Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Modernizácia FNsP Nové Zámky


FNsP-Nove-Zamky-Psychiatricky-stacionar.png

FNsP Nové Zámky – Psychiatrický stacionár


Vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Posilnenie zdravotníckych kapacít ako reakcia na pandémiu COVID–19 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky


Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Doplnenie prístrojového vybavenia na Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


Zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch …


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach


Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky …


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Zrekonštruované priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie


Oddelenie centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky prešlo počas rekonštrukcie stavebnými úpravami a prístrojovou modernizáciou. K zmene účelu využitia oddelenia však rekonštrukciou nedošlo …


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom RoRehab


Hlavným cieľom projektu je posilnenie a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich spoločných aktivít …


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Najväčší projekt energetických úspor na Slovensku…


FNsP v Nových Zámkoch dokončila modernizáciu svojej prevádzky. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu osvetlenia vo vybraných budovách, novú kotolňu, práčovňu a rekonštrukciu vzduchotechniky…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Modernizácia prístrojového vybavenia


V rámci projektu s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región JZ Slovenska boli z fondov EÚ vyčlenené prostriedky aj na nákup novej prístrojovej techniky…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Nové postele už slúžia pacientom


Celkom 282 kusov postelí pre nemocnicu vysúťažilo Ministerstvo zdravotníctva SR v celkovej hodnote 703 496,20 €. S prvým kamiónom lôžok, ktorý dorazil v pondelok 10.2.2020 prišiel aj rovnaký počet antidekubitných matracov …


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky


V týchto dňoch prebiehajú práce v západnej časti monobloku na podlažiach 1 až 13. Aby sme boli konkrétnejší, menia sa stúpačky, a to tak, že sa uzavrú dve až tri miestnosti…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky


Po 37 rokoch prišiel čas pre zásadnú obnovu Fakultnej nemocnice s po­liklinikou Nové Zámky. Projekt rieši rekonštrukciu výťahov, elektro­in­štalácií, podláh, stropov a vodoinštalácií v nemocnici…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Biela kniha
FNsP Nové Zámky


Modernizácia oddelení je prvým krokom, ktorý zlepší podmienky poskytovania zdra­votnej sta­rost­livosti a vytvorí príjem­nejšie pros­tredie pre pacientov…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Otvorili sme jeden z najmo­der­nejších der­matove­nerologických ambu­lant­ných trak­tov na Slo­ven­sku


19. marca 2019 sa vo FNsP Nové Zámky za prítomnosti vedenia nemocnice a primátora mesta Nové Zámky slávnostne…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Za prítomnosti ministerky zdravotníctva sme uviedli do prevádzky nový CT prístroj


V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Projekt Moderná fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska


Predmetom projektu je modernizácia a prístavba 4 stavebných objektov v rámci hlavného pavilónu, obstaranie viac ako 70 zariadení…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Urgentný príjem otvorený v novom šate


Od 22. februára 2016 je Urgentný príjem FNsP Nové Zámky po kom­pletnej rekon­štruk­cii opäť v plnej prevádzke…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Rekonštrukcia operačných sál ORL kliniky


V našej nemocnici v októbri 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na oto­rino­laryngo­logickej klinike. Celá akcia rekon­štrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Rekonštrukcia pôrodných sál


Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla…


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ


Modernizácia 2009-2011


Projekt Modernizácia FNsP Nové Zámky sa realizoval v rámci operačného programu zdravotníctvo v rokoch 2009-2011. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vytvorili sa lepšie podmienky pre zamestnancov a dosiahli sa značné úspory energií.


POKRAČOVAŤ V ČÍTANÍ

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021