Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zriadenie a právne postavenie FNsP NZ

Zriadenie FNsP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „MZ SR“) zriadilo s účinnosťou od 1. januára 1992 štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom: „Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky“ so sídlom v Nových Zámkoch, ul. Slovenská č.11 A.

Základným právnym dokumentom potvrdzujúcim existenciu Nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch je jej zriaďovacia listina vydaná MZ SR 16.12.1991 pod číslom: 3724/1991-A/XVIII-1.

S účinnosťou od 1. júna 2006 zmenilo MZ SR zriaďovaciu listinu na základe rozhodnutia zo dňa 11. mája 2006 pod číslom 15583-2/2006-SP, kde sa mení názov:

„Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky“

a nahrádza sa novým názvom

„Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky“

Právne postavenie

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch (ďalej ako „FNsP NZ“) je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb. Financovanie FNsP NZ je zabezpečené z viacerých zdrojov. Prevádzková časť FNsP NZ je financovaná na základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami. Položky investícií sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MZ SR. FNsP NZ vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodársku činnosť vykonáva FNsP NZ v rozsahu a za podmienok určených MZ SR, resp. v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

Poslanie FNsP NZ a predmet jej činnosti

Poslaním FNsP NZ je poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť dospelým a detským pacientom v rozsahu uvedenom v zriaďovacej listine.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021