Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
16.8.2017 SP
Informácie o opravných a náhradných štátniciach nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
16.8.2017 OSE1,2,4
Opravné termíny u doc. Jankechovej nájdete v sekcii "Skúšky ošetrovateľstvo".
 
 
12.7.2017 OZNAM OŠE a SP
Dekanát a sekretariát FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky oznamuje študentom ošetrovateľstva a sociálnej práce, že v dobe od 17. 07. 2017 do 31. 08. 2017 z dôvodu čerpania dovolenky bude pracovisko fakulty zatvorené.
 
12.7.2017 OŠE Bc. a Mgr.
Oznamujeme študentom, ktorí sa nezúčastnili promócie a neprišli si prevziať diplom na office FZaSP sv. Ladislava do 11.07.2017, že diplomy si môžu vyzdvihnúť v Bratislave na študijnom oddelení u Mgr. Drozdovej, vo vopred dohodnutom termíne.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZaSP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
kontakt: +421 911 707 847
 
11.7.2017 Oznam pre absolventov
Prosíme absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlásili na magisterské štúdium, aby doložili do prihlášky chýbajúce doklady a to: fotokópiu diplomu a vysvedčenia. Doklady zašlite poštou alebo oscenované na mail: drozdova@vssvalzbety.sk
 
Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
kontakt: +421 911 707 847
 
7.7.2017 OZNAM OŠE – OPRAVNÉ ŠTÁTNICE
Žiadame neúspešných študentov štátnej skúšky študijný odbor Ošetrovateľstvo, aby zaslali Prihlášku na štátnu skúšku, na ktorej vyznačíte Termín skúšky opravný. Rovnako zašlete aj doklad o zaplatení poplatku za opravný termín vo výške 60,- €. Vyššie spomínané náležitosti treba zaslať do 17.07.2017 na adresu FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky, Mgr. Katarína Pechová, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
V sekcii v Materiál z prednášok nájdete prihlášku, pokyny na ústnu štátnu skúšku a rovnako aj menný zoznam na štátnice.
 
29.3.2017 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2016/2017 nie je možné si dať odklad štátnic !
1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
 
2.1.2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
Oznamujeme Vám, že od 02.01.2017 sa so svojimi požiadavkami obráťte a kontaktujte nasledovne uvedené osoby:
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pechová / asistent FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch
Email: pechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629
Stránkové hodiny: denne od 9:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
ev.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk
 
23.9.2016
Odkedy sa kvôli zákonu o ochrane osobných údajov v smernici o poplatkoch zmenilo a vymenilo používanie rodného čísla ako variabilného symbolu za dátum narodenia v tvare DDMMRRRR sa hlavne u uchádzačov stáva to, že keď neuvedú v správe pre príjemcu (pri priamom vklade je to kolonka popis transakcie) svoje meno, teda meno študenta, platba tak z banky k nám do databázy prichádza „prázdna“. Pri párovaní platieb si program ťahá študentov tak aktuálnych ako aj už ukončených, celú databázu mien aj s históriou. A tak na jeden dátum bez ostatných informácií pripadá viacnásobný počet študentov a platba zostáva „visieť“ ako nenapárovaná. Žiadam o sprostredkovanie tohto manuálu študentom.

Mgr. Lenka Flešková
vedúca ekonomického oddelenia
 
14.2.2016 OZNAM

Študijný odbor OŠETROVATEĽSTVO
prvá voľba
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Email: jankechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 7.30 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA
prvá voľba
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Nagy Gažová
Email: gazova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 988 632 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 9,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Oznámenie konania sa skúšok adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi prostredníctvom formuláru OZNAM O SKÚŠKE (nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie), ktorý mu doručte prosím do 3 dní od uskutočnenia výuky emailom, osobne alebo prostredníctvom vedúcich ročníkov.
Študijné materiály pre študentov k zverejneniu na webe adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi osobne alebo emailom.

 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007