Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Lekárskej fakulty SZU a FNsP Nové Zámky

KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PREDNOSTA – PRIMÁR

MUDr. Klára Soboňová, PhD.
035 / 691 2351
klara.sobonova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beáta Mauschová
035 / 691 2668


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU – VÝCHODNÝ TRAKT
CHARAKTERISTIKA

Klinika klinickej farmakológie Lekárskej fakulty SZU a FNsP Nové Zámky je oficiálnou výučbovou základňou Katedry klinickej farmakológie, Lekárskej fakulty SZU v Bratislave.

Hlavnou náplňou práce oddelenia je aplikácia poznatkov experimentálnej farmakológie priamo v klinickej praxi, pri tvorbe nových terapeutických postupov a metód.

Oddelenie klinickej farmakológie od svojho vzniku vykonáva:

   1. ambulantnú činnosť – v ambulancii OKF
   2. konziliárnu činnosť- priamo pri lôžku pacienta na jednotlivých oddeleniach nemocnice
   3. laboratórnu činnosť- na úseku farmakokinetiky – v laboratóriu OKF

Ambulantná činnosť:

V ambulancii OKF poskytujeme:

   • konziliárnu činnosť v oblasti praktického, účinného a bezpečného použitia liečivých prípravkov a ich kombinácií
   • liečebno-preventívnu činnosť so zameraním predovšetkým na antibiotickú liečbu infekcií vyvolaných polyrezistentnými bakteriálnymi kmeňmi, antimykotickú liečbu a liečbu virostatikami
   • sekvenčnú antibiotickú alebo antimykotickú liečbu u pacientov dehospitalizovaných, u ktorých je potrebné liečbu prolongovať (osteomyelitídy, abscesy, pooperačné komplikácie a pod.)
   • od roku 1990 sa medzi prvými na Slovensku venujeme liečbe Lymeskej borreliózy a jej komplikácií. Pacientov preberáme do starostlivosti a po úspešnej liečbe sú títo pacienti dispenzarizovaní v ambulancii OKF. Taktiež sa venujeme liečbe toxokarózy, toxoplazmózy, chlamydióz, antimykotickej liečbe pri plesňových ochoreniach GITu a kombinovaných bakteriálno-mykotických torpídnych gynekologických infekciách.
   • antimikrobiálne konziliárne vyšetrenia pre praktických i odborných lekárov pri bežnej liečbe nezvládnuteľných infekcií, často vyvolaných polyrezistentnými bakteriálnymi kmeňmi
   • návrh a liečba antibiotikami a antimykotikami počas tehotenstva, tiež liečba toxoplazmózy v tehotenstve a čoraz častejšie i ureaplazmóz a chlamydióz v tehotenstve
   • klinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie teratogenity liečiv užívaných počas tehotenstva
   • vyhodnotenie liekových interakcií, správny výber liečiva pri polyvalentnej alergii u pacientov odoslaných spravidla odborným lekárom
   • zhromažďovanie a vyhodnocovanie nežiadúcich účinkov liečivých prípravkov a odosielanie hlásenia do Centra pre nežiadúce účinky liečiv pri ŠÚKL.

Konziliárna činnosť:

Konziliárna činnosť, ktorú poskytujú lekári OKF priamo pri lôžku pacienta na jednotlivých oddeleniach nemocnice sa vykonáva za účelom čo najefektívnejšieho výberu antibiotickej, antimykotickej liečby alebo liečby virostatikami, čím sa zrýchľuje priebeh hojenia rán, odstránenie príčin zápalu jednotlivých orgánoch, čím sa skracuje dĺžka hospitalizácie. Správnym výberom antibiotika a antimykotických liečivých prípravkov sa zabezpečuje čo najnižší nárast rezistencie na jednotlivé patogény.

Taktiež v úzkej spolupráci s mikrobiologickým oddelením sledujeme rezistenciu bakteriálnych kmeňov na jednotlivých hlavne lôžkových oddeleniach NsP a na základe týchto údajov riadime krátkodobú profylaktickú schému podávania antibiotík počas operačných výkonov, čím pozitívne zasahujeme do nežiadúcej infekcie operačných rán.

Laboratórna činnosť:

V laboratóriu OKF sa venujeme predovšetkým terapeutickému monitorovaniu koncentrácií liečiv (TDM). Stanovujeme koncentráciu liečiv s úzkym terapeutickým oknom, u ktorých aj minimálne zvýšenie dávok môže navodiť toxické reakcie a v niektorých prípadoch aj ireverzibilné zmeny vo funkcii orgánov.

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021