telefón

Všeobecná ambulancia


Lokalizácia: prízemie monobloku (pri výťahoch)
Lekár: MUDr. Jozef Marko (Pi), MUDr. Diana Žuffová (Po-Štv)
Sestra: Diana Smolinská
Telefón: 035 / 691 2155


Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,00-15,30 hod.
obed 12,30-13,00 hod.


Našimi klientami sú zamestnanci FNsP Nové Zámky, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalšie neštátne subjekty (prevažne so sídlom v areáli FNsP Nové Zámky). Zvyšok kapitovaných tvoria pacienti, ktorí sú bývalými zamestnancami FNsP Nové Zámky, event. ich rodinní príslušníci a pacienti, ktorí sú kapitovaní v rámci slobodnej voľby lekára.


Vykonávame:

  • základné diagnostické a liečebno-preventívne algoritmy
  • dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov
  • vstupné, periodické, výstupné prehliadky, ďalej lekárske prehliadky u zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce v kategórii 3
  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania u zamestnancov a vodičov z povolania FNsP, ale aj iných zamestnancov
  • očkovanie a preočkovanie proti vírusovej hepatitíde typ B, typ A, očkovanie proti chrípke
  • klinické, biochemické aj sérologické vyšetrenia pri kontakte a ohrození infekčnými chorobami
  • vystavenie, evidencia, kontrola dočasnej práceneschopnosti v spolupráci s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne
  • ďalej vystavujeme lekárske nálezy pre účely sociálneho poistenia, návrhy na kúpeľnú liečbu
  • vystavujeme potvrdenia o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlá, zdravotné preukazy, potvrdenia o spôsobilosti nosiť zbrane a strelivo, o spôsobilosti zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami
  • vykonávame návštevnú službu u dočasne aj trvale imobilných pacientov

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk