Modernizácia FNsP Nové Zámky


Modernizácia prístrojového vybavenia

V rámci projektu s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región JZ Slovenska boli z fondov EÚ vyčlenené prostriedky aj na nákup novej prístrojovej techniky...

Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky

V týchto dňoch prebiehajú práce v západnej časti monobloku na podlažiach 1 až 13. Aby sme boli konkrétnejší, menia sa stúpačky, a to tak, že sa uzavrú dve až tri miestnosti...

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska

Po 37 rokoch prišiel čas pre zásadnú obnovu Fakultnej nemocnice s po­liklinikou Nové Zámky. Projekt rieši rekonštrukciu výťahov, elektro­in­štalácií, podláh, stropov a vodoinštalácií v nemocnici...

Biela kniha FNsP Nové Zámky

Modernizácia oddelení je prvým krokom, ktorý zlepší podmienky poskytovania zdra­votnej sta­rost­livosti a vytvorí príjem­nejšie pros­tredie pre pacientov...

Otvorili sme jeden z najmo­der­nejších der­matove­nerologických ambu­lant­ných trak­tov na Slo­ven­sku

19. marca 2019 sa vo FNsP Nové Zámky za prítomnosti vedenia nemocnice a primátora mesta Nové Zámky slávnostne otvoril nový ambulantný trakt dermatovenerologického oddelenia...

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva sme uviedli do prevádzky nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Projekt Moderná fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska

Predmetom projektu je modernizácia a prístavba 4 stavebných objektov v rámci hlavného pavilónu, obstaranie viac ako 70 zariadení, ktoré budú využívané výhradne na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti a súvisiace úkony a zhotovenie energetického certifikátu...

Centrálny príjem otvorený v novom šate

Od 22. februára 2016 je Centrálny príjem FNsP Nové Zámky po kom­pletnej rekon­štruk­cii opäť v plnej prevádzke...

Rekonštrukcia operačných sál ORL kliniky

V našej nemocnici v októbri 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na oto­rino­laryngo­logickej klinike. Celá akcia rekon­štrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami...

Rekonštrukcia pôrodných sál

Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla...

Modernizácia 2009-2011

Projekt Modernizácia FNsP Nové Zámky sa realizoval v rámci operačného programu zdravotníctvo v rokoch 2009-2011. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.

Dokument o modernizácii 2009-2011 v PDF
Brožúra o modernizácii z MZ SR v PDF

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk