Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
16.12.2014 SP4
Žiadam študentov, aby sa u ročníkového vedúceho nahlásili na povinne voliteľné predmety:
Verejné financie a poisťovníctvo
Personalistika a manažment ľudských zdrojov
SP s týranými ženami
prof. Radková
 
26.11.2014 OSE 2
Informácia ohľadne skúšky Komunikácia v oše, nájdete v materiáloch.
 
26.11.2014 SP3
Študentka Bianka Kianeková má index u RNDr. Moravčíkovej.
 
18.11.2014 SP 5
Určené študentom 2. ročníka Mgr. štúdia SP
Dňa 6.12. o 7,50 v sále FNsP je prednáška prof. Radkovej Metodológia výskumu, určená študentom 1. ročníka Mgr. SP a školiteľom diplomových prác.
Všetci tí, ktorí v 2. ročníku Mgr. máte problémy s určením názvu práce, lebo ste si nenaštudovali postupy, ktoré predchádzajú určeniu názvu práce, máte možnosť prísť a doučiť sa to. Nikto nebude základné postupy, ktoré už máte ovládať, s vami individuálne konzultovať, ani školiteľ, ani vedúca katedry. Na to slúži výučba predmetu Metodológia výskumu a Seminár k Diplomovej práci. Vaša vlaňajšia účasť na prednáškach z týchto predmetov bola slabá, máte možnosť to ešte napraviť. Podpisovať zadania prác pre tých, čo zatiaľ nevedia určiť názov práce, budem až po tomto termíne, ostatným podľa dohody s vedúcou ročníka.
prof. Radková
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že vjazd a parkovanie v priestoroch nemocnice je zakázané.
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
5.11.2014 SP5
Pozývame všetkých školiteľov Mgr. prác na prednášku o metodológii výskumu a metodike IMRAD. 6.12 o 8,00 sa v FNsP  vo veľkej sále na prízemí. Každý študent Mgr. to oznámte svojmu školiteľovi. Prednášky je potrebné sa zúčastniť vzhľadom na to, že často školitelia nepostupujú v súlade s požiadavkami VŠ ZaSP sv. Alžbety a vedenie školy žiada aby školitelia boli vyškolení.
prof. Radková
 
20.10.2014
17.10.2014 OSE 1
OZNAM pre študentov 1. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo
(pozri v Materiál z prednášok)
 
9.10.2014 Oznam pre denných študentov sociálnej práce 2 . ročník
Pre študentov denného štúdia platí, že sa zúčastňujú výučby spolu so študentmi externými, a navyše majú cvičenia podľa rozvrhu. (Rozvrh bude priebežne doplnený po odsúhlasení vyučujúcim.)
PRIČOM PREDNÁŠKY AJ CVIČENIA SÚ PRE DENNÝĆH ŠTUDENTOV POVINNÉ. Okrem toho sú povinní podľa pokynov učiteľa vypracovať zadanú seminárnu prácu a AKTÍVNE sa zúčastňovať cvičení, pričom na cvičenia treba naštudovať literatúru zadanú učiteľom predmetu. Skúšky denných študentov je možné uskutočňovať až v termínoch po odcvičení z daného predmetu.
Žiadam študentov, ktorých sa to týka, aby tento oznam brali s plnou vážnosťou.

Nové Zámky, 9.10.2014
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
vedúca katedry SP
 
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 
30.9.2013 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
9.7.2009
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007