Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
6.6.2017 OZNAM
Vážení uchádzači o štúdium na FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky. Využite poslednú možnosť podania prihlášky na štúdium v študijných odboroch ošetrovateľstvo a sociálna práca. Ponúkame štúdium bakalárske, magisterské a doplňujúce pedagogické štúdium v obidvoch uvedených odboroch. Rovnako ponúkame štúdium v novootvorenom študijnom odbore - pôrodná asistencia.
Prihlášky je potrebné zaslať do 30.06.2017. V uvedený deň už musí byť prihláška nahratá v systéme. Ak bude prihláška doručená po uvedenom termíne, môžete zahájiť štúdium až akademickom roku 2018/19.
Prihlášky spolu s ostatnými prílohami je potrebné zaslať na adresu:
VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava
Mgr. Jana Drozdová
Palackého 1
811 02 Bratislava
 
26.4.2017 SP2
Na prednášku doc. Kašparu si každý musí doniesť vytlačené jeho skriptá tak, aby text bol na jednej strane a jedna strana bola vždy voľná na vpísanie poznámok. Je to podmienka účasti na prednáške Skriptá nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
20.4.2017
Vzhľadom na veľký záujem uchádzačov o štúdium, predlžuje VŠ ZaSP sv. Alžbety dátum na podávanie prihlášok do 30.4.2017 v týchto študijných odboroch (1. a 2. stupeň)
- sociológia,
- psychológia,
- verejné zdravotníctvo,
- sociálna práca,
- ošetrovateľstvo,
- LVM v zdravotníctve,
- misiológia.

V študijných odboroch uvedených nižšie už prihlášky na VŠ neprijíma, nakoľko počet uchádzačov prevyšuje možnosti prijatia trojnásobne:
- zubná technika,
- fyzioterapia,
- tropické zdravotníctvo.

Ostatné informácie sú uvedené na našej webovej stránke www.vssvalzbety.sk pod podmienkami prijatia na akademický rok 2017/18.
Z vyššie uvedených odborov sa na Fakulte ZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch dá študovať sociálna práca a ošetrovateľstvo.
 
3.4.2017 OSE2 D+DK
Oše techniky
01.05.2017 /pondelok/ od 08:00 - 12:00 hod. dr. Bednáriková Gyn.- pôr.
27.05.2017 /sobota/ od 08:00 - 12:00 hod. dr. Magyarová Starostlivosť o novorodenca
 
29.3.2017 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2016/2017 nie je možné si dať odklad štátnic !
1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
29.3.2017 OSE 2 D+DK
2 D+DK druhá skupina: skúška Ošetrovateľstvo v geriatrii doc. Otrubová - zmena termínu 11.04.2017 skúška zrušená, nový termín 03.05.2017 o 13:00 hod. kinosále FNsP.
 
20.3.2017 OSE3
Prihlášku na štátnu skúšku + informácie o odovzdaní bc prác nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
17.3.2017 OŠE 3.a 5. ročník - OZNAM
Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych a diplomových prác, rovnako aj pokyny na záverečné štátne skúšky nájdete v sekcii "Materiály z prednášok".
 
 
2.1.2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
Oznamujeme Vám, že od 02.01.2017 sa so svojimi požiadavkami obráťte a kontaktujte nasledovne uvedené osoby:
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pechová / asistent FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch
Email: pechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629
Stránkové hodiny: denne od 9:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
ev.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk
 
23.9.2016
Odkedy sa kvôli zákonu o ochrane osobných údajov v smernici o poplatkoch zmenilo a vymenilo používanie rodného čísla ako variabilného symbolu za dátum narodenia v tvare DDMMRRRR sa hlavne u uchádzačov stáva to, že keď neuvedú v správe pre príjemcu (pri priamom vklade je to kolonka popis transakcie) svoje meno, teda meno študenta, platba tak z banky k nám do databázy prichádza „prázdna“. Pri párovaní platieb si program ťahá študentov tak aktuálnych ako aj už ukončených, celú databázu mien aj s históriou. A tak na jeden dátum bez ostatných informácií pripadá viacnásobný počet študentov a platba zostáva „visieť“ ako nenapárovaná. Žiadam o sprostredkovanie tohto manuálu študentom.

Mgr. Lenka Flešková
vedúca ekonomického oddelenia
 
14.2.2016 OZNAM

Študijný odbor OŠETROVATEĽSTVO
prvá voľba
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Email: jankechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 7.30 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA
prvá voľba
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Nagy Gažová
Email: gazova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 988 632 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 9,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Oznámenie konania sa skúšok adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi prostredníctvom formuláru OZNAM O SKÚŠKE (nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie), ktorý mu doručte prosím do 3 dní od uskutočnenia výuky emailom, osobne alebo prostredníctvom vedúcich ročníkov.
Študijné materiály pre študentov k zverejneniu na webe adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi osobne alebo emailom.

 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007