Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEMOCNIČNÉ KLINIKY A ODDELENIA

oddelenieKarta odd.Tel. zoznamMapa
urgent (sl)Urgentný príjem 1. typuKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)príjem, cppo
sterilizacia (sl)Centrálna sterilizáciaKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – záp. trakt
cos (sl)Centrálne operačné sályKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. posch. monobloku – severo-záp. traktoperačky
centrum_zdravia (sl)Centrum zdravia a výživyKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. POSCHODIE MONOBLOKUoperačky
derma (sl)Dermatovenerologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam7. poschodie monobloku – západkožné
gastro-hepa-centrum (sl)Gastroenterologické a hepatologické centrumKarta oddeleniaTelefónny zoznam4. poschodie monoblokukožné
geriatria (sl)Geriatrické a Doliečovacie oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam13. poschodie monobloku – západ
gynekologia (sl)Gynekologicko-pôrodnícka klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam2. poschodie monobloku, 3. posch. (mamičky po pôrode)
chirurgia (sl)Chirurgická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam9. poschodie monobloku
kaim (sl)Klinika anestéziológie a intenzívnej medicínyKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – západÁro, kaim
int1 (sl)Klinika vnútorného lekárstva I.Karta oddeleniaTelefónny zoznam11. poschodie monoblokuinterná, 1, interné
int2 (sl)Klinika vnútorného lekárstva II.Karta oddeleniaTelefónny zoznam12. poschodie monoblokuinterná, 2, interné
nem_lek (sl)Nemocničná lekáreňKarta oddeleniaTelefónny zoznamprízemie – východný traktústavná
neonat (sl)Neonatologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam3. poschodie monoblokunovorodenecké, detské, neonatológia
neuro_chir (sl)Neurochirurgická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. poschodie monobloku
neuro (sl)Neurologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam10. poschodie monoblokunervové
fblr (sl)Kl. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.Karta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku  (rehabilitačná časť), 6. poschodie – východ (lôžková časť)rehabilitácia, fblr
farma (sl)Klinika klinickej farmakológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – východný trakt
onko (sl)Oddelenie klinickej onkológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. poschodie monobloku – západ
vyziva_stravovanie (sl)Oddelenie liečebnej výživy a stravovaniaKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova kuchyne
trauma (sl)Oddelenie úrazovej chirurgieKarta oddeleniaTelefónny zoznam5. poschodie monobloku – východtrauma
oftalmologicke_ocne (sl)Oftalmologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam7. poschodie monobloku – východočné
ortopedia (sl)Ortopedická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam5. poschodie monobloku – západortopédia
orl (sl)Otorinolaryngologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam13. poschodie monobloku – východ, severorl, krčné
patologia (sl)Patologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova patológie
pediatria (sl)Pediatrická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie v budove pediatrickej klinikydetské
psychiatria (sl)Psychiatrické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova pe­diatric­kej kliniky, Akútna časť: prízemie, Sanatórna časť: 1. poschodie
radiologicke_odd (sl)Rádiologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – východný traktrtg, rentgen
urologia (sl)Urologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam6. poschodie monobloku – západ
hematologia (sl)Ústav hematológieKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – severovýchodný trakt (prístup z 1. poschodia)
microbiologia (sl)Ústav klinickej mikrobiológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – severovýchodný trakt
verejna_lek (sl)Verejná lekáreňKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – vestibul
epidemiologia-hygiena (sl)Oddelenie hygieny a epidemiológieKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – vestibul

Urgentný príjem 1. Typu


Urgentný príjem poskytuje neodkladnú starostlivosť všetkým chorým a zraneným, ktorí neboli poukázaní na hospitalizáciu. Podieľa sa na prepustení pacienta z hospitalizácie jednak administratívnou činnosťou, jednak prevzatím zvrškov v šatni.


Karta oddelenia

Centrálna sterilizácia


Oddelenie centrálnej sterilizácie tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových, ambulantných a neštátnych zariadení.


Karta oddelenia

Centrálne operačné sály


Centrálne operačné sály (COS) sú samostatným špecia­lizovaným liečebno-diagnos­tickým odde­lením a je začlenené medzi spoločné vyšetro­vacie a liečebné oddelenia FNsP.


Karta oddelenia

Centrum zdravia a výživy


Centrum zdravia a výživy (CZV) je určené pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných. Poradenstvo v oblasti ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov, ktoré je potrebné ovládať pri prepustení z nemocnice.


Karta oddelenia

Dermatovenerologická klinika


Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení. Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť.


Karta oddelenia

Gastroenterologické a hepatologické centrum


Centrum pre biologickú liečbu pri nešpecifických zápalových ochoreniach čreva. Pracovisko jednodňovej chirurgie v gastroenterológii. Hepatologická ambulancia.


