Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
1.10.2015
Dňa 8.10.2015 v čase od 10,00 do 15,00 môžete navštíviť Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Čas strávený v hospici môžete využiť na prehliadku budovy a získať informácie o službách poskytovaných v tomto zdravotníckom zariadení. - leták
 
25.9.2015 SP1, OSE1
Oznamujeme študentom prvých ročníkov, že slávnostná imatrikulácia sa koná dňa 8.10.2015 v kinosále FNsP Nové Zámky. Stretnutie študentov, ktorí sa zúčastnia imatrikulácie je o 16,40 hod. v kinosále.
Pred imatrikuláciou o 16,00 hod. bude v kaplnke FNsP svätá omša.
 
25.9.2015 ABSOLVENTI SP A OSE
Oznamujeme absolventom, že slávnostná promócia študentov, ktorí mali záverečné skúšky v jesennom termíne (ošetrovateľstvo aj sociálna práca) sa koná dňa 8.10.2015 v kinosále FNsP Nové Zámky. Stretnutie študentov, ktorí sa zúčastnia promócie je o 16,40 hod. v kinosále na nácvik a administratívne úkony. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku o 16,40 hod., sa nemôžu zúčastniť promócie. Slávnostná promócia sa koná o 17,15 hod..
Pred promóciou o 16,00 hod. bude v kaplnke FNsP svätá omša.
 
31.8.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 7. 2015 Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2015/2016. Od tohto dňa je na webovom sídle fondu zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku spolu s príslušnými prílohami.
Hlavnou zmenou oproti minulému akademickému roku je zníženie úrokovej sadzby na 2,07% p. a. Maximálna výška pôžičky zostala na úrovni 2500 EUR pri študentoch I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a 5 000 EUR pri študentoch III. stupňa vysokoškolského štúdia.
Ostatné menšie zmeny súvisia s uľahčením vypĺňania žiadosti o pôžičku.
Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku zostal nezmenený a to do 31. 10. 2015
Tiež si Vás dovoľujeme informovať, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.
 
26.8.2015
Vážení denní študenti,
prolongovať preukaz pre akademický rok 2015/2016 si budete môcť po spracovaní údajov zo zápisu, t. j. 5-ty deň po dni zápisu študijnom oddelení u študijnej referentky p. Tomíkovej počas stránkových hodín. Cena prolongačnej známky je 13 €. Poplatok je nutné uhradiť vopred na č. u. 2926709119 / 1100 , variabilný symbol: číslo študenta, správe pre prijímateľa: ISIC. Fotokópiu dokladu o úhrade a index si prineste so sebou.
PROLONGÁCIA PREUKAZU ŠTUDENTA sa týka študentov vyšších ročníkov!!!
V prípade straty preukazu študenta je možné vystavenie duplikátu za poplatok 15 €.
Študenti z DP odovzdajú preukaz ISIC pri zápise študijnej referentke spolu s dokladom o úhrade. Po prolongácii budú ISIC preukazy zaslané na príslušné detašované pracovisko, kde si ho môžete vyzdvihnúť u asistentky pracoviska.
 
 
 
7.8.2015
Výzvou o participáciu pri riešení migrantov a utečencov, ktorí budú elokovani v Gabčikove. Boli sme oslovený ministrom, aby sme zostavili tím sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí by sa aktívne zapojili do riešenia tejto otázky.
10.8. by s vládnou delegáciou mala nastúpit prvá skupina do projektu.
Participácia bude samozrejme aj finančne ohodnotená - zmluva sa uzatvorí s rakúskou stranou ORS service.
Podmienky:
- profesionálnosť, interkultúralna otvorenosť, výhodou skúsenosť práce s utečencami, migrantami, ľuďmi v krize, marginalizovanými a pod.
- znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (aspoň intermediate level)
- ochota pracovať v uvedenej oblasti

Voľné pozície - príloha

Kto by mal zaujem (aj mimo VSSA) nech sa mi obratom ozve so zaslaním životopisu. Následne pošleme ďalšie inštrukcie.

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH, eMBA
Ústav sociálnej práce - Bc. štúdium a denná forma štúdia SP
Odd. zahraničných štúdií
VŠ sv. Alžbety Z a SP
Palackého 1
811 02 Bratislava
 
9.7.2015 OSE, SP
Informácie o náhradných a opravných štátnych skúškach nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
9.6.2015 OSE2
Schválené témy Bc. prác nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
29.5.2015
PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI VO VLASTNOM ZÁUJME DALI POZOR NA AKÉ ČÍSLO ÚČTU PLATIA POPLATKY ZA ŠTÚDIUM.
PRE BC. AJ MGR. ŠTUDENTOV PLATÍ ČÍSLO ÚČTU 2626748634/1100.
Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
 
31.3.2015 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2014/2015 nie je možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
2.2.2015
V najbližších dňoch sa vygenerujú školské e-mailové adresy pre študentov. Systém EZP je integrovaný s Google-om takže študenti majú možnosť prihlásenia buď starým spôsobom, alebo cez školský e-mail.
Primárne budú vygenerované maily pre tretiakov a piatakov. Študent obdrží informáciu o školskom emaily na svoju súkromnú mailovú adresu.
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007