VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.nspnz.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  • Obrázky, ktoré sú zároveň odkazom, nemôžu mať prázdny alternatívny text.
  • Samostatný zvukový záznam musí mať dostupnú informáciu ekvivalentnú s obsahom.
  • Pre každé video zverejnené na webovom sídle by mali byť k dispozícii titulky, ktoré sú ekvivalentné so zvukovou stopou.
  • Samostatný zvukový záznam nemá dostupnú informáciu ekvivalentnú s obsahom, ktorý sa v ňom nachádza.
  • Vstupné polia vo formulári nemajú sémanticky správne definované menovky pomocou tagu <label>.
  • Hierarchická štruktúra nadpisov na stránke nie je správna.
  • Zoznamy nie sú sémanticky správne definované pomocou tagov.
  • Vo formulári nie je definované automatické dokončovanie.
  • Odkazy nie sú podčiarknuté, nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu.
  • Text v navigačných blokoch a odkazy na stránke nespĺňajú minimálny kontrastný pomer 4,5:1.
  • PDF dokument je naskenovaný bez použitia OCR vrstvy.
  • Emaily sú na stránke zverejnené formou obrázka.
  • Ikony sociálnych sietí nemajú dostatočný kontrast voči pozadiu stránky.
  • Vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky.
  • Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice pomocou klávesa Esc.
  • Pomocou klávesnice nie je možné zamerať tlačidlá v cookies okne a tlačidlo pre návrat hore.
  • Slider sa na hlavnej stránke posúva automaticky a nie je k dispozícii žiaden mechanizmus, pomocou ktorého by sa dal zastaviť
  • Na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu.
  • Niektoré PDF dokumenty majú rovnaké názvy, nie je možné na základe nich rozlíšiť. čo sa v danom dokumente nachádza.
  • Cookies nie sú zamerateľné ako prvé pri prechádzaní stránky pomocou klávesnice.
  • Text odkazu „Pokračovať v čítaní“ nie je zmysluplný.
  • Odkazy „Stiahnuť“ sa nachádzajú v samostaných bunkách tabuľky.
  • Zameranie prvkov v rámci celého webového sídla prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné.
  • PDF dokumenty nemajú definované záložky.
  • Na stránke sa nachádza prázdny nadpis.
  • Výber podpoložiek z menu pomocou myši vyžaduje presnú trajektóriu, pri vychýlení z dráhy sa menu stratí.
  • Maďarský text nachádzajúci sa na stránke nemá programovo nastavený maďarský jazyk, čítač obrazovky ho preto neinterpretuje správne
  • Na webovom sídle sa nachádza ten istý formulár s bočnou navigáciou, ktorý nie je umiestnený na rovnakej strane a neobsahuje rovnaké informácie a odkazy.
  • Odkazy na stránke v rámci celého webového sídla sa neidentifikujú jednotne.
  • Používateľovi nie je na začiatku formulára poskytnutá informácia o význame hviezdičky.
  • Tlačidlo lupy slúžiace na spustenie vyhľadávania nemá definovaný názov.
  • Identifikácia chýb nie je dostatočná, chybné polia nie sú zvýraznené a popisy chýb nie sú jasné.
  • Pomocou validátora bolo zistených 20 chýb
  • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, že položky v menu obsahujú vnorené podpoložky.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.01.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotenie príslušným subjektom verejného sektora.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 24.1.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webadmin@nspnz.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021