Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEMOCNIČNÉ KLINIKY A ODDELENIAoddelenie Karta odd. Tel. zoznam Mapa
urgent (sl) Urgentný príjem 1. typu Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem) príjem, cppo
sterilizacia (sl) Centrálna sterilizácia Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – záp. trakt
cos (sl) Centrálne operačné sály Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. posch. monobloku – severo-záp. trakt operačky
centrum_zdravia (sl) Centrum zdravia a výživy Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. POSCHODIE MONOBLOKU operačky
derma (sl) Dermatovenerologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 7. poschodie monobloku – západ kožné
gastro-hepa-centrum (sl) Gastroenterologické a hepatologické centrum Karta oddelenia Telefónny zoznam 4. poschodie monobloku kožné
geriatria (sl) Geriatrické a Doliečovacie oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 13. poschodie monobloku – západ
gynekologia (sl) Gynekologicko-pôrodnícka klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 2. poschodie monobloku, 3. posch. (mamičky po pôrode)
chirurgia (sl) Chirurgická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 9. poschodie monobloku
kaim (sl) Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – západ Áro, kaim
int1 (sl) Klinika vnútorného lekárstva I. Karta oddelenia Telefónny zoznam 11. poschodie monobloku interná, 1, interné
int2 (sl) Klinika vnútorného lekárstva II. Karta oddelenia Telefónny zoznam 12. poschodie monobloku interná, 2, interné
nem_lek (sl) Nemocničná lekáreň Karta oddelenia Telefónny zoznam prízemie – východný trakt ústavná
neonat (sl) Neonatologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 3. poschodie monobloku novorodenecké, detské, neonatológia
neuro_chir (sl) Neurochirurgická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. poschodie monobloku
neuro (sl) Neurologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 10. poschodie monobloku nervové
fblr (sl) Kl. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku  (rehabilitačná časť), 6. poschodie – východ (lôžková časť) rehabilitácia, fblr
farma (sl) Klinika klinickej farmakológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – východný trakt
onko (sl) Oddelenie klinickej onkológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. poschodie monobloku – západ
vyziva_stravovanie (sl) Oddelenie liečebnej výživy a stravovania Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova kuchyne
trauma (sl) Oddelenie úrazovej chirurgie Karta oddelenia Telefónny zoznam 5. poschodie monobloku – východ trauma
oftalmologicke_ocne (sl) Oftalmologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 7. poschodie monobloku – východ očné
ortopedia (sl) Ortopedická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 5. poschodie monobloku – západ ortopédia
orl (sl) Otorinolaryngologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 13. poschodie monobloku – východ, sever orl, krčné
patologia (sl) Patologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova patológie
pediatria (sl) Pediatrická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie v budove pediatrickej kliniky detské
psychiatria (sl) Psychiatrické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova pe­diatric­kej kliniky, Akútna časť: prízemie, Sanatórna časť: 1. poschodie
radiologicke_odd (sl) Rádiologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – východný trakt rtg, rentgen
urologia (sl) Urologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 6. poschodie monobloku – západ
hematologia (sl) Ústav hematológie Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – severovýchodný trakt (prístup z 1. poschodia)
microbiologia (sl) Ústav klinickej mikrobiológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – severovýchodný trakt
verejna_lek (sl) Verejná lekáreň Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – vestibul

Urgentný príjem 1. Typu


Urgentný príjem poskytuje neodkladnú starostlivosť všetkým chorým a zraneným, ktorí neboli poukázaní na hospitalizáciu. Podieľa sa na prepustení pacienta z hospitalizácie jednak administratívnou činnosťou, jednak prevzatím zvrškov v šatni.


Karta oddelenia

Centrálna sterilizácia


Oddelenie centrálnej sterilizácie tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových, ambulantných a neštátnych zariadení.


Karta oddelenia

Centrálne operačné sály


Centrálne operačné sály (COS) sú samostatným špecia­lizovaným liečebno-diagnos­tickým odde­lením a je začlenené medzi spoločné vyšetro­vacie a liečebné oddelenia FNsP.


Karta oddelenia

Centrum zdravia a výživy


Centrum zdravia a výživy (CZV) je určené pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných. Poradenstvo v oblasti ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov, ktoré je potrebné ovládať pri prepustení z nemocnice.


Karta oddelenia

Dermatovenerologická klinika


Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení. Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť.


Karta oddelenia

Gastroenterologické a hepatologické centrum


Centrum pre biologickú liečbu pri nešpecifických zápalových ochoreniach čreva. Pracovisko jednodňovej chirurgie v gastroenterológii. Hepatologická ambulancia.