Karta oddelenia
Gastroenterologické a hepatologické centrum

Geriatrické a doliečovacie oddelenie


Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov.


Karta oddelenia

Gynekologicko-pôrodnícka klinika


Hlavnou charakteristikou liečebno-preventívnej činnosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo je prevencia a včasné zachytávanie porúch reprodukčného systému ženy.


Karta oddelenia

Chirurgická klinika


Naša klinika pri založení dostala za úlohu poskytovať všeobecnú chirurgickú starostlivosť v celej šírke a naviac poskytovať onkochirurgickú starostlivosť. Za 2 roky sme vykonali cca 2000 operácií.


Karta oddelenia

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anestéziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.


Karta oddelenia

Klinika vnútorného lekárstva I.


Klinika poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetro­vateľskú starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami, najmä kardio­vasku­lárnymi a špecializuje sa na starostlivosť o pacientov s poruchami srdcového rytmu.


Karta oddelenia

Klinika vnútorného lekárstva ll.


II. interná klinika poskytuje diagnostické a terapeutické služby v odbore vnútorné lekárstvo. Príprava pacientov na špeciálne diagnostické a liečebné výkony, predoperačná príprava kardiakov a diabetikov predoperačná príprava pacientov pred operáciou štítnej žľazy.


Karta oddelenia

Nemocničná lekáreň


Lekáreň slúži pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú sta­rost­livosť klinikám, oddeleniam a ambu­lan­ciám FNsP.


Karta oddelenia

Neonatologická klinika


Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje starostlivosť novonarodeným detičkám na všetkých úrovniach, podľa ich zdravotného stavu: na úseku rooming-in, na jednotke intenzívnej starostlivostijednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov.


Karta oddelenia

Neurochirurgická klinika


Klinika sa venuje chirurgickej liečbe ochorení centrálnej nervovej sústavy, tiež so zameraním na spondylochirurgiu. Ako jediné pracovisko v SR sa venujeme problematike neuromodulačnej liečby pacientov s ťažkou spasticitou.


Karta oddelenia

Neurologická klinika


Klinika poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v odbore neurológia a je výučbovou základňou Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.


Karta oddelenia

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Klinika fyziatrie, bal­neo­lógie a liečebnej reha­bi­litácie poskytuje kom­plexnú rehabilitačnú sta­rost­livosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti.


Karta oddelenia

Klinika klinickej farmakológie


Hlavnou náplňou práce oddelenia je aplikácia poznatkov experimentálnej farmakológie priamo v klinickej praxi, pri tvorbe nových terapeutických postupov a metód.


Karta oddelenia

Klinická onkológia


Klinická onkológia je samostatný klinický odbor medicíny, ktorý sa zoberá epidemiológiou, prevenciou, skríningom, diagnostikou, liečbou a prognózou zhubných nádorov.


Karta oddelenia

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania


Oddelenie zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom.


Karta oddelenia

Úrazová chirurgia


Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu.


Karta oddelenia

Oftalmologické nelôžkové oddelenie


základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka, diagnostika a liečba ochorení sietnice, objednávanie pacientov na plánované operačné výkony.


Karta oddelenia

Ortopedická klinika


Do repertoáru operačných výkonov možno zaradiť primárnu a revíznu endoprotetiku bedrových kĺbov a kolien, operácie medzistavcových platničiek, operácie na korekciu uhlových deformít skeletu a artroskopické výkony v lokalitách kolena


Karta oddelenia

Otorinolaryngologická klinika


Klinika ORL FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke ambulantnou formou, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie.


Karta oddelenia

Oddelenie patológie


Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je bioptická a cytologická diagnostika. Nekropsia – pitvy a s nimi súvisiace vyšetrenia sa na oddelení nevykonávajú.


Karta oddelenia

Pediatrická klinika


Vykonáva zložitú diagnostiku a náročné postupy liečby pre deti, odosielané z detských oddelení nemocníc základného typu a od odborníkov – špecialistov. Na riešenie najzávažnejších stavov má zriadenú jednotku intenzívnej starostlivosti.


Karta oddelenia

Psychiatrické oddelenie


Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriách.


Karta oddelenia

Rádiologické oddelenie


Rádiodiagnostika všetkých oblastí ľudského tela vo všetkých súčasných modalitách okrem magnetickej rezonancie: skiagrafia, skiaskopia na ope­rač­ných sálach, rtg. vyšetrenia s kontrastnými látkami, počítačová tomografia …


Karta oddelenia

Urologická klinika


Klinika zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť o pa­cien­tov z okresov Nové Zámky a Komárno. Naše služby vyhľadávajú aj pacienti z iných okresov Slovenska.


