Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
26.4.2017 OSE2
Skúška Teória ošetrovateľstva II. doc. Jankechová presunutá z 18.05.2017 na 17.05.2017, časový harmonogram bez zmien.
 
26.4.2017 SP2
Na prednášku doc. Kašparu si každý musí doniesť vytlačené jeho skriptá tak, aby text bol na jednej strane a jedna strana bola vždy voľná na vpísanie poznámok. Je to podmienka účasti na prednáške Skriptá nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
20.4.2017 OSE2
Študenti Bc. Lucia Ihringová, Renáta Tóthová, Miriama Zsigová skúška z Ošetrovateľstva teórie III. u doc. Jankechovej dňa 02.05.2017 o 08:30 hod. v zasadačke
Ostatní neúspešní študenti z uvedeného premetu, si prenášajú skúšku do ďalšieho ročníka.
Viac info na office FZaSP.
 
20.4.2017 OSE 1.2.3.
1.ročník: Neúspešní študenti, alebo študenti, ktorí sa ešte neabsolvovali skúšku z predmetu Teória ošetrovateľstva I., ANF I., termín skúšky 25.04.2017 od 09:00 hod. zasadačka
2.ročník: Neúspešní študenti z predmetu Ošetrovateľský proces II. a Klinická propedeutika, termín skúšky 25.04.2017 od 09:00 hod. zasadačka
3.ročník: Neúspešní študenti z predmetu Výskum v ošetrovateľstve opravný termín 25.04.2017 od 09:00 hod. zasadačka
 
20.4.2017
Vzhľadom na veľký záujem uchádzačov o štúdium, predlžuje VŠ ZaSP sv. Alžbety dátum na podávanie prihlášok do 30.4.2017 v týchto študijných odboroch (1. a 2. stupeň)
- sociológia,
- psychológia,
- verejné zdravotníctvo,
- sociálna práca,
- ošetrovateľstvo,
- LVM v zdravotníctve,
- misiológia.

V študijných odboroch uvedených nižšie už prihlášky na VŠ neprijíma, nakoľko počet uchádzačov prevyšuje možnosti prijatia trojnásobne:
- zubná technika,
- fyzioterapia,
- tropické zdravotníctvo.

Ostatné informácie sú uvedené na našej webovej stránke www.vssvalzbety.sk pod podmienkami prijatia na akademický rok 2017/18.
Z vyššie uvedených odborov sa na Fakulte ZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch dá študovať sociálna práca a ošetrovateľstvo.
 
3.4.2017 OSE2 D+DK
Oše techniky
01.05.2017 /pondelok/ od 08:00 - 12:00 hod. dr. Bednáriková Gyn.- pôr.
27.05.2017 /sobota/ od 08:00 - 12:00 hod. dr. Magyarová Starostlivosť o novorodenca
 
3.4.2017 OSE3
Bc. prácu do EZP je potrebné vložiť pred praktickými skúškami! Teda do 24.4.2017.
 
3.4.2017 OSE5 EXT
Pokyny k predmetu Diplomový seminár II. nájdete v priečinku Materiál z prednášok.
 
3.4.2017 Sociálna práca
Upozorňujeme študentov, že nakoľko študujú externú formu štúdia, treba na absolvovanie predmetu absolvovať prednášku a skúšku. Pokiaľ študent má vážne dôvody na neúčasť, musí sa ospravedlniť vyučujúcemu a dokázať svoj dôvod. Je na vyučujúcom, či dá študentovi náhradnú prácu alebo ho odkáže, aby si preniesol predmet do ďalšieho ročníka. Pokiaľ študent bezdôvodne nepríde na prednášku, na skúšku nebude pripustený.
Pokiaľ sa jedná o neúčasť na povinne voliteľnom predmete alebo voliteľnom predmete, na ktorý bol študent prihlásený, tento sa stáva jeho prihlásením pre študenta povinným. Študent môže, pokiaľ ešte nebol odprednášaný iný voliteľný predmet, nahradiť v príslušnom ročníku svoju neúčasť účasťou na prednáške iného voliteľného predmetu. Pokiaľ sa jedná o neúčasť na SPV, študent si musí predmet preniesť do ďalšieho ročníka. Ak ide o študenta tretieho alebo piateho ročníka, bude musieť odložiť štátnice a absolvovať najprv v ďalšom školskom roku SPV.
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
vedúca katedry sociálnej práce
 
29.3.2017 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2016/2017 nie je možné si dať odklad štátnic !
1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
29.3.2017 OSE 2 D+DK
2 D+DK druhá skupina: skúška Ošetrovateľstvo v geriatrii doc. Otrubová - zmena termínu 11.04.2017 skúška zrušená, nový termín 03.05.2017 o 13:00 hod. kinosále FNsP.
 
20.3.2017 OSE3
Prihlášku na štátnu skúšku + informácie o odovzdaní bc prác nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
17.3.2017 OŠE 3.a 5. ročník - OZNAM
Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych a diplomových prác, rovnako aj pokyny na záverečné štátne skúšky nájdete v sekcii "Materiály z prednášok".
 
 
2.1.2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
Oznamujeme Vám, že od 02.01.2017 sa so svojimi požiadavkami obráťte a kontaktujte nasledovne uvedené osoby:
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pechová / asistent FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch
Email: pechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629
Stránkové hodiny: denne od 9:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
ev.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk
 
23.9.2016
Odkedy sa kvôli zákonu o ochrane osobných údajov v smernici o poplatkoch zmenilo a vymenilo používanie rodného čísla ako variabilného symbolu za dátum narodenia v tvare DDMMRRRR sa hlavne u uchádzačov stáva to, že keď neuvedú v správe pre príjemcu (pri priamom vklade je to kolonka popis transakcie) svoje meno, teda meno študenta, platba tak z banky k nám do databázy prichádza „prázdna“. Pri párovaní platieb si program ťahá študentov tak aktuálnych ako aj už ukončených, celú databázu mien aj s históriou. A tak na jeden dátum bez ostatných informácií pripadá viacnásobný počet študentov a platba zostáva „visieť“ ako nenapárovaná. Žiadam o sprostredkovanie tohto manuálu študentom.

Mgr. Lenka Flešková
vedúca ekonomického oddelenia
 
14.2.2016 OZNAM

Študijný odbor OŠETROVATEĽSTVO
prvá voľba
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Email: jankechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 7.30 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA
prvá voľba
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Nagy Gažová
Email: gazova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 988 632 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 9,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Oznámenie konania sa skúšok adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi prostredníctvom formuláru OZNAM O SKÚŠKE (nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie), ktorý mu doručte prosím do 3 dní od uskutočnenia výuky emailom, osobne alebo prostredníctvom vedúcich ročníkov.
Študijné materiály pre študentov k zverejneniu na webe adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi osobne alebo emailom.

 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007