Očkovanie - náhradníci


Vážení občania,

dňa 8. 3. 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Aktuálne podmienky pre prihlásenie do systému náhradníkov

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavia všetky osoby, ktoré boli objednané, môžu sa dávky očkovacej látky použiť osobám evidovaným v zozname náhradníkov s dolu uvedenými diagnózami.

Kritériá náhradníkov

 1. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
 2. Osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19
  1. onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
  2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  3. s transplantáciou solídnych orgánov,
  4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
  5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou GOLD C,D
  6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň 2x pneumóniu so závažným priebehom,
  7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  14. s extrémnou obezitou -BMI vyšší ako 35,
  15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  16. s cirhózou pečene,
  17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  19. so závažnou neurologickou chorobou–sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
  20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
  21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
  22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).
 3. Osoba so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19
  1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  8. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  9. v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  13. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania! Očkovanie náhradníkov prebieha od 13,30-14,15 hod.

Vhodné je mať dopredu vyplnený dotazník a poučenie.

 [created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk