Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

24.1. 2022 OZNAM OŠE

OŠE II. stupeň Mgr.

Podmienky k prijatiu na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 TU

Prihláška na Mgr. stupeň TU

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory TU

 

24.1. 2022 OZNAM OŠE

OŠE I. stupeň Bc.

Informácie k prijímaciemu konaniu:

Podmienky k prijatiu na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 TU

Prihláška na Bc. stupeň TU

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory TU

 

20.1. 2022 OZNAM

Smernica rektora č.1/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2022/2023 TU

 

20.1. 2022 OZNAM SP

Pokyny k odovzdávaniu Mgr. prác TU

 

30.11. 2021 OZNAM SP

Študenti, ktorí majú záujem pokračovať v Mgr. štúdiu odbor 3.1.14 Sociálna práca  ešte tento akademický rok 2021/2022 , si môžu podať prihlášku do konca tohto týždňa do 5.12.2021. Od budúceho týždňa bude prebiehať zápis na štúdium, ktorý bude online. Informácie dostane každý študent mailom.

 

13.11. 2021 OZNAM Doktorandské štúdium

Materiál z prednášok sa nachádza v sekcii Veda - výskum - Prednášky https://www.nspnz.sk/vssl/prednasky.htm

 

4.11. 2021 OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA  o priznanie motivačných prospechových štipendií za AR 2020/2021

Na webovej stránke našej vysokej školy v časti študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študijné oddelenie→ štipendiá → motivačné štipendium) bol zverejnený zoznam oprávnených študentov našej VŠ (D, DK), ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho váženého študijného priemeru za AR 2020/2021 vybraných študijných odborov OŠETROVATEĽSTVO a PỘRODNÁ ASISTENCIA. 

Termín podávania „Žiadosti o motivačné štipendium“ je možný len do 19. 11. 2021 !!!!

V pripade akychkolvek dotazov kontaktujte: 

Katarína Švábová

sramkova@vssvalzbety.sk

referent ŠO  pre sociálne a motivačné štipendia,

0911/707 858

Pokyny MPŠ TU

Žiadosť o priznanie MPŠ - TU

 

3.11. 2021 OZNAM

Bakalárske štátnice v odbore 3.1.14 Sociálna práca sa uskutočnia dňa 18.11.2021 a 19.11.2021. Rozpis študentov bude zverejnený v sekcii materiál zo skúšok 4 ročník Bc. SP. Nácvik na  Webex sa uskutoční 15.11.2021 o 17.00 hod. Linky Vám budú zaslané po vytiahnutí si komisie čo sa uskutoční 12.11.2021 o 16.50 hod. cez ZOOM za prítomnosti prof. Radkovej, doc. Cintulovej, ročníkovej vedúcej Romana Kazíková a Mária Štefániková. 
 

Magisterské štátnice v odbore 3.1.14 Sociálna práca sa uskutočnia dňa 16.3.2022 a 17.3.2022. Rozpis študentov bude zverejnený v sekcii materiál zo skúšok 3 ročník Mgr. SP. Odovzdávanie podkladov k Mgr. štátniciam sa uskutoční 9.2.2022

 

14.9. 2021 OZNAM

Vážení poskytovatelia, predstavitelia samospráv,

dovoľujeme si Vám predstaviť inšpiratívnu publikáciu, ktorá vychádza z originálneho Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie 5P.

Kniha Navzájom lepší je originálna, 200 stranová publikácia, ktorej autorkou je PhDr. Tatiana Pavlovičová a spoluautorom je Trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič. Ponúka pohľad na psychohygienu a prevenciu syndrómu vyhorenia. Kniha a projekt 5P sú pod záštitou TTSK. Vychádza z postojov praktikov, ktorí sa opierajú o významných predstaviteľov hľadajúcich zmysel života. Kniha je zameraná na podporu vlastných zdrojov, ktoré vedú k posilňovaniu duševného a mentálneho zdravia. Je určená pre pomáhajúce profesie, rovnako pre laikov- každého, kto chce pomôcť sám sebe v udržaní sa „k vášni a radosti zo života“. Je vhodnou publikáciou aj pre študentov.

Súčasťou knihy je aj balík sebakoučovacích kartičiek.

Kontakt na občianske združenie Navzájom lepší:

web: www.navzajomlepsi.sk 

tel: +421908 036 419

email: navzajom.lepsi@gmail.com

 

Pozvánka TU

 

3.9. 2021 OZNAM O PLATBE ZÁPISNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA  ZIMNÝ  SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2021/2022
na základe  Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v 

ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester ku dňu zápisu.

 

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Doklad o zrealizovanej platbe odovzdáte na zápise študijnej referentke z BA Mgr. Jane Drozdovej.

Výška zápisného pre Bc. stupeň štúdia je 95 €.
Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia je 150 €.

Výška školného poplatku za ZS ak.r. 2021/2022: 
OŠE:

Študenti ošetrovateľstva 2. - 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník  ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník  (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencia 2.- 3. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€

 

2.9. 2021 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA DROZDOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0903 151 477

 

 

drozdova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

Pôrodná asistencia

 

 

Sociálna práca

 

 

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

FNsP 2007