Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ORTOPEDICKÉ ODDELENIE

Úvod

ORTOPEDICKÉ ODDELENIE

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Marek Ozorák, PhD.
035 / 691 2555


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Eva Bartalová
035 / 691 2337


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


5. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Odbor ortopédia sa v Nových Zámkoch a blízkom okolí začal formovať v roku 1970. Z chirurgického oddelenia NsP Nové Zámky bol poverený MUDr. Ladislav Tornóczy vykonávať funkciu odborného lekára – ortopéda na poliklinike na čiastočný úväzok. Ukončil štúdium medicíny na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe v roku 1965. Počas špecializačnej prípravy v odbore ortopédia absolvoval pravidelné školenia na I. Ortopedickej klinike v Bratislave, na pracoviskách v Budapešti, Brne, Prahe, Moskve a v Leningrade. Od 1. 9. 1973 bol vymenovaný za vedúceho nelôžkového ortopedického oddelenia. Operačná činnosť bola vtedy orientovaná hlavne na úrazy pohybového aparátu a vykonávala sa na chirurgickom oddelení, ktoré viedol primár MUDr. E. Csillaghy. V roku 1974 nastúpili na ortopédiu MUDr. Jozef Lauro a MUDr. Július Varga.

Lôžkové ortopedické oddelenie pôvodne vzniklo v budove „starej nemocnice“ na Kapisztoryho ulici 1. 1. 1977. Malo celkom 12 lôžok. Po absolvovaní atestácii z ortopédie sa primárom stal MUDr. Tornóczy. V roku 1977 začala pôsobiť na oddelení MUDr. Zora Martinkovičová, v roku 1981 nastúpili MUDr. Dušan Kollár a MUDr. Karol Pintér, neskôr MUDr. Ľudovít Lukáč a MUDr. Henrich Suchý.

27.mája 1982 vzniklo v budove „novej nemocnice“ na Slovenskej ulici prvé samostatné 60-lôžkové ortopedické oddelenie. Primárom bol naďalej MUDr. L. Tornóczy a vrchnou sestrou sa stala Zuzana Molnárová. Prvé náročnejšie operácie sa vykonávali za asistencie odborníkov z I. Ortopedickej kliniky v Bratislave a I. Ortopedickej kliniky v Prahe. Prvá CKP coxy bola implantovaná v r. 1982, prvá totálna endoprotéza coxy v roku 1991 a kolena v roku 1993.

Významným medzníkom v činnosti ortopedického oddelenia bol rok 1985, kedy prišiel do Nových Zámkov pracovať profesor MUDr. Oto Gotfrýd CSc., z brnianskej Neurochirurgickej kliniky, uznávaný spondylochirurg (profesúru získal na Karlovej univerzite v odbore neurochirurgia v čase, kedy pracoval na Ortopedickom oddelení v Nových Zámkoch). Pod jeho vedením sa začali vykonávať operácie lumbálnych medzistavcových diskov, čím novozámocká ortopédia získala významné postavenie v celoslovenskom meradle. Profesor Gotfrýd pracoval a vychovával lekárov v Nových Zámkoch do konca roka 1992.

Ortopedické oddelenie NsP Nové Zámky usporiadalo viaceré odborné kongresy, sympóziá a krajské semináre, z ktorých najväčšiu popularitu si získali „Novozámocké vertebrogénne dni“. Na oddelenie postupne nastúpili ďalší lekári, v rámci predatestačnej prípravy aj z iných okresov. Do roku 2010 bolo prijatých 25 lekárov. Za obdobie prvého primára atestovalo 20 lekárov. V roku 2004 MUDr. Tornóczy požiadal o uvoľnenie z funkcie primára oddelenia, ale naďalej pracuje na materskom ortopedickom oddelení a ambulancii. Dlhé roky pôsobil ako člen výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a ako krajský odborník MZ SR pre odbor ortopédia. V roku 2011 bol vyznamenaný Čestným členstvom SOTS.

V roku 2004 nastúpil na funkciu primára ortopedického oddelenia MUDr. Jozef Lauro a vykonával túto funkciu do roku 2009. Študoval na LFUK v Bratislave. Po ukončení štúdií nastúpil na Chirurgické oddelenie v Nových Zámkoch a následne prestúpil ako jeden z prvých na Ortopedické oddelenie v Nových Zámkoch.

Od 20. 7. 2010 je primárom oddelenia MUDr. Dušan Kollár PhD. Študoval na Fakulte všeobecného lekárstva v Martine, kde promoval v roku 1979. Nastúpil pracovať na chirurgické oddelenie, po roku prešiel na ortopédiu. Špecializáciu z ortopédie I. stupňa zložil v roku 1984 a II. stupňa v roku 1990. V roku 2007 získal titul PhD. z tematiky operačnej liečby medzistavcových platničiek. Pod jeho vedením dochádza k ďalšiemu rozvoju pracoviska.

V súčasnosti má ortopedické oddelenie 40 lôžok a hospitalizuje pacientov z okresu Nové Zámky, Komárno a Levice. Do repertoáru operačných výkonov možno zaradiť primárnu a revíznu endoprotetiku bedrových kĺbov a kolien, operácie medzistavcových platničiek, operácie na korekciu uhlových deformít skeletu a artroskopické výkony v lokalitách kolena, ramena, lakťa a členka. Kolektív Ortopedického oddelenia Nové Zámky zorganizoval 26.-28.9.2012 Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou v noblesnom historickom prostredí Château Belá v Belej. Zúčastnení prednášajúci boli zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Nemecka, Francúzska a Talianska. Obsiahnuté témy kongresu zahŕňali degeneratívne ochorenia ramenného kĺbu – diagnostika a operačná liečba, krátke femorálne drieky v endoprotetike, ochorenia chrbtice diskogénneho charakteru.

Personálne a materiálno-technické vybavenie oddelenia:
   • Izby: 10 (z toho 1 nadštandardná, 1 pooperačná)
   • Postele: 25
   • Lekári úväzkovo: 4,4
   • Sestry: 13
   • Ošetrovatelia: 5
   • Sanitárka: 1

Informácie ohľadom termínov hospitalizácie a čakacích listinách podávame na 035 / 691 2671


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021