Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Rekonštrukcia ORL kliniky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Rekonštrukcia ORL klinikyTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Szuszeková
035 / 691 2436


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Katarína Kneip Rehorová
035 / 691 2334


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
REKONŠTRUKCIA ORL KLINIKY

V našej nemocnici v októbri prebehla kompletná rekonštrukcia operačného traktu na otorinolaryngologickej klinike. Celá akcia rekonštrukcie sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami z radov vlastnej údržby nemocnice. Celková rekonštrukcia bola realizovaná tak, aby priestory na klinike vyhovovali najvyšším hygienickým, estetickým a technickým požiadavkám. Napriek sťaženým podmienkam sa nevyskytli nijaké námietky ani pripomienky zo strany pacientov a ich príbuzných. Na generálnu rekonštrukciu operačných sál nemocnica využila vlastné finančné zdroje vo výške 40 006 EUR.

Ing. Ľubica Juríková
tlačová hovorkyňa

Správa k projektu a k priebehu realizácie GO elektroinštalácie a stavebných úprav povrchov na ORL klinike FNsP – časť operačný sál s príslušenstvom

a) Sprievodná časť:

Na podklade predchádzajúcej revízie elektroinštalácie – avizovanej potreby riešenia vyhovujúcej elektroinštalácie na ORL klinike, v časti operačný sál s príslušenstvom, na 13. posch. na „severe“, bola plánovaná práca vedením FNsP v auguste schválená.

V týchto priestoroch nebol dostatok zásuviek a tiež nebolo dostatočné osvetlenie priestorov. Navyše boli tiež nevyhovujúce viaceré povrchy stien a podláh a vybavenie resp. kvalita sanitárnych zariadení. V tomto roku bola tiež plánovaná maľba celého oddelenia, tak pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj uvedená GO priestorov operačnej časti na severnej časti oddelenia. Bolo dohodnuté, že akcia sa bude realizovať spôsobom dodávateľským v kombinácii s vlastnou údržbou FNsP. Dodávateľsky sa urobia stavebné úpravy – búracie práce podláh a obkladov a menšie stavebné úpravy, sadrokartónové práce – podhľady stropov, podlahy, omietky, obklady, maľby a menšie úpravy vzduchotechniky. FNsP odborne a kapacitne vie urobiť elektroinštalácie a sanitnú inštaláciu.

Prieskumom trhu boli vybraní dodávatelia na stavebnú časť (HORMAL s.r.o. Nové Zámky), na podlahárske práce a na dodávku elektrorozvádzačov a elektroinštalačného materiálu. K realizácii GO elektroinštalácie bol objednaný projekt a v júli t. r. bol dodaný. Na podklade projektu sme objednali zhotovenie 1 ks špeciálneho rozvádzača a objednávku elektroinštalačných materiálov. Projektom určená antistatická podlahovina bola tiež včas objednaná.


STAV PRED REKONŠTRUKCIOU


Priestory, kde sa práce vykonávali boli od susedných prachotesne oddelené. Odborné práce sa začali 27. 08. 2014 a koncom septembra boli ukončené kompletážou inštalácií a vybavenia priestorov. Nasledovalo čistenie a dezinfekcia. Vzápätí, pracovníkmi RÚVZ Nové Zámky, boli 1. 10. 2014 vykonané tzv. stery s negatívnym výsledkom oznámeným dňa 6. 10. 2014 a presťahovanie do renovovanej časti – bol daný súhlas k zahájeniu prevádzky.

b) Technická časť

Riešili sa priestory štyroch miestností – operačného sálu, endoskopickej vyšetrovne, umyvárni lekárov a miestnosti prípravy. Stavebné úpravy povrchov boli realizované tak, aby vyhoveli zvýšeným hygienickým a estetickým požiadavkám – sú ľahko umývateľné, dezinfikovateľné /antibakteriálne maľby, obklady, bezspárové podlahy s vyťahovaným soklíkom…/, okná boli opatrené z hygienických a funkčných dôvodov vonkajšími roletami.

Elektroinštalácia – v zmysle vyhlášky 508/2009 sa jedná o vyhradené technické zariadenie skupiny A – vyžaduje sa výmena rozvádzača, riešenie požadovanej intenzity osvetlenia s osadením svietidiel do sadrokartónového podhľadu, zásuvkové rozvody sú napájané z chráničových vývodov a zo zdravotníckej izolovanej sústavy /ZIS/. Izolačný stav siete, transformátora ZIS je kontrolovaný – sledovaný /bezpečnosť/. Uvedenej norme zodpovedajú aj inštalované kpl. nové vodiče a špeciálne riešenie a označenie zásuviek. Súčasťou je elektrostaticky vodivá podlaha, germicídne žiariče s krytím /možnosť funkčnosti za prítomnosti osôb/… Vo vyšetrovni sa operačné svietidlo vymenilo za novšie.


REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE


VZT – existujúca vzduchotechnika bola upravená k zníženému sadrokartónovému stropu a vyčistená Sanitárne vybavenie /ZTI/ – vymenili sa rozvody v podlahe /voda, kanalizácia, osadili sa nové zariaďovacie predmety ZTI, Upravil sa rozvod lekárskych plynov s inštalovaním nových lekárskych panelov /LP/. Na podklade požiadavky kliniky, ako aj z hľadiska zlepšenia bezpečnosti prevádzky a zvýšenia hygienických požiadaviek , boli tlakové fľaše na tzv. pracovný vzduch /10 bar/ premiestnené z operného sálu do novej niky na chodbe a prívod od nich sa doviedol na požadované miesto operačnej sály. Práce realizovala odborná firma MEDIMONT s.r.o. Levice.

Róbert Duchoň
vedúci PTO


STAV PO REKONŠTRUKCII


OTVORENIE ZA PRÍTOMNOSTI MÉDIÍ A PRVÉ OPERÁCIE


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021