Zriadenie NsP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriadilo s účinnosťou od 1.januára 1992 štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom:

„Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky“

so sídlom v Nových Zámkoch, ul. Slovenská 11 A.

Základným právnym dokumentom potvrdzujúcim existenciu Nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch je jej zriaďovacia listina vydaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 16.12.1991 pod číslom: 3724/1991-A/XVIII-1.

Právne postavenie

Nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch (ďalej NsP) je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb. Financovanie NsP je zabezpečené z viacerých zdrojov. Prevádzková časť NsP je financovaná na základe zmluvy uzavretej so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ako aj na podklade zmlúv s inými zdravotnými poisťovňami. Položky investícií sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva (ďalej MZ SR). NsP vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodársku činnosť vykonáva NsP v rozsahu a za podmienok určených MZ SR, resp. v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

Poslanie NsP a predmet jej činnosti

Poslaním NsP je poskytovať ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom podľa rajonizácie určenej s prihliadnutím na poskytovanie vybraných zdravotníckych služieb. V nadväznosti na poskytovanie zdravotníckych služieb NsP vykonáva ďalšie činnosti, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie zdravotníckych služieb a plní úlohy určené MZ SR.

Základné členenie NsP

Úsek riaditeľa – vedie riaditeľ NsP. Tvoria ho činnosti sekretariátu, právneho referátu, referátu kontroly a sťažností, odboru informatiky, referátu zabezpečenia úloh za mimoriadnych situácií, referátu ochrany bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, poriadkovej služby.

Nemocničný úsek liečebno-preventívnej starostlivosti – vedie námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Sú v ňom zahrnuté riadiace činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotníckych služieb v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy.

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti – vedie námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Zodpovedá za riadenie a organizáciu práce stredno-zdravotníckych pracovníkov, nižších a pomocných zdravotníckych pracovníkov. Dbá o ich rovnomerné a účelné rozmiestnenie, o správnu deľbu práce a o ich ďalší odborný rast.

Úsek hospodársko – technický – vedie námestník riaditeľa pre hospodársko-technický úsek. Tvoria ho činnosti sekretariátu, ekonomického odboru, personálno-mzdového odboru, prevádzko – technického odboru, štatistiky. Zabezpečuje financovanie činností a všetky potreby hospodársko-technického charakteru v NsP a tým umožňuje plynulosť jej prevádzky pri plnení úloh v poskytovaní zdravotníckych služieb.

Na zabezpečenie uplatňovania zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám operatívne vedenie riaditeľa dňa 8.1.2001 prijalo nasledovné opatrenia:

- na vybavenie žiadostí občanov o informácie je poverená zamestnankyňa útvaru kontroly a sťažností pani Ľudmila Dzurejová
- rozhodnutie o poskytnutí informácie vydáva vecný gestor – jednotliví námestníci riaditeľa NsP
- informácie možno získať na základe žiadosti podanej písomne na sekretariát riaditeľa NsP, ústne-telefonicky na t.č. 035 / 691 2313, faxom na č. 035 / 6401 063 a osobne u poverenej zamestnankyne každý utorok a štvrtok od 10.00 do 15.00 hod.
- informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, telefonicky, faxom a poštou.
Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je informácia určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje
- nazretím do dokumentácie nesmie byť porušená ochrana osobnosti a osobných údajov, sprístupnené nesmú byť informácie, ktoré tvoria štátne alebo služobné tajomstvo
- žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-ich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac však o 8 dní
- ak vecný gestor žiadosť odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona
- opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vecného gestora o odmietnutí informácie je rozklad
- pri neposkytnutí požadovanej informácie, alebo jej nedostatočnom poskytnutí má žiadateľ právo sa odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia
- o rozklade proti rozhodnutiu vecného gestora rozhoduje riaditeľ NsP Nové Zámky do 15 dní od doručenia odvolania
- informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov, spojených so zhotovením kópií a odoslaním žiadateľovi
- úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácie
- nadriadeným orgánom NsP je MZ SR. Rezortné právne úpravy vydané MZ SR a zákony súvisiace najmä s poskytovaním liečebno-preventívnej starostlivosti sú pre NsP záväzné. MZ SR je pre NsP odborne riadiacim orgánom.

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií
podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


Za poskytovanie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bude NsP Nové Zámky účtovať oprávneným osobám nasledovne:

Úkon Sk/strana
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,10,- Euro
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,18,- Euro
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,13,- Euro
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,19,- Euro
1 ks CD 1,32,- Euro
poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
1 ks obálka 0,06,- Euro
informácia poskytnutá faxom podľa cenníka Slovenských telekomunikácií

Poplatok za poskytnutie informácií je možné uhradiť v pokladni FNsP Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky každý pracovný deň podľa pracovného času, alebo bezhotovostným prevodom na č. účtu SK 88 8180 0000 0070 0054 0295, vedenom v Štátnej pokladnici.

Rozhodnutie

o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ust. §21 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení

s účinnosťou od 1.júna 2006

zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 16.12.1991 číslo:
3724/1991-A/XVIII-1 v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 13.12.2005 číslo: 31361-3/2006-SP

takto:

V časti upravujúcej názov sa text: "Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky"

vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:

"Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky"

Rudolf Zajac
Minister

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk