Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
20.10.2014
17.10.2014 OSE 1
OZNAM pre študentov 1. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo
(pozri v Materiál z prednášok)
 
9.10.2014 Oznam pre denných študentov sociálnej práce 2 . ročník
Pre študentov denného štúdia platí, že sa zúčastňujú výučby spolu so študentmi externými, a navyše majú cvičenia podľa rozvrhu. (Rozvrh bude priebežne doplnený po odsúhlasení vyučujúcim.)
PRIČOM PREDNÁŠKY AJ CVIČENIA SÚ PRE DENNÝĆH ŠTUDENTOV POVINNÉ. Okrem toho sú povinní podľa pokynov učiteľa vypracovať zadanú seminárnu prácu a AKTÍVNE sa zúčastňovať cvičení, pričom na cvičenia treba naštudovať literatúru zadanú učiteľom predmetu. Skúšky denných študentov je možné uskutočňovať až v termínoch po odcvičení z daného predmetu.
Žiadam študentov, ktorých sa to týka, aby tento oznam brali s plnou vážnosťou.

Nové Zámky, 9.10.2014
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
vedúca katedry SP
 
 
9.10.2014 Študenti 1. ročník denná forma OŠETROVATEĽSTVO
Pokyny k predmetu Klinické cvičenia (Ose techniky) začiatok:
• skupina č.1 - 13.10.2014. o 7,45 hodine v Modrom dome na SZŠ Pod Kalváriou 1, Nové Zámky
• skupina č.2 - 15.10.2014. o 7,45 hodine v Modrom dome na SZŠ Pod Kalváriou 1, Nové Zámky
• priniesť biely plášť, prezúvky, písacie potreby,
• účasť na klinických cvičeniach (ose technikách) je nutná!
Zoznam študentov v sekcii "Materiál z prednášok".
 
19.8.2014
Vážení denní študenti,
prolongačnú známku na akademický rok 2014/2015 si budete môcť vybaviť po zápise na študijnom oddelení v Bratislave u Mgr. Mečiarovej počas stránkových hodín, alebo môžete odovzdať kartu spolu s potvrdením o úhrade na zápise. Cena prolongačnej známky je 10 €. Poplatok je nutné uhradiť vopred na č. u. 262 774 8580/ 1100, variabilný symbol: rodné číslo, správa pre prijímateľa platby: ISIC. Fotokópiu dokladu o úhrade a index si prineste so sebou.
Mgr. Agneša Lazíková
referent ŠO - denná forma

 
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 
30.9.2013 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
20.10.2010 SP, OSE
Oznamujeme študentom, že boli zmenené telefónne čísla. Číslo 0903 715 533 bude odpojené!
Nové telefónne čísla:
Jana Drozdová 0911 707 847 Sociálna práca
Alena Bučeková 0911 707 846 Ošetrovateľstvo- externá forma
Mgr. Agneša Lazíková 0911 707 851 Ošetrovateľstvo- denná forma
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
9.7.2009
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007