OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR


 • Informácie dotknutých osôb
 • Informácie ku kamerám
 • Informácie starostlivosť
 • Informácie covid
 • Informácie klinika
Informácie dotknutých osôb

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov ako opatrovníkov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, IČO: 17336112, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVIII-4 zo dňa 16.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) ako opatrovník ustanovený v súlade s § 231 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 035/6912313,

        e-mail: gdpr@nspnz.sk

 

3. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania): Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, …). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

4. Príjemcovia OÚ – k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z..

 

5. Doba uchovávania OÚ: za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

6. Kategórie dotknutých osôb:

osoby, ktoré sú súdom ustanovené ako opatrovník pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

7. Práva Dotknutých osôb – dotknutá osoba má právo:

na prístup k OÚ,

na opravu OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,

na vymazanie („zabudnutie“) OÚ – dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,

na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

8. Prenos OÚ – príslušné osobné údaje Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretej  krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie ku kamerám

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – ochrana majetku a bezpečnosť

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – ochrana majetku a bezpečnosť podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, IČO: 17336112, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVIII-4 zo dňa 16.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 035/6912313,  e-mail: gdpr@nspnz.sk

 

3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:

Ochrana majetku a bezpečnosť personálu, pacientov, návštevníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

 

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR.

 

4. Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb, lepšie a rýchlejšie predchádzanie vzniku alebo riešenie mimoriadnych udalostí (napr. krádež, poškodenie, požiar, napadnutie a pod.).

 

5. Príjemcovia kamerového záznamu

Len v rámci šetrenia mimoriadnej udalosti: oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány príslušné konať v rámci priestupkového konania alebo trestného konania, Inšpektorát práce, HaZZ, poisťovňa.

 

6. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

72 hodín od nahratia záznamu kamerovým systémom.

 

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to za podmienok stanovených v čl. 15, 17 a 21 GDPR. Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou odboru prevádzkovo technických činností a správy prevádzkovateľa.

 

9. Podanie návrhu na začatie konania – právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Informácie starostlivosť

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, IČO: 17336112, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVIII-4 zo dňa 16.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ.

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 035/6912313,                                                                                                                                                                                                                                              e-mail: gdpr@nspnz.sk

 

3. Právny základ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania OÚ.  Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z.,  zákon č. 362/2011 Z.z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

4. Účel spracúvania OÚ – poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. a odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie.

 

5. Príjemcovia OÚ – k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z.

6. Doba uchovávania OÚ – za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

7. Práva Dotknutých osôb – dotknutá osoba má právo:

 1. na prístup k OÚ,
 2. na opravu OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 3. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ – dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 4. na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

8. Prenos OÚ  – Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

Informácie covid

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel dodržiavania hygienicko- epidemiologických opatrení, vydaných príslušným úradom, súvisiacich s ochorením COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, IČO: 17336112, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVIII-4 zo dňa 16.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 035/6912313,                                                                                                             e-mail: gdpr@nspnz.sk

 

3. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • splnenie zákonnej povinnosti: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR t. j. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – poučenie študenta o epidemiologických opatreniach súvisiacich s ochorením COVID-19 vo FNsP NZ (záznam o poučení). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

 • verejný záujem resp. ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby: čl. 6 ods. 1 písm. e), d) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR – potvrdenie a vyhlásenie študenta v súvislosti s ochorením COVID-19 (napr. návrat zo zahraničia, kontakt s osobou v karanténe, príznaky ochorenia, karanténa).

 

4. Príjemcovia OÚ: zamestnanci Prevádzkovateľa vykonávajúci poučenie a archiváciu poučenia.

 

5. Doba uchovávania OÚ: päť rokov odo dňa podpísania poučenia (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

6. Práva Dotknutých osôb – dotknutá osoba má právo:

 1. na prístup k OÚ,
 2. na opravu OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 3. na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,
 4. namietať- v prípade spracúvania OÚ na právnom základe verejný záujem.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

7. Prenos OÚ: Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

9. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

Informácie klinika

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na vykonávanie klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, IČO: 17336112, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVIII-4 zo dňa 16.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ.

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení. Biomedicínsky výskum vo farmácii zahŕňa klinické skúšanie humánneho lieku a klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky.

Klinické skúšanie je vykonávané prostredníctvom akreditovaných tretích strán, ktoré sú odborne spôsobilé zabezpečovať tieto činnosti. Do klinického skúšania sa zapájajú aj vybraní zdravotnícki pracovníci, ktorí podľa stanovených kritérií vyberú vhodných pacientov, ktorí sa môžu zúčastňovať klinického skúšania. Na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou (pacientom) je dotknutá osoba zaradená do klinického skúšania.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 035/6912313,                                                                                                                                            e-mail: gdpr@nspnz.sk

 

3. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • splnenie zákonnej povinnosti: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR t. j. zákon č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti. Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

 • verejný záujem: čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) resp. j) GDPR – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom čisto výskumných činností.

 

 • súhlas dotknutej osoby: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR. Pokiaľ sa budú OÚ získané na účel resp. účely uvedené v protokole klinického skúšania  spracúvať na účely neuvedené v protokole klinického skúšania, výhradne na vedecké účely.

 

4. Príjemcovia OÚ – k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa (hlavný skúšajúci a jeho tím), Zadávateľ skúšania a jeho Zástupca, monitor, audítor, zdravotné poisťovne, členovia Etickej komisie Prevádzkovateľa, štátne kontrolné orgány (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Európska agentúra pre lieky, FDI (Food and Drug Administration ) a pod.)

Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa a pokynmi Zadávateľa a jeho Zástupcu.

 

5. Kategórie osobných údajov:

 • v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu v zmysle zákona o liekoch, zákona č. 576/2004 Z. z., súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely neuvedené v protokole klinického skúšania.

 

6. Doba uchovávania OÚ: 20 rokov od skončenia klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu.

 

7. Kategórie dotknutých osôb:

 • pacienti, ktorí sú na základe ich informovaného súhlasu zaradení do klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu.
 • skúšajúci, ktorí sú zamestnancami Prevádzkovateľa

 

8. Práva Dotknutých osôb – dotknutá osoba má právo:

 1. na prístup k OÚ,
 2. na opravu OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 3. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ – dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 4. na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,
 5. na odvolanie súhlasu – pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie OÚ súhlas dotknutej osoby.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u hlavného skúšajúceho.

 

9. Prenos OÚ – príslušné osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu v rámci členských štátov Európskej únie alebo aj v rámci krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do tretích krajín zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov podľa rozhodnutia Komisie EÚ alebo poskytnutia primeraných záruk Prevádzkovateľom, Zadávateľom a Zástupcom.

 

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021