Karta oddelenia
Gastroenterologické a hepatologické centrum

Geriatrické a doliečovacie oddelenie


Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov.


Karta oddelenia

Gynekologicko-pôrodnícka klinika


Hlavnou charakteristikou liečebno-preventívnej činnosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo je prevencia a včasné zachytávanie porúch reprodukčného systému ženy.


Karta oddelenia

Chirurgická klinika


Naša klinika pri založení dostala za úlohu poskytovať všeobecnú chirurgickú starostlivosť v celej šírke a naviac poskytovať onkochirurgickú starostlivosť. Za 2 roky sme vykonali cca 2000 operácií.


Karta oddelenia

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anestéziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.


Karta oddelenia

Klinika vnútorného lekárstva I.


Klinika poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetro­vateľskú starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami, najmä kardio­vasku­lárnymi a špecializuje sa na starostlivosť o pacientov s poruchami srdcového rytmu.


Karta oddelenia

Klinika vnútorného lekárstva ll.


II. interná klinika poskytuje diagnostické a terapeutické služby v odbore vnútorné lekárstvo. Príprava pacientov na špeciálne diagnostické a liečebné výkony, predoperačná príprava kardiakov a diabetikov predoperačná príprava pacientov pred operáciou štítnej žľazy.


Karta oddelenia

Nemocničná lekáreň


Lekáreň slúži pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú sta­rost­livosť klinikám, oddeleniam a ambu­lan­ciám FNsP.


Karta oddelenia

Neonatologická klinika


Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje starostlivosť novonarodeným detičkám na všetkých úrovniach, podľa ich zdravotného stavu: na úseku rooming-in, na jednotke intenzívnej starostlivostijednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov.


Karta oddelenia

Neurochirurgická klinika


Klinika sa venuje chirurgickej liečbe ochorení centrálnej nervovej sústavy, tiež so zameraním na spondylochirurgiu. Ako jediné pracovisko v SR sa venujeme problematike neuromodulačnej liečby pacientov s ťažkou spasticitou.


Karta oddelenia

Neurologická klinika


Klinika poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v odbore neurológia a je výučbovou základňou Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.


Karta oddelenia

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Klinika fyziatrie, bal­neo­lógie a liečebnej reha­bi­litácie poskytuje kom­plexnú rehabilitačnú sta­rost­livosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti.


Karta oddelenia

Klinika klinickej farmakológie


Hlavnou náplňou práce oddelenia je aplikácia poznatkov experimentálnej farmakológie priamo v klinickej praxi, pri tvorbe nových terapeutických postupov a metód.


Karta oddelenia

Klinická onkológia


Klinická onkológia je samostatný klinický odbor medicíny, ktorý sa zoberá epidemiológiou, prevenciou, skríningom, diagnostikou, liečbou a prognózou zhubných nádorov.


Karta oddelenia

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania


Oddelenie zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom.


Karta oddelenia

Úrazová chirurgia


Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu.


Karta oddelenia

Oftalmologické nelôžkové oddelenie


základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka, diagnostika a liečba ochorení sietnice, objednávanie pacientov na plánované operačné výkony.


Karta oddelenia

Ortopedická klinika


Do repertoáru operačných výkonov možno zaradiť primárnu a revíznu endoprotetiku bedrových kĺbov a kolien, operácie medzistavcových platničiek, operácie na korekciu uhlových deformít skeletu a artroskopické výkony v lokalitách kolena


Karta oddelenia

Otorinolaryngologická klinika


Klinika ORL FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke ambulantnou formou, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie.


Karta oddelenia

Oddelenie patológie


Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je bioptická a cytologická diagnostika. Nekropsia – pitvy a s nimi súvisiace vyšetrenia sa na oddelení nevykonávajú.


Karta oddelenia

Pediatrická klinika


Vykonáva zložitú diagnostiku a náročné postupy liečby pre deti, odosielané z detských oddelení nemocníc základného typu a od odborníkov – špecialistov. Na riešenie najzávažnejších stavov má zriadenú jednotku intenzívnej starostlivosti.


Karta oddelenia

Psychiatrické oddelenie


Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriách.


Karta oddelenia

Rádiologické oddelenie


Rádiodiagnostika všetkých oblastí ľudského tela vo všetkých súčasných modalitách okrem magnetickej rezonancie: skiagrafia, skiaskopia na ope­rač­ných sálach, rtg. vyšetrenia s kontrastnými látkami, počítačová tomografia …


Karta oddelenia

Urologická klinika


Klinika zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť o pa­cien­tov z okresov Nové Zámky a Komárno. Naše služby vyhľadávajú aj pacienti z iných okresov Slovenska.


