Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
19.8.2014
Vážení denní študenti,
prolongačnú známku na akademický rok 2014/2015 si budete môcť vybaviť po zápise na študijnom oddelení v Bratislave u Mgr. Mečiarovej počas stránkových hodín, alebo môžete odovzdať kartu spolu s potvrdením o úhrade na zápise. Cena prolongačnej známky je 10 €. Poplatok je nutné uhradiť vopred na č. u. 262 774 8580/ 1100, variabilný symbol: rodné číslo, správa pre prijímateľa platby: ISIC. Fotokópiu dokladu o úhrade a index si prineste so sebou.
Mgr. Agneša Lazíková
referent ŠO - denná forma

 
4.8.2014 Informácie denným študentom vyšších ročníkov (bc. 2. a 3., mgr. 2.).
DENNÍ a DENNÍ - KOMBINOVANÍ študenti
Na zápis si so sebou prineste:
- kópiu dokladu o zaplatení zápisného vo výške 90 €
- kópiu dokladu o zaplatení školného za zimný semester vo výške 290 € (platbu zápisné + školné môžete uskutočniť na jednom doklade o zaplatení - 380 €) !!priamym vkladom!! na č. ú. 2626748634/1100, Tatra banka, variabilný symbol – číslo študenta/rodné číslo POŠTOVÉ POUKAZY (ŠEKY) NEAKCEPTUJEME!
- školné za letný semester vo výške 290 € je splatné do 31. 03. 2015
- index (všetky známky musia byť zapísané za predchádzajúce ročníky)
- písacie potreby (pero s modrou náplňou)
- tlačivá na potvrdenie (rodinné prídavky, sirotský dôchodok, zľavy na cestovné a pod.)
Bez dokladu o zaplatení (zápisného a školného) a indexu, nie je možné študenta zapísať na štúdium.
 
Mgr. Agneša Lazíková
referent ŠO - denná forma
 
 
27.6.2014
Oznamujeme studentom, ze informacie o udelovani motivacnych stipendii najdete na http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium.
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 
30.9.2013 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
20.10.2010 SP, OSE
Oznamujeme študentom, že boli zmenené telefónne čísla. Číslo 0903 715 533 bude odpojené!
Nové telefónne čísla:
Jana Drozdová 0911 707 847 Sociálna práca
Alena Bučeková 0911 707 846 Ošetrovateľstvo- externá forma
Mgr. Agneša Lazíková 0911 707 851 Ošetrovateľstvo- denná forma
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
9.7.2009
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007