Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
9.7.2015 OSE, SP
Informácie o náhradných a opravných štátnych skúškach nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
17.6.2015
Informácie o promóciách nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
9.6.2015 OSE2
Schválené témy Bc. prác nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
29.5.2015
PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI VO VLASTNOM ZÁUJME DALI POZOR NA AKÉ ČÍSLO ÚČTU PLATIA POPLATKY ZA ŠTÚDIUM.
PRE BC. AJ MGR. ŠTUDENTOV PLATÍ ČÍSLO ÚČTU 2626748634/1100.
Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
 
31.3.2015 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2014/2015 nie je možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
2.2.2015
V najbližších dňoch sa vygenerujú školské e-mailové adresy pre študentov. Systém EZP je integrovaný s Google-om takže študenti majú možnosť prihlásenia buď starým spôsobom, alebo cez školský e-mail.
Primárne budú vygenerované maily pre tretiakov a piatakov. Študent obdrží informáciu o školskom emaily na svoju súkromnú mailovú adresu.
 
12.1.2015
Vážení záujemci o štúdium!
Podmienky prijatia pre AR 15/16 pre bakalársky stupeň štúdia sú od decembra zverejnené na našej web stránke školy www.vssvalzbety.sk ako aj Smernica č. 1/2015 o poplatkoch spojených so štúdiom v AR 2015/2016. V tejto súvislosti dávame do povedomia, že ak si uchádzači pre bc. stupeň štúdia podajú prihlášky do 28. 02. 2015, budú mat zľavu 20% zo školného pre 1. semester (zimný) 2015/16..
V tejto súvislosti upozorňujeme na štatistiky uplatniteľnosti absolventov VŠ na trhu práce – v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl. Absolventi študijných odborov ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva majú dokonca druhú najnižšiu nezamestnanosť.
 
12.1.2015 SP4
Z dôvodu malého záujmu o voliteľný predmet Verejné financie a poisťovníctvo, sa tento predmet ruší.
Študenti sa zúčastnia jedného z predmetov:
Personalistika a manažment ľudských zdrojov
SP s týranými ženami
prof. Radková
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007