Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Medzinárodný certifikát systému manažérstva kvality

ISO 9001:2015

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky po prvýkrát vo svojej novodobej histórii (11.12.2019) získala certifikát kvality ISO 9001:2015.

FNsP NZ bola certifikovaná SGS (príloha) akreditovanou SNAS (Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou) a získala certifikát kvality „Certificate SK19/3138 v oblastiach: “Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti”.

Náročný, sofistikovaný proces certifikácie iniciovaný Radou kvality FNsP NZ bol zavŕšený externým auditom nemocnice v decembri 2019. Recertifikácia bola vykonaná v roku 2022.

Veľká vďaka patrí lekárom, sestrám zdravotníckemu aj nezdravotníckemu personálu FNsP NZ  za zavedenie a realizáciu zásad noriem ISO rady 9000.

 

Cieľom certifikácie je spokojný, bezpečný pacient/klient a zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti (PZS) na všetkých pracoviskách FNsP NZ.

Je to konkurenčná výhoda nemocnice pri uzatváraní zmlúv so Zdravotnými poisťovňami (ZP).

Práve kvalita a plnenie kritérií EBHR budú rozhodujúcimi ukazovateľmi pri uzatváraní zmlúv nemocnice so ZP a uhrádzaní úkonov ZP.


Na udržanie certifikátu kvality a zlepšenie kvality PZS máme v pláne v nasledujúcom období realizovať:

  • 2023 – dohľadový audit ISO 9001:2015
  • 2024 – dohľadový audit ISO 9001:2015
  • 2025 – recertifikácia ISO 9001:2015



logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021