Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Výber lekára operatéra, pôrodníka a anestéziológa


V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára – operatéra / pôrodníka / anestéziológa.

Nemocnica výber lekára – operatéra / pôrodníka / anestéziológa schvaľuje na základe písomnej žiadosti. Takáto služba je považovaná za nadštandardnú službu za úhradu nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná pacientovi bezplatne na základe verejného zdravotného poistenia.

> Cenník zdravotných výkonov

Ako postupovať
1. O poskytnutie služby musí pacient požiadať na príslušnej klinike / na príslušnom oddelení riadne vyplnenou žiadosťou o výber lekára – operatéra / pôrodníka alebo anésteziológa. Formuláre žiadostí v elektronickej forme sú prístupné na internetovej stránke nemocnice. Žiadosť musí byť odsúhlasená lekárom vybraným na realizáciu daného výkonu prednostom kliniky / primárom oddelenia.
2. Pred realizáciou služby na základe riadne vyplnenej a odsúhlasenej žiadosti nemocnica uzavrie s pacientom Zmluvu o poskytnutí služby – výber lekára – operatéra / pôrodníka / anestéziológa.
3. Zmluva vyplnená so všetkými potrebnými údajmi a podpísaná pacientom sa odovzdáva spolu so žiadosťou na podateľni riaditeľstva nemocnice. Zmluva podpísaná zo strany nemocnice sa v jednom vyhotovení odovzdá pacientovi na mieste, kde si dohodol poskytnutie služby.
4. Cenu za poskytnutie služby je povinný pacient uhradiť pred poskytnutím služby najneskôr v deň poskytnutia služby v hotovosti v pokladni nemocnice alebo bankovým prevodom na číslo účtu nemocnice uvedené v zmluve.
5. Pacient je povinný pred poskytnutím služby, najneskôr v deň poskytnutia služby, preukázať sa potvrdením o úhrade ceny za službu, žiadosťou a zmluvou.
6. Nemocnica aj pacient sú oprávnení odstúpiť od zmluvy písomnou formou. V prípade odstúpenia zmluvy má pacient právo na vrátenie zaplatenej ceny za poskytnutie služby, najneskôr do 15 dní.


Dokumenty:

> Žiadosť na výber operatéra
> Žiadosť na výber pôrodníka
> Žiadosť na výber anestéziológa
> Zmluva o poskytnutí služby


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021