afektívna porucha).
 • Neurotické, somatoformné a stresom podmienené poruchy (fóbie, úzkostné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, reakcia na ťažký stres, adaptačné poruchy).
 • Schizofrénia, psychotické poruchy.
 • Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia).
 • Neorganické poruchy spánku.
 • Sexuálne dysfunkcie.
 • Poruchy osobnosti a správania.
 • Organické duševné poruchy.
 • Závislosť na alkohole, psychoaktívnych látkach.

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Kúpil tuje do záhradky pre psychiatrických pacientov

Psychiatria rozšírila priestory

Valentínska predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia 2020

Odborný seminár pri príležitosti MDS 2019

Svetový deň duševného zdravia 2018

Týždeň mozgu 2018

Svetový deň duševného zdravia 2017

Týždeň mozgu 2017

Predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia 2016

Týždeň mozgu 2016

Deň šťastia 2016

Svetový deň duševného zdravia 2016

Predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia 2015

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk