Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Prvé kroky pred prepustením pacienta

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Prvé kroky pred prepustením pacientaTELEFÓNNY KONTAKT


NUTRIČNÁ PORADKYŇA

Ing. Alžbeta Hercegová
035 / 691 2390
035 / 691 2129
035 / 691 2816


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU


NUTRIČNÁ PORADŇA

UTOROK
10:00-12:00
STREDA
13:00-14:00
ŠTVRTOK
10:00-12:00PRVÉ KROKY PRED PREPUSTENÍM PACIENTA

FNsP Nové Zámky  11. 11. 2019

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je priemerná dĺžka tzv. ošetrovacích dní, ktoré slovenský pacient strávi na nemocničnom lôžku 6,5 dní.

Dĺžka hospitalizácie je závislá predovšetkým od typu oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný, správneho určenia lekárskej diagnózy, priebehu liečby a stabilizácie zdravotného stavu pacienta. Pacientovi je počas hospitalizácie poskytnutá predovšetkým akútna lekárska, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť.

Častokrát sa stáva, že z plne produktívneho a nezávislého človeka, ktorý fungoval v plnom pracovnom nasadení sa stáva pacient so zníženou mierou sebestačnosti, mobility, odkázaného na pomoc iných (onkologicky chorí, chorí po prekonaní cievnej príhody, po ťažkých úrazoch, psychiatrickí pacienti, seniori s progredujúcimi demenciami).

Ako zvládnuť túto situáciu?

Doliečovanie a rekonvalescencia pacienta je v rukách samotného pacienta, jeho rodiny, ale aj následnej ambulantnej starostlivosti. Závisí od obvodného lekára, resp. špecialistu (napr. kardiológ, onkológ, gastroenterológ), sestier z Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa uskutočňuje dlhodobá zdravotná starostlivosť. Jedná sa o oddelenia dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti a hospice.

Z uvedeného je zrejmé, že pobyt v nemocnici nie je dlhý a hospitalizácia pacienta v súčasnosti neplní úlohu sociálnej starostlivosti či kompenzácie sociálnej služby.

Zamestnanci FNsP Nové Zámky Vás upozorňujú na tento fakt pri návštevách pacienta, informujú Vás o prognóze ochorenia, avšak nie je v silách zdravotníckych pracovníkov posúdiť ekonomickú situáciu rodiny, mieru ochoty a zodpovednosti za opateru pacienta v domácom prostredí.

Lekári a sestry sú veľakrát svedkami toho, že príbuzní sa navzájom nedokážu dohodnúť o miere osobnej participácie na opatere svojho príbuzného, na rozdelení úloh, ktoré ich čakajú a odďaľujú rozhodnutie o osude pacienta, ktorý má byť prepustený. Zdôrazňujú preto, že zo strany rodiny pacienta je dôležité od momentu stanovenia lekárskej diagnózy a prognózy ochorenia pripravovať sa na situáciu ako riešiť zabezpečenie komplexnej starostlivosti a opatery pacienta.

V snahe pomôcť pri rozhodovaní rodiny pacienta pracovisko Centra zdravia a výživy pripravilo informačný leták, ktorý sa nachádza na jednotlivých oddeleniach nemocnice: prvé kroky pomoci príbuzným pred prepustením pacienta.

VIDEO

Leták: Prvé kroky pred prepustením pacientalogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021