Karta oddelenia

Ústav hematológie


Ústav hematológie je klinicko-laboratórne pracovisko so zameraním na laboratórnu diagnostiku hemato­logickú, hemosta­zeologickú, imuno­hemato­logickú a ambulantnú starostlivosť.


Karta oddelenia

Ústav klinickej mikrobiológie


Ústav klinickej mikrobiológie zabezpečuje diagnostiku v oblasti bakteriológie, imunoserológie, mykológie a parazitológie pre pacientov z lôžkových oddelení a ambulancií FNsP Nové Zámky a neštátneho zariadenia FMC dialyzačné služby, s.r.o. Piešťany.


Karta oddelenia

Verejná lekáreň


Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych pomôcok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy.


Karta oddelenia

Oddelenie hygieny a epidemiológie


Nemocničná hygiena je  odbor preventívnej medicíny, ktorá je zameraná na bezpečnosť zamestnancov, pacientov a ostatných osôb pohybujúcich sa v ústavnom zariadení v záujme ochrany verejného zdravia.


Karta oddelenia


Špecializované ambulancie FNsP Nové ZámkyOstatné zdravotnícke zariadenia v areáliInformácie pre pacientov a návštevy


oddelenie Karta odd. Tel. zoznam Mapa
urgent (sl) Urgentný príjem 1. typu Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem) príjem, cppo
sterilizacia (sl) Centrálna sterilizácia Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – záp. trakt
cos (sl) Centrálne operačné sály Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. posch. monobloku – severo-záp. trakt operačky
centrum_zdravia (sl) Centrum zdravia a výživy Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. POSCHODIE MONOBLOKU operačky
derma (sl) Dermatovenerologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 7. poschodie monobloku – západ kožné
gastro-hepa-centrum (sl) Gastroenterologické a hepatologické centrum Karta oddelenia Telefónny zoznam 4. poschodie monobloku kožné
geriatria (sl) Geriatrické a Doliečovacie oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 13. poschodie monobloku – západ
gynekologia (sl) Gynekologicko-pôrodnícka klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 2. poschodie monobloku, 3. posch. (mamičky po pôrode)
chirurgia (sl) Chirurgická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 9. poschodie monobloku
kaim (sl) Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – západ Áro, kaim
int1 (sl) Klinika vnútorného lekárstva I. Karta oddelenia Telefónny zoznam 11. poschodie monobloku interná, 1, interné
int2 (sl) Klinika vnútorného lekárstva II. Karta oddelenia Telefónny zoznam 12. poschodie monobloku interná, 2, interné
nem_lek (sl) Nemocničná lekáreň Karta oddelenia Telefónny zoznam prízemie – východný trakt ústavná
neonat (sl) Neonatologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 3. poschodie monobloku novorodenecké, detské, neonatológia
neuro_chir (sl) Neurochirurgická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. poschodie monobloku
neuro (sl) Neurologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 10. poschodie monobloku nervové
fblr (sl) Kl. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku  (rehabilitačná časť), 6. poschodie – východ (lôžková časť) rehabilitácia, fblr
farma (sl) Klinika klinickej farmakológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – východný trakt
onko (sl) Oddelenie klinickej onkológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 8. poschodie monobloku – západ
vyziva_stravovanie (sl) Oddelenie liečebnej výživy a stravovania Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova kuchyne
trauma (sl) Oddelenie úrazovej chirurgie Karta oddelenia Telefónny zoznam 5. poschodie monobloku – východ trauma
oftalmologicke_ocne (sl) Oftalmologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 7. poschodie monobloku – východ očné
ortopedia (sl) Ortopedická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 5. poschodie monobloku – západ ortopédia
orl (sl) Otorinolaryngologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 13. poschodie monobloku – východ, sever orl, krčné
patologia (sl) Patologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova patológie
pediatria (sl) Pediatrická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie v budove pediatrickej kliniky detské
psychiatria (sl) Psychiatrické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam Budova pe­diatric­kej kliniky, Akútna časť: prízemie, Sanatórna časť: 1. poschodie
radiologicke_odd (sl) Rádiologické oddelenie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – východný trakt rtg, rentgen
urologia (sl) Urologická klinika Karta oddelenia Telefónny zoznam 6. poschodie monobloku – západ
hematologia (sl) Ústav hematológie Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – severovýchodný trakt (prístup z 1. poschodia)
microbiologia (sl) Ústav klinickej mikrobiológie Karta oddelenia Telefónny zoznam 1. poschodie monobloku – severovýchodný trakt
verejna_lek (sl) Verejná lekáreň Karta oddelenia Telefónny zoznam Prízemie monobloku – vestibul

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021