Karta oddelenia

Ústav hematológie


Ústav hematológie je klinicko-laboratórne pracovisko so zameraním na laboratórnu diagnostiku hemato­logickú, hemosta­zeologickú, imuno­hemato­logickú a ambulantnú starostlivosť.


Karta oddelenia

Ústav klinickej mikrobiológie


Ústav klinickej mikrobiológie zabezpečuje diagnostiku v oblasti bakteriológie, imunoserológie, mykológie a parazitológie pre pacientov z lôžkových oddelení a ambulancií FNsP Nové Zámky a neštátneho zariadenia FMC dialyzačné služby, s.r.o. Piešťany.


Karta oddelenia

Verejná lekáreň


Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych pomôcok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy.


Karta oddelenia

Oddelenie hygieny a epidemiológie


Nemocničná hygiena je  odbor preventívnej medicíny, ktorá je zameraná na bezpečnosť zamestnancov, pacientov a ostatných osôb pohybujúcich sa v ústavnom zariadení v záujme ochrany verejného zdravia.


Karta oddelenia


Špecializované ambulancie FNsP Nové ZámkyOstatné zdravotnícke zariadenia v areáliInformácie pre pacientov a návštevy

oddelenieKarta odd.Tel. zoznamMapa
urgent (sl)Urgentný príjem 1. typuKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)príjem, cppo
sterilizacia (sl)Centrálna sterilizáciaKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – záp. trakt
cos (sl)Centrálne operačné sályKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. posch. monobloku – severo-záp. traktoperačky
centrum_zdravia (sl)Centrum zdravia a výživyKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. POSCHODIE MONOBLOKUoperačky
derma (sl)Dermatovenerologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam7. poschodie monobloku – západkožné
gastro-hepa-centrum (sl)Gastroenterologické a hepatologické centrumKarta oddeleniaTelefónny zoznam4. poschodie monoblokukožné
geriatria (sl)Geriatrické a Doliečovacie oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam13. poschodie monobloku – západ
gynekologia (sl)Gynekologicko-pôrodnícka klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam2. poschodie monobloku, 3. posch. (mamičky po pôrode)
chirurgia (sl)Chirurgická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam9. poschodie monobloku
kaim (sl)Klinika anestéziológie a intenzívnej medicínyKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – západÁro, kaim
int1 (sl)Klinika vnútorného lekárstva I.Karta oddeleniaTelefónny zoznam11. poschodie monoblokuinterná, 1, interné
int2 (sl)Klinika vnútorného lekárstva II.Karta oddeleniaTelefónny zoznam12. poschodie monoblokuinterná, 2, interné
nem_lek (sl)Nemocničná lekáreňKarta oddeleniaTelefónny zoznamprízemie – východný traktústavná
neonat (sl)Neonatologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam3. poschodie monoblokunovorodenecké, detské, neonatológia
neuro_chir (sl)Neurochirurgická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. poschodie monobloku
neuro (sl)Neurologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam10. poschodie monoblokunervové
fblr (sl)Kl. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.Karta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku  (rehabilitačná časť), 6. poschodie – východ (lôžková časť)rehabilitácia, fblr
farma (sl)Klinika klinickej farmakológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – východný trakt
onko (sl)Oddelenie klinickej onkológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam8. poschodie monobloku – západ
vyziva_stravovanie (sl)Oddelenie liečebnej výživy a stravovaniaKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova kuchyne
trauma (sl)Oddelenie úrazovej chirurgieKarta oddeleniaTelefónny zoznam5. poschodie monobloku – východtrauma
oftalmologicke_ocne (sl)Oftalmologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam7. poschodie monobloku – východočné
ortopedia (sl)Ortopedická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam5. poschodie monobloku – západortopédia
orl (sl)Otorinolaryngologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam13. poschodie monobloku – východ, severorl, krčné
patologia (sl)Patologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova patológie
pediatria (sl)Pediatrická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie v budove pediatrickej klinikydetské
psychiatria (sl)Psychiatrické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznamBudova pe­diatric­kej kliniky, Akútna časť: prízemie, Sanatórna časť: 1. poschodie
radiologicke_odd (sl)Rádiologické oddelenieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – východný traktrtg, rentgen
urologia (sl)Urologická klinikaKarta oddeleniaTelefónny zoznam6. poschodie monobloku – západ
hematologia (sl)Ústav hematológieKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – severovýchodný trakt (prístup z 1. poschodia)
microbiologia (sl)Ústav klinickej mikrobiológieKarta oddeleniaTelefónny zoznam1. poschodie monobloku – severovýchodný trakt
verejna_lek (sl)Verejná lekáreňKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – vestibul
epidemiologia-hygiena (sl)Oddelenie hygieny a epidemiológieKarta oddeleniaTelefónny zoznamPrízemie monobloku – vestibul

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021