Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

TRANSPARENTNÁ NEMOCNICA


Projekt Transparentná nemocnica

Transparent hospital

Na základe schváleného Dizajn/manuálu systému manažérstva kvality FNsP Nové Zámky, podľa ustanovení ods 1, § 9 zákona č. 578/2004 Z. z., pre zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v prospech pacienta a v súlade s projektom MZ SR – PACIENTSKY ORIENTOVANEJ NEMOCNICE / PATIENTS FRIENDLY H

OSPITAL FNsP NZ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zavádza a zabezpečí Systém manažérstva kvality (SMK).

SMK Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky – je písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti pacientov a ďalších dotknutých osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

Na základe uvedeného zákona manažment FNsP NZ v 1. štvrťroku 2019 zavádza a v ďalších obdobiach bude aplikovať systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

V zmysle kapitoly 9.3, uvedenej normy ISO, musí vrcholový manažment v plánovaných intervaloch preskúmať doposiaľ zavedené ekonomické a medicínske systémy a plynule v nich aplikovať SMK pri zabezpečení ich trvalej vhodnosti, primeranosti, efektívnosti a zosúladenia s Politikou kvality, cieľmi kvality a strategickým smerovaním FNsP NZ.

> Register účtovných závierok FNsP Nové Zámky


Dokumenty projektu Transparentná nemocnica

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • Darovacie zmluvy
Darovacie zmluvy


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021