Verejné obstarávanie

Profil

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len “FNsP Nové Zámky”) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o verejnom obstarávaní”) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. FNsP Nové Zámky je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečuje FNsP Nové Zámky na Referáte obstarávania.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní rozdeľujeme zákazky v závislosti od ich predpokladanej hodnoty:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestniku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky s nízkou hodnotou, zverejňované v súhrnnej správe za príslušné obdobie na profile FNsP Nové Zámky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - www.uvo.gov.sk. www.uvo.gov.sk.

Výzva na predloženie ponuky:
„Zabezpečenie supervíznej podpory NIS Medea + FONS Openlims“

Ponuku žiadame predložiť najneskôr do 21.4.2021 do 10,00 hod.

výzva
príloha 1 - Špecifikácia na SUPERVÍZNU PODPORUÚradný názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
IČO:
173 361 12
DIČ:
2021068324
Sídlo:
Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky
Štát:
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Linda Prutkayová
linda.prutkayova@nspnz.sk, tel.: 00421 35 691 2245
Ing. Katalin Szabó
katalin.szabo@nspnz.sk, tel.: 00421 35 691 2214
Darina Kováčová
obstaravanie@nspnz.sk, tel.: 00421 35 691 2219
Darina Holubiczová
obstaravanie2@nspnz.sk, tel.: 00421 35 691 2787
Ing. Vladimír Lipovský
obstaravanie5@nspnz.sk, tel.: 00421 35 691 2245
Fax:
00421 35 6401 012
Peňažný ústav:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000540295/8180
Číslo IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0054 0295
BIC/SWIFT:
SPSRSKBAXXX

 

Záujemcovia, uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených na profile FNsP Nové Zámky zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý obsahuje oznámenia a dokumenty povinne zverejňované podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk