Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

31.1. 2022 OZNAM SP

Magisterské štátnice v odbore 3.1.14 Sociálna práca sa uskutočnia 26.3.2022. Zbieranie podkladov k štátniciam sa uskutoční dňa 1.3.2022 od 9.00 hod. do 10.30 hod. ( K termínu 1.3.2022 študent musí mať vygenerovaný Protokol o kontrole originality !! ) Potrebné tlačivá k štátniciam sú zverejnené na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky v sekcii materiál zo skúšok 3 ročník Mgr.

 

28.1. 2022 OZNAM OŠE 2.r. - 3.r. 

Z poverenia pána zriaďovateľa a pána rektora  Vám preposielame požiadavku MZ SR o spoluprácu účasti študentov druhého a tretieho ročníka študijného programu ošetrovateľstva  v dennej forme pri zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike. 

V prípade prihlásenia sa im bude táto činnosť  uznaná  ako prax za letný semester.

Informácie + usmernenie TU

24.1. 2022 OZNAM OŠE

OŠE II. stupeň Mgr.

Podmienky k prijatiu na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 TU

Prihláška na Mgr. stupeň TU

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory TU

 

24.1. 2022 OZNAM OŠE

OŠE I. stupeň Bc.

Informácie k prijímaciemu konaniu:

Podmienky k prijatiu na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 TU

Prihláška na Bc. stupeň TU

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory TU

 

20.1. 2022 OZNAM

Smernica rektora č.1/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2022/2023 TU

 

20.1. 2022 OZNAM SP

Pokyny k odovzdávaniu Mgr. prác TU

 

13.11. 2021 OZNAM Doktorandské štúdium

Materiál z prednášok sa nachádza v sekcii Veda - výskum - Prednášky https://www.nspnz.sk/vssl/prednasky.htm

 

4.11. 2021 OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA  o priznanie motivačných prospechových štipendií za AR 2020/2021

Na webovej stránke našej vysokej školy v časti študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študijné oddelenie→ štipendiá → motivačné štipendium) bol zverejnený zoznam oprávnených študentov našej VŠ (D, DK), ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho váženého študijného priemeru za AR 2020/2021 vybraných študijných odborov OŠETROVATEĽSTVO a PỘRODNÁ ASISTENCIA. 

Termín podávania „Žiadosti o motivačné štipendium“ je možný len do 19. 11. 2021 !!!!

V pripade akychkolvek dotazov kontaktujte: 

Katarína Švábová

sramkova@vssvalzbety.sk

referent ŠO  pre sociálne a motivačné štipendia,

0911/707 858

Pokyny MPŠ TU

Žiadosť o priznanie MPŠ - TU

 

14.9. 2021 OZNAM

Vážení poskytovatelia, predstavitelia samospráv,

dovoľujeme si Vám predstaviť inšpiratívnu publikáciu, ktorá vychádza z originálneho Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie 5P.

Kniha Navzájom lepší je originálna, 200 stranová publikácia, ktorej autorkou je PhDr. Tatiana Pavlovičová a spoluautorom je Trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič. Ponúka pohľad na psychohygienu a prevenciu syndrómu vyhorenia. Kniha a projekt 5P sú pod záštitou TTSK. Vychádza z postojov praktikov, ktorí sa opierajú o významných predstaviteľov hľadajúcich zmysel života. Kniha je zameraná na podporu vlastných zdrojov, ktoré vedú k posilňovaniu duševného a mentálneho zdravia. Je určená pre pomáhajúce profesie, rovnako pre laikov- každého, kto chce pomôcť sám sebe v udržaní sa „k vášni a radosti zo života“. Je vhodnou publikáciou aj pre študentov.

Súčasťou knihy je aj balík sebakoučovacích kartičiek.

Kontakt na občianske združenie Navzájom lepší:

web: www.navzajomlepsi.sk 

tel: +421908 036 419

email: navzajom.lepsi@gmail.com

 

Pozvánka TU

 

3.9. 2021 OZNAM O PLATBE ZÁPISNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA  ZIMNÝ  SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2021/2022
na základe  Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v 

ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester ku dňu zápisu.

 

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Doklad o zrealizovanej platbe odovzdáte na zápise študijnej referentke z BA Mgr. Jane Drozdovej.

Výška zápisného pre Bc. stupeň štúdia je 95 €.
Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia je 150 €.

Výška školného poplatku za ZS ak.r. 2021/2022: 
OŠE:

Študenti ošetrovateľstva 2. - 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník  ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník  (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencia 2.- 3. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€

 

2.9. 2021 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA DROZDOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0903 151 477

 

 

drozdova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

Pôrodná asistencia

 

 

Sociálna práca

 

 

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

Nové Zámky

 

 

FNsP 2007