Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Úvod

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

OddelenieObjednávanie pacientov
na vyšetrenie a hospitalizáciu:
035 / 691 2407PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
CHARAKTERISTIKA

Akútne psychiatrické oddelenie poskytuje liečbu celého spektra psychických porúch v ich akútnej fáze.

Komplexné liečba zahŕňa možnú škálu: farmakoterapia, elektrokonvulzívna terapia, psychoterapia, ergoterapia, liečba svetlom, muzikoterapia, arteterapia, nácvik relaxačných techník, reflexné terapia, režimová a komunitná terapia.

Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriách. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci odboru psychiatrie vychádza zo zásad bio-sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania v súlade s výsledkami výskumu v rôznych špecializačných odboroch a v iných humanitných vedách. Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria je aj obnova psycho-sociálnych funkcií v zhode s bio-sociálnym modelom chápania chorobných stavov. Z tohto hľadiska odbor psychiatria kladie dôraz nielen na biologické, ale ja na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým. Špecializačný odbor psychiatria sa podieľa na sledovaní a realizácii preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.


Fotogalérie a reportáže z podujatí

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Špecializovaná psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v rámci ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť týchto zariadení je diferencovaná tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vyplývajúcom zo zdravotného stavu populácie, epidemiologicke situácie a príslušného stupňa preventívnej ochrany. Východiskom na formovanie siete psychiatrických pracovísk sú tzv. regióny štandardnej psychiatrickej starostlivosti, ktoré vytvárajú pre geografickú oblasť so 100-tisíc až 150-tisíc obyvateľmi. Na zabezpečenie poskytovania psychiatrickej starostlivosti na kvalitatívne dobrej odbornej úrovni je potrebný rozvoj odborných pracovísk, odborné vzdelávanie a príprava špecializovaných pracovníkov v odbore, ako aj rozvíjanie vedeckej a výskumnej činnosti so zavádzaním vedeckých poznatkov do klinickej praxe.

Psychiatrické oddelenie v Nových Zámkoch má 55 lôžok. Oddelenie sa delí na dve jednotky, akútnu a sanatórnu. Izby pacientov sú s 2-3 lôžkami. Na oddelení nie je nadštandardná izba

Informácie pre pacientov:

Pacientov prijímame na základe odporučenia ambulantného psychiatra, alebo iného lekára, sociálnej poisťovne a pod. Plánované hospitalizácie sa prijímajú v čase od 10,00 do 14,00 hod., podľa predbežného dohovoru. Akútne príjmy podľa zdravotného stavu pacienta, aj bez odporúčania.

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť:
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • PN – ak je vystavená
 • somatické lieky
 • hygienické potreby, uterák, mydlo, šampón, zubná kefka a pasta, toaletný papier, muži holiace potreby
 • papuče, sezónne topánky na vychádzky, prípadne športová obuv
 • pyžamo, župan, domáce oblečenie, športové oblečenie
 • pohár (na akútnom oddelení umelohmotný), na sanatórnom oddelení príbor

Neodporúčame priniesť:

 • cennosti, väčšie sumy peňazí, cenné papiere, vkladné knižky, šperky, hodnotnú elektrotechniku a iné cenné veci
 • elektrospotrebiče, rýchlovarné kanvice sú zakázané
 • mobilné telefóny na akútnom oddelení odovzdá pacient do trezoru, nie je možné mať u seba
 • na akútnom oddelení nie je dovelené mať ostré a sklenené predmety

Platby na oddelení:

Iba za rôzne potvrdenia na žiadosť pacienta, alebo rodinného príslušníka.

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť na psychiatrickom oddelení

Klinická psychológia

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii uplatňuje klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Psychoterapia

Psychoterapia je špeciálna liečebná činnosť, ktorou psychológ/psychoterapeut pôsobí na psychiku a prostredníctvom psychiky na celý organizmus s cieľom odstrániť chorobné príznaky a rozvíjať či integrovať pacientovu osobnosť. Predstavuje predovšetkým liečbu (sekundárnu prevenciu), ale aj profylaxiu (primárnu prevenciu) a rehabilitáciu (terciárnu prevenciu) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy.

Psychologicko-psychoterapeutická liečebná starostlivosť poskytovaná na Psychiatrickom oddelení FNsP Nové Zámky zahŕňa psychodiagnostické, psychoterapeutické a psychoedukačné postupy. Počas hospitalizácie podstupuje pacient na základe ordinácie psychologické vyšetrenie, zúčastňuje sa na individuálnych alebo skupinových psychoterapeutických sedeniach. Pravidelnou/každodennou aktivitou je skupinová relaxačná psychoterapia kombinovaná s následnými individuálnymi psychoterapeutickými pohovormi s psychológom. Pacienti sa podľa charakteru psychických ťažkostí zúčastňujú tiež na skupinových sedeniach zameraných napr. na psychoterapiu psychóz alebo psychoterapiu závislostí. Na psychiatrickom oddelení poskytujú túto starostlivosť odborne vzdelaní zamestnanci – klinickí psychológovia s následným psychoterapeutickým vzdelaním.

V rámci psychologickej starostlivosti sa na psychiatrickom oddelení vykonáva
 1. Psychodiagnostické vyšetrenie – klinický psychológ podáva v rámci psychologického vyšetrenia informácie o vývine a stave psychických funkcií a o osobnosti vyšetrovaného. V rámci psychodiagnostiky používa popri klinických metódach aj špeciálne testové metódy podľa vlastného výberu. Zistené závery postupujú ďalším odborníkom, predovšetkým ak ide o konziliárne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára a slúži i na rozhodovanie o ďalšej psychologickej starostlivosti. Na Psychiatrickom oddelení FNsP používame najmodernejšie psychodiagnostické metódy a postupy vrátane vyšetrenia intelektu, štruktúry osobnosti, afektívneho stavu ako aj neuropsychologické vyšetrenie ( zamerané na pamäť, pozornosť, myslenie), atď.
 2. Psychoterapia individuