Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

SEPA PLATBY


SEPA – Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách)

V súvislosti so zavedením SEPA platieb od 1.2.2014 uvádzame nasledovné údaje potrebné na vykonanie SEPA úhrady v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice. Pri cezhraničných prevodoch je potrebné rozlišovať, či sa jedná o cezhraničný prevod z krajiny zapojenej do SEPA platieb. SEPA krajiny sú členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA.

SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.

UPOZORNENIE: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX.


  • 1. Platba na bežný účet úročený (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)
  • 2. Dary a granty – účet ostatné zdroje úročené (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)
  • 3. Zahraničná platba na bežný účet úročený z krajiny nezapojenej do SEPA platieb
  • 4. Dary a granty – účet ostatné zdroje úročené z krajiny nezapojenej do SEPA platieb
  • 5. Platba na depozitný účet (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)
1. Platba na bežný účet úročený (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)

Banka príjemcu:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu: SK05 8180 0000 0070 0028 0083

Názov účtu príjemcu: BÚ úročený FNsP NZ

Adresa príjemcu: Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34

Kód krajiny: SK

Účel prevodu: napr. číslo faktúry, VS, KS, SS, atď.

2. Dary a granty – účet ostatné zdroje úročené (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)

Banka príjemcu:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu: SK42 8180 0000 0070 0037 7678

Názov účtu príjemcu: BÚ ostatné zdroje úročené FNsP NZ

Adresa príjemcu: Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34

Kód krajiny: SK

Účel prevodu: napr. číslo darovacej zmluvy atď.

3. Zahraničná platba na bežný účet úročený z krajiny nezapojenej do SEPA platieb

Banka príjemcu:
Vseobecna uverova banka, a.s.
Mlynske Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu príjemcu: SK05 8180 0000 0070 0028 0083

Názov účtu príjemcu: BÚ úročený FNsP NZ

Adresa príjemcu: Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34

Kód krajiny: SK

Účel prevodu: napr. číslo faktúry, č. klinickej štúdie, VS, KS, SS, atď.

4. Dary a granty – účet ostatné zdroje úročené z krajiny nezapojenej do SEPA platieb

Banka príjemcu:
Vseobecna uverova banka, a.s.
Mlynske Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu príjemcu: SK42 8180 0000 0070 0037 7678

Názov účtu príjemcu: BÚ ostatné zdroje úročené FNsP NZ

Adresa príjemcu: Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34

Kód krajiny: SK

Účel prevodu: napr. číslo darovacej zmluvy atď.

5. Platba na depozitný účet (aj z krajiny zapojenej do SEPA platieb)

Banka príjemcu:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu: SK47 8180 0000 0070 0028 0200

Názov účtu príjemcu: BÚ depozitný účet FNsP NZ

Adresa príjemcu: Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34

Kód krajiny: SK

Účel prevodu: napr. zábezpeka atď.


SEPA platby:

krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako

Členské štáty EÚ (rok vzniku členstva)

Belgicko (1952) Bulharsko (2007) Cyprus (2004) Česká republika (2004) Dánsko (1973) Estónsko (2004) Fínsko (1995) Francúzsko (1952) Grécko (1981) Holandsko (1952) Chorvátsko (2013) Írsko (1973) Litva (2004) Lotyšsko (2004) Luxembursko (1952) Maďarsko (2004) Malta (2004) Nemecko (1952) Poľsko (2004) Portugalsko (1986) Rakúsko (1995) Rumunsko (2007) Slovensko (2004) Slovinsko (2004) Spojené kráľovstvo (1973) Španielsko (1986) Švédsko (1995) Taliansko (1952)


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021