Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
 
16.8.2016 Štátne skúšky v odbore ošetrovateľstvo
Oznamujeme študentom ošetrovateľstva - tretiakom, že štátne skúšky - riadny termín (v jesennom období) sa uskutočnia dňa 8. septembra 2016 o 13,00 hod. v budove riaditeľstva FNsP Nové Zámky.
Prosíme priniesť si písacie potreby a doklad totožnosti.
 
 
12.4.2016
Podmienkou absolvovania štátnej skúšky je aj splnenie predpísaných platieb školného, t. j. mať uhradené poplatky za zápisné, jednotlivé semestre a úhrada za štátnu skúšku. Platby za štátnu skúšku majú byť uhradené podľa Smernice o poplatkoch č. 1/2016, 14 dní pred skúškou. Žiadame študentov, aby dodržali stanovený termín.

PhDr. Eva Vršková
Poverená vedením ŠO,
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
0911 565 137, 02/5930 5621
 
7.3.2016
Upozorňujeme študentov, že podľa vyhlášky Ministerstva školstva sa v titulných stranách záverečných prác neuvádza číslo študijného odboru - vyhláška.
prof. Radková
 
21.2.2016
 
14.2.2016 OZNAM
Oznamujeme Vám, že dňom 15.02.2016 – RNDr. Mária Moravčíková, PhD. nie je zamestnancom vysokej školy a tak ju prosím nekontaktujte.
Dňom 15. 02. 2016 Vaše požiadavky budú riešené nasledovne:

Študijný odbor OŠETROVATEĽSTVO
prvá voľba
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Email: jankechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 7.30 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA
prvá voľba
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Nagy Gažová
Email: gazova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 988 632 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 9,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Oznámenie konania sa skúšok adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi prostredníctvom formuláru OZNAM O SKÚŠKE (nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie), ktorý mu doručte prosím do 3 dní od uskutočnenia výuky emailom, osobne alebo prostredníctvom vedúcich ročníkov.
Študijné materiály pre študentov k zverejneniu na webe adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi osobne alebo emailom.

 
22.1.2016
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Palackého 1, 811 02 Bratislava
Opätovne sa uchádzame o 2 % z Vašej dane z príjmu !
Vážení študenti, vážení priatelia,
naša vysoká škola je zriadená ako nezisková organizácia, ktorá okrem vysokoškolského vzdelania v akreditovaných odboroch poskytuje aj pomoc po celom svete prostredníctvom zdravotníckych, humanitárnych, sociálnych, charitatívnych a misijných pracovísk. Cieľom projektov je prispieť k rozvoju a pozdvihnutiu chudobných cez zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie projekty.Aby sme náš cieľ mohli splniť, potrebujeme aj Vašu pomoc a solidárnosť. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o príspevok 2 % zo zaplatenej dane z Vašich príjmov za r. 2015, ktorý môžu fyzické osoby poskytnúť neziskovej organizácii.
Postup krokov na poukázanie 2%:
Zasielame Vám Potvrdenie o zaplatení dane za r. 2015 a vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3% môžu darovať dobrovoľníci) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Táto suma však musí byť minimálne 3€, ak Vám vychádzajú 2% nižšie ako 3€, príspevok darovať nemôžete. Do Vyhlásenia o poukázaní dane treba doplniť iba údaje o prijímateľovi (oddiel II) a podpísať. Obe tieto tlačivá, teda VYHLÁSENIE a POTVRDENIE, doručte ( poštou alebo osobne) do 30.04.2016 na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň ostáva Vám ako doklad o vysporiadaní dane za rok 2015.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia Vašich podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech našej vysokej školy. Číslo účtu nepotrebujete, nakoľko peniaze na náš účet prevádzajú daňové úrady. Vopred Vám ďakujeme za všetkých, ktorí Vašu pomoc potrebujú a ktorú im aj vďaka Vám poskytneme.
Prijímateľ - identifikačné údaje VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.:
Obchodné meno (názov): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Sídlo: Palackého 1, 811 02 Bratislava
Právna forma: n.o.
IČO: 31821979
- vyhlásenie

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
rektor VŠZaSP sv. Alžbety
 
29.5.2015
PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI VO VLASTNOM ZÁUJME DALI POZOR NA AKÉ ČÍSLO ÚČTU PLATIA POPLATKY ZA ŠTÚDIUM.
PRE BC. AJ MGR. ŠTUDENTOV PLATÍ ČÍSLO ÚČTU 2626748634/1100.
Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
 
31.3.2015 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2014/2015 nie je možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
2.2.2015
V najbližších dňoch sa vygenerujú školské e-mailové adresy pre študentov. Systém EZP je integrovaný s Google-om takže študenti majú možnosť prihlásenia buď starým spôsobom, alebo cez školský e-mail.
Primárne budú vygenerované maily pre tretiakov a piatakov. Študent obdrží informáciu o školskom emaily na svoju súkromnú mailovú adresu.
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007