Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Svetový deň duševného zdravia

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Svetový deň duševného zdravia
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 2016

Nové Zámky  7. 10. 2016

Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie a ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich s psychickými poruchami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života a ich destigmatizácia.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa dňa 7.10.2016 v priestoroch kinosály FNsP v Nových Zámkoch uskutočnil tretí ročník preventívnej prednášky o duševnom zdraví pre študentov stredných škôl. Študentom Gymnázia, Strednej zdravotníckej školy, SOŠ stavebnej a SOŠ hotelových služieb a obchodu sa prihovárali MUDr. Adam Nemček (sekundárny lekár) a PhDr. Linda Katona, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka), ktorí pôsobia na Psychiatrickom oddelení FNsP v Nových Zámkoch.

Názov prednášky „Hovor o tom… alebo ako byť psychicky v pohode“ v sebe nesie isté posolstvo. Autori prednášky chceli poukázať na to, že je potrebné hovoriť o ťažkostiach, ktoré nás trápia. Hromadenie problémov môže v konečnom dôsledku vyústiť do rozvoja telesných alebo psychických ťažkostí. Skúsenosť je žiaľ taká, že mnohým dospievajúcim chýba pevné rodinné zázemie a rodičom sa nechcú zdôveriť. Vo vzťahu k vrstovníkom pociťujú hanbu, resp.sa obávajú výsmechu a tak radšej „bojujú“ so svojimi ťažkosťami ticho a skryte vo svojom vnútri, čo však neraz vyústi do maladaptívnych foriem správania v zmysle sebapoškodzovania, či experimentovania s návykovými látkami.

Cieľom osvetovej akcie zameranej na mladú generáciu bolo strhnúť rúško tajomstva zahaľujúce túto tému, poukázať na fakt, že problematika psychických porúch sa nás týka rovnako ako ochorenie telesné a nie je hanbou osloviť v čase tiesne odborníka z oblasti duševného zdravia.

Študenti boli prostredníctvom prednášky edukovaní o základných psychických poruchách, o rozdielnom prístupe psychológa a psychiatria k liečbe. Prednáška sa zameriavala aj na zbúranie mýtov a predsudkov voči psychicky chorým osobám. Záver prednášky bol venovaný protektívnym faktorom, ktoré napomáhajú upevňovanie duševnej rovnováhy. Je veľmi dôležité, aby si študenti už v tomto veku uvedomili, že naša psychika je veľmi krehká a zaslúži si dostatočnú pozornosť a starostlivosť.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.