Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
19.8.2014
Vážení denní študenti,
prolongačnú známku na akademický rok 2014/2015 si budete môcť vybaviť po zápise na študijnom oddelení v Bratislave u Mgr. Mečiarovej počas stránkových hodín, alebo môžete odovzdať kartu spolu s potvrdením o úhrade na zápise. Cena prolongačnej známky je 10 €. Poplatok je nutné uhradiť vopred na č. u. 262 774 8580/ 1100, variabilný symbol: rodné číslo, správa pre prijímateľa platby: ISIC. Fotokópiu dokladu o úhrade a index si prineste so sebou.
Mgr. Agneša Lazíková
referent ŠO - denná forma

 
4.8.2014 Informácie denným študentom vyšších ročníkov (bc. 2. a 3., mgr. 2.).
DENNÍ a DENNÍ - KOMBINOVANÍ študenti
Na zápis si so sebou prineste:
- kópiu dokladu o zaplatení zápisného vo výške 90 €
- kópiu dokladu o zaplatení školného za zimný semester vo výške 290 € (platbu zápisné + školné môžete uskutočniť na jednom doklade o zaplatení - 380 €) !!priamym vkladom!! na č. ú. 2626748634/1100, Tatra banka, variabilný symbol – číslo študenta/rodné číslo POŠTOVÉ POUKAZY (ŠEKY) NEAKCEPTUJEME!
- školné za letný semester vo výške 290 € je splatné do 31. 03. 2015
- index (všetky známky musia byť zapísané za predchádzajúce ročníky)
- písacie potreby (pero s modrou náplňou)
- tlačivá na potvrdenie (rodinné prídavky, sirotský dôchodok, zľavy na cestovné a pod.)
Bez dokladu o zaplatení (zápisného a školného) a indexu, nie je možné študenta zapísať na štúdium.
 
Mgr. Agneša Lazíková
referent ŠO - denná forma
 
4.8.2014
V dňoch od 21.7. 2014 do 30.7. 2014 bol Centrálny register záverečných prác (CRZP) mimo prevádzky z dôvodu veľkých zrážok v Žiline, ktoré spôsobili škodu na dátovom centre.  Dnes boli odoslané záverečné práce na kontrolu originality do Centrálneho registra záverečných prác, vzhľadom na, že všetky vysoké školy na Slovensku čakajú na protokoly nevieme garantovať v akom časovom intervale budú odoslané do systému Evidencie záverečných prác.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
ActiveEZP
 
 
27.6.2014
Oznamujeme studentom, ze informacie o udelovani motivacnych stipendii najdete na http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium.
 
18.6.2014
Informácia o náhradných a opravných štátniciach v sekcii  "Materiál z prednášok"!
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 
 
30.9.2013 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
17.7.2013
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Rada Fondu na podporu vzdelávania dňa 11.7.2013 schválila nové podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov aj pedagógov v zmysle zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorých môžu študenti od 15.7.2013 žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.
Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov v súlade so zákonom č. 396/2012 Z z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“). Hlavnou činnosťou FnPV je poskytovanie pôžičiek podľa §10 a §14 zákona o FnPV, t.j. pôžičky študentov a pedagógom.
Vznikom FnPV sa zmenili podmienky poskytovania pôžičiek ako pre študentov, tak aj pre pedagógov. Ide najmä o možnosť vyššej výšky poskytnutej pôžičky, väčšiu variabilitu možností pri výbere poskytovaných pôžičiek, zjednodušenie podmienok pre ich poskytovanie, každoročná úprava úrokovej sadzby na základe vývoja výnosov štátnych dlhopisov so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj o rozšírenie okruhu žiadateľov o pôžičku. Zákon o FnPV novým nastavením podmienok poskytovania pôžičiek umožňuje vyššiu flexibilitu činnosti fondu pri reakciách na požiadavky klientov.
Zmenou v spolupráci FnPV s fakultami alebo vysokými školami, ktoré sa nečlenia na fakulty, je skutočnosť, že žiadosti o pôžičku pre študentov od akademického roka 2013/2014 sa už nezhromažďujú na študijných oddeleniach fakúlt a vysokých škôl a tieto teda nemajú povinnosť žiadosti následne zasielať hromadne do fondu. Uvedené ale neznamená, že na základe vlastného rozhodnutia to robiť nemôžete. Samozrejme je dôležité dodržať termín doručenia žiadostí o pôžičku na adresu FnPV a to do 31.10.2013
Študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku - časť 3. „Potvrdenie fakulty, vysokej školy“. Žiadosti o pôžičku od akademického roka 2013/2014 doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu FnPV.
Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je stanovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona o FnPV do 31. októbra 2013.
Podľa nových podmienok zároveň platí, že žiadatelia musia byť zapísaní na príslušný stupeň štúdia toho akademického roka, na ktorý sa pôžička poskytuje (akademického roka 2013/2014).
Až po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o pôžičku, t.j. po 31.10.2013 bude fond vyhodnocovať prijaté žiadosti o pôžičku podľa stanovených zákonných kritérií.
Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v papierovej podobe na tlačive vydanom FnPV. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu http://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku.
Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2013/2014 nájdete na našej web stránke http://www.fnpv.sk/fnpv-pre-studentov a zároveň v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa par. § 10 zákona o FnPV, ktorý Vám zasielame v prílohe.
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám ja, resp. zamestnanci fondu plne k dispozícii.
S pozdravom
Pavol Kučmáš
poverený riadením
FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Panenská 29
81103 Bratislava
tel.: 02/59104202
fax: 02/59104211
E-mail: pavol.kucmas@fnpv.sk
web: www.fnpv.sk
 
6.12.2011 SP3,5
Nová smernica na písanie záverečných prác. Žiadame študentov, aby sa podľa nej riadili. Zadanie sa už meniť nebudú, zostanú doterajšie.
prof. Radková
 
20.10.2010 SP, OSE
Oznamujeme študentom, že boli zmenené telefónne čísla. Číslo 0903 715 533 bude odpojené!
Nové telefónne čísla:
Jana Drozdová 0911 707 847 Sociálna práca
Alena Bučeková 0911 707 846 Ošetrovateľstvo- externá forma
Mgr. Agneša Lazíková 0911 707 851 Ošetrovateľstvo- denná forma
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
9.7.2009
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007