Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

26.3. 2020 OZNAM

Tak ako každoročne  prihlásili vedci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava  v Nových Zámkoch, ktorá získala nomináciu  The Best healthcare collegein Eastern Europe v r 2018 - poster na prestížnu americkú konferenciu o zdravotníckom a sociálnom manažmente BHAA v Chicagu. S radosťou vám oznamujeme, že náš príspevok bol vyhodnotený ako víťazný – už druhýkrát v histórii prestížneho amerického kongresu cenu dostala zahraničná štúdia z FZaSP Nové Zámky autorov doc. Mgr. Lucia Cintulová, PhD.  a prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD. . Blahoželáme k skvelému medzinárodnému úspechu!

 

19.3. 2020 OZNAM SP

Milí študenti, oznamujeme Vám, že výučba v odbore 3.1.14 Sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky sa bude počas mimoriadnych opatrení realizovať internetovou formou cez systém Elix. Daný systém nám umožňuje online výučbu,od budúceho týždňa.
 
Prosíme študentov , aby najneskôr do konca marca zaplatili školné za druhý semester. Úhradu môžete spraviť cez Internetbanking nasledovne:

1. Uhradiť platbu na správny účet:  SK02  1100  0000  0026  2674  8634

• 2. Uviesť správny variabilný symbol – 6 — miestne osobné číslo študenta (bez písmen „b“ alebo „m“).- nájdete v indexe  

• 3. V poznámke pre príjemcu = v správe pre príjemcu = v popise transakcie (názov záleží od banky), je potrebné uviesť MENO ŠTUDENTA.

19.3. 2020 OZNAM SP

Oznamujeme študentom SP v Nových Zámkoch, že výučba NIE JE ZRUŠENÁ,  ale dočasne bude prebiehať elektronickou formou. Riešime technické detaily, o spôsobe a termíne výučby  jednotlivých predmetov budete včas informovaní. Poplatok za štúdium treba zaplatiť načas. 
Želám všetkým veľa sil a pevné zdravie
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
vedúca Katedry sociálnej práce

 

10.3. 2020 OZNAM !!!

Vážení študenti OŠE, PA, SP.
Na základe zasadnutia krízového štábu FNsP Nové Zámky a rozhodnutia dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky v súvislosti s výskytom  COVID-19 v SR,  sa dňom 10. 03. 2020 ruší výuka v plnom rozsahu pre všetky študijné odbory a všetky formy štúdia až do odvolania.
 

 

OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE + PA + SP  ak.r. 2019/2020

na základe  Smernice rektora č.1/2019 o poplatkoch spojených so štúdiom v 

ak. r. 2019/2020 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2020. 
Študenti končiacich ročníkov - tretí ročník PA , prosíme zrealizovať platbu za letný semester do 15. 02. 2020
 
Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Doklady o platbe prosím odovzdajte svojim ročníkovým vedúcim a tí následne odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty,  a to najneskôr 3.r. PA  do 20. 02. 2020, ostatné ročníky do 15. 04. 2020
(OŠE+ PA) Mgr. Kataríne Pechovej 
(SP) PhDr. Zuzane Nagy Gažovej 

Výška poplatku za LS ak.r. 2019/2020: 
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 440,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 1.- 3. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€
SP:
Študenti sociálnej práce  1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€ 
Študenti sociálnej práce  1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€

 

27.2. 2020 OZNAM

Oznam o výsledkoch volieb AS VŠ - noví členovia TU

 

18.2. 2020 OZNAM

Voľby do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, na FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch sa na základe uznesenia AS uskutočnia dňa 27. februára 2020 od 10.00 do 13.00 hod.

v budove riaditeľstva FNsP Nové Zámky, na ulici Slovenská 11/A Nové Zámky, miestnosť – seminárna miestnosť FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky.

Bližšie info:

Akademický senát - NZ dekrét TU

AS Voľby Kandidačná listina TU

 

12.2. 2020

Informácie o možnostiach štúdia pre akadem. rok 2020/2021 odbory: Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia TU

Informácie o možnostiach štúdia pre akadem. rok 2020/2021 odbor Sociálna práca TU

 

21.1.2020
Oznámenie o výsledku volieb nových členov Akademického senátu FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch.

 

17.1. 2020 SP

Program konferencie v odbore Sociálna práca, ktorá sa uskutoční dňa 24.1. 2020 v kinosále FNsP Nové Zámky TU

 

14.1. 2020 SP 6

Termín štátnej Magisterskej skúšky v odbore 3.1.14 Sociálna práca sa uskutoční dňa 3. až 4.2.2020 v Dome kultúry, Hlavné námestie 7, Nové Zámky 940 02. Začiatkom o 8.00 hod. (prosíme študentov aby sa dostavili na 7.00 hod. )

 

20.12. 2019 POĎAKOVANIE

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava  a FZaSP sv. Ladislavy Nové Zámky ďakuje všetkým študentom, priateľom a známym, ktorí podporili charitatívnu vianočnú zbierku pre týrané ženy a sociálne znevýhodnené rodiny.

Prejavená spolupatričnosť a venované dary, potešia a rozžiaria očká predovšetkým našim najmenším v najkrajšom období roka. 

Toto je ten najkrajší príklad živej viery, keď ste otvorili svoje srdcia pre potreby blížnych … Ešte raz Vám z celého srdca ďakujeme.

 

19.11. 2019 OZNAM SP

Konferencia v odbore Sociálna práca sa uskutoční dňa 24.1. 2020 v kinosále FNsP Nové Zámky.

Bližšie informácie:

Príspevková šablóna TU

Pozvánka TU

Program konferencie TU

 

19.11. 2019 OZNAM pre študentov denného štúdia

o priznaní motivačných prospechových štipendií za AR 2018/2019

Na webovej stránke našej vysokej školy v časti študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študijné oddelenie→ štipendiá → motivačné štipendium) bol zverejnený zoznam 10 % oprávnených študentov našej VŠ (D, DK),

ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho váženého študijného priemeru za AR 2018/2019 a 30 % študentov vybraných študijných odborov OŠETROVATEĽSTVO a PỘRODNÁ ASISTENCIA. 

Termín podávania „Žiadosti o motivačné štipendium“ je možný len do 28. 11. 2019.

Žiadosť o priznanie MPŠ 2018/2019 TU

Pokyn k MPŠ 2018/2019 TU

 

6.11. 2019 OZNAM SP 3

Štátne záverečné skúšky budú dňa 22.11. 2019 v seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky

 

25.9. 2019 OZNAM OŠE

Študenti 2.st. (Mgr.) - ponuka práce TU

 

5.9. 2019 OZNAM OŠE, PA a SP

POZOR ZMENA!!!

Aktualizované termíny zápisov pre akademický rok 2019/2020 TU

 

6.5. 2019 OZNAM
Zápisnica AS FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky TU
 
5.4. 2019 OZNAM
Výberové konanie na dekana FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch TU
 
13.2. 2019 OZNAM
Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky v ak. r. 2019/2020
 
21.1. 2019 OZNAM
SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 TU
 

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FNsP 2007