Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úvod
 
21.3.2017 UPOZORNENIE pre všetkých študentov
Úhrada školného za letný semester je splatná najneskôr do 31. marca 2017.
Študenti, ktorí neuhradia školné za letný semester ak. r. 16/17 do 31.marca 2017, v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 sú povinní uhradiť všetky poplatky spojené so štúdiom pri zápise za celý akademický rok naraz (vrátane neuhradeného predchádzajúceho letného semestra z ak. r. 2016/2017).
 
20.3.2017 OSE3
Prihlášku na štátnu skúšku + informácie o odovzdaní bc prác nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
17.3.2017 OŠE 3.a 5. ročník - OZNAM
Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych a diplomových prác, rovnako aj pokyny na záverečné štátne skúšky nájdete v sekcii "Materiály z prednášok".
 
17.3. 2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
3. ročník D+DK+EX
Termín skúšky Zdravotnícke právo a legislatíva JUDr. Kádek 25.03. 2017 ZRUŠENÝ !!!
Skúška bude pre všetkých študentov dňa 18.03. 2017 od
10,00 hod. v zasadacej miestnosti, forma skúšky písomná.
 
9.3. 2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
3. ročník
 
2. ročník EX
Zmena termínu Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch II. - Dr. Kollárová z 20.04. 2017 na 13.04. 2017 štvrtok o 08,00 hod. v zasadačke.
 
2. ročník D+DK
Zmena termínu skúšky Ošetrovateľstvo v interných odboroch a geriatrii - Dr. Ďurišová - Vanková z 18.4. 2017 na 21.4. 2017 o 13,00 hod.
 
27.2.2017 OSE 1 D+DK
13.03.17 po prednáške s doc. Otrubovou od 14:00-18:00 hod. Anatómia a fyziológia II. doc. Jankechová
15.03.17 voľno
16.03.17 Anatómia a fyziológia III. prenášajúca Dr. Ďurišová Vanková

 
27.2.2017 OSE 4 EXT
ON LINE prenáška Nozokomiálne infekcie, infektológia a ošetrovateľstvo prof. Mrázová 06.04.2017 od 19:00-23:00 hod.
 
 
23.2.2017
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky ponúka v  akademickom školskom roku 2017/2018 Bc. a Mgr.externé  štúdium v odbore sociálna práca. Pokiaľ sa uchádzači prihlásia na Bc. štúdium do 28.2.2017, dostanú  v zimnom semestri  zľavu na školnom vo výške 20% tak namiesto 260 EUR zaplatia 208 EUR . Zľava na magisterské štúdium: ak si podáte prihlášku do  15.5.2017 absolventom iných VŠ zľava 10% namiesto 320 EUR zaplatíte 288 EUR  a absolventom VŠZaSP sv. Alžbety s titulom Bc. zľava 1/3 zo školného za zimný semester  namiesto 320 EUR zaplatíte 214 EUR.  Podrobnosti a tlačivo prihlášky nájdete na www.vssvalzbety.sk
 
21.2.2017 OSE 1,2,4,5
Rozpis skúšok u doc. Jankechovej
 
4.2.2017 OSE 3 D+DK
Dôležité informácie o praktickej štátnej skúške nájdete v sekcii "Materiál z prednášok".
 
 
10.1.2017 OSE - ISIC karty
Študenti Róbert Sava a Marek Húšťava si môžu prevziať ISIC karty u Mgr. Pechovej na dekanáte počas stránkových hodín.
 
5.1.2017 OŠETROVATEĽSTVO - PLATBA ŠKOLNÉHO / LETNÝ SEMESTER
Prosíme študentov 2.ročníka II. (Mgr.) stupňa zrealizovať úhradu školného za letný semester do 31.januára 2017. Čitateľnú kópiu dokladu o úhrade prosíme odovzdať ročníkovému vedúcemu a ten následne doručí doklady na študijné oddelenie asistentke FZaSP sv. Ladislava v N. Zámkoch najneskôr do 15.02.2017

Študentov I. (Bc.) stupňa a študentov 1.ročníka II. (Mgr.) stupňa prosíme zrealizovať úhradu školného za letný semester najneskôr do 31. marca 2017. Čitateľnú kópiu dokladu o úhrade prosíme odovzdať ročníkovému vedúcemu a ten následne doručí doklady na študijné oddelenie asistentke FZaSP sv. Ladislava v N. Zámkoch najneskôr do 10.04.2017
 
2.1.2017 OŠETROVATEĽSTVO - OZNAM
Oznamujeme Vám, že od 02.01.2017 sa so svojimi požiadavkami obráťte a kontaktujte nasledovne uvedené osoby:
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pechová / asistent FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch
Email: pechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629
Stránkové hodiny: denne od 9:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
ev.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk
 
3.1.2017 SP3,5
Oznamujeme študentom končiacich ročníkov SP, že predbežné termíny štátnic sú:
BC 5.6.2017
MGR 15.5.2017
Odovzdávanie záverečných prác je v termíne:
BC 29.4.2017
MGR 1.4.2017
 
22.12.2016 OSE - termín plánovanej výučby - letný semester
 
  I. BLOK II.BLOK
1. ročník 13.3. - 18.3.2017 3.4. - 8.4.2017
2. ročník 30.1. - 4.2.2017 6.3. - 11.3.2017
3. ročník 23.1. - 28.1.2017 13.2. - 18.2.2017
4. ročník 6.2. - 11.2.2017 20.3. - 25.3.2017
 
2.12.2016 OSE 1
Skúška Radiológia - Macáková 23.2.2016 sa ruší a presúva na 28.2.2016 o 10,00 hod.
 
9.10.2016 OSE 1D
Harmonogram oše techník nájdete v sekcii "Materiál z prednášok":
 
23.9.2016
Odkedy sa kvôli zákonu o ochrane osobných údajov v smernici o poplatkoch zmenilo a vymenilo používanie rodného čísla ako variabilného symbolu za dátum narodenia v tvare DDMMRRRR sa hlavne u uchádzačov stáva to, že keď neuvedú v správe pre príjemcu (pri priamom vklade je to kolonka popis transakcie) svoje meno, teda meno študenta, platba tak z banky k nám do databázy prichádza „prázdna“. Pri párovaní platieb si program ťahá študentov tak aktuálnych ako aj už ukončených, celú databázu mien aj s históriou. A tak na jeden dátum bez ostatných informácií pripadá viacnásobný počet študentov a platba zostáva „visieť“ ako nenapárovaná. Žiadam o sprostredkovanie tohto manuálu študentom.

Mgr. Lenka Flešková
vedúca ekonomického oddelenia

 
31.8.2016 OZNAM
Prosíme študentov, ktorí sa budú zapisovať do vyšších ročníkov, aby sa dostavili na zápis podľa rozpisu a priniesli si so sebou index a doklady o zaplatení zápisného:
Pre Bc. 90 € a školného za zimný semester vo výške 350 € (denní študenti), 260 € (externí študenti).
Pre Mgr. zápisné vo výške 140 € a školné za zimný semester vo výške 320 €.
Školné a zápisné treba uhradiť podľa smernice o poplatkoch na č.u.
SK0211000000002626748634, ako variabilný symbol uveďte svoje osobné číslo študenta.
Zároveň upozorňujeme na DODATOK č. 1/2016 k Smernici rektora, v ktorom sa uvádza; ak študent neuhradil školné za letný semester predchádzajúceho akademického roku 2015/2016, je povinný uhradiť školné za celý nasledujúci akademický rok 2016/2017 (zápisné, školné za zimný aj letný semester + nedoplatok).

Mgr. Jana Drozdová

študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
12.4.2016
Podmienkou absolvovania štátnej skúšky je aj splnenie predpísaných platieb školného, t. j. mať uhradené poplatky za zápisné, jednotlivé semestre a úhrada za štátnu skúšku. Platby za štátnu skúšku majú byť uhradené podľa Smernice o poplatkoch č. 1/2016, 14 dní pred skúškou. Žiadame študentov, aby dodržali stanovený termín.

PhDr. Eva Vršková
Poverená vedením ŠO,
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
0911 565 137, 02/5930 5621
 
7.3.2016
Upozorňujeme študentov, že podľa vyhlášky Ministerstva školstva sa v titulných stranách záverečných prác neuvádza číslo študijného odboru - vyhláška.
prof. Radková
 
21.2.2016
 
14.2.2016 OZNAM
Oznamujeme Vám, že dňom 15.02.2016 – RNDr. Mária Moravčíková, PhD. nie je zamestnancom vysokej školy a tak ju prosím nekontaktujte.
Dňom 15. 02. 2016 Vaše požiadavky budú riešené nasledovne:

Študijný odbor OŠETROVATEĽSTVO
prvá voľba
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Email: jankechova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 656 629 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 7.30 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA
prvá voľba
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Nagy Gažová
Email: gazova.vssvladislava@gmail.com
Mobil: 0911 988 632 UTOROK a ŠTVRTOK (najoptimálnejšie v čase od 9,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,00 hod.)
druhá voľba
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Sloboda
Email: ladislav.sloboda@nspnz.sk

Oznámenie konania sa skúšok adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi prostredníctvom formuláru OZNAM O SKÚŠKE (nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie), ktorý mu doručte prosím do 3 dní od uskutočnenia výuky emailom, osobne alebo prostredníctvom vedúcich ročníkov.
Študijné materiály pre študentov k zverejneniu na webe adresujte Ing. Ladislavovi Slobodovi osobne alebo emailom.

 
29.5.2015
PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI VO VLASTNOM ZÁUJME DALI POZOR NA AKÉ ČÍSLO ÚČTU PLATIA POPLATKY ZA ŠTÚDIUM.
PRE BC. AJ MGR. ŠTUDENTOV PLATÍ ČÍSLO ÚČTU 2626748634/1100.
Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
 
31.3.2015 Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch.
Oznamujeme študentom, že v ak. roka 2014/2015 nie je možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).
2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.
3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude budúci rok.
4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
 
2.2.2015
V najbližších dňoch sa vygenerujú školské e-mailové adresy pre študentov. Systém EZP je integrovaný s Google-om takže študenti majú možnosť prihlásenia buď starým spôsobom, alebo cez školský e-mail.
Primárne budú vygenerované maily pre tretiakov a piatakov. Študent obdrží informáciu o školskom emaily na svoju súkromnú mailovú adresu.
 
6.11.2014
Oznamujeme študentom, že od 1.11.2014 je pre všetky študijné odbory v Nových Zámkoch študijnou referentkou Mgr. Jana Drozdová.
Tel. číslo:  0911 707 847
Volať v pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.!
 
17.1.2014
Nové podmienky prijatia a nová prihláška na Bc. štúdium
- podmienky prijatia
- prihláška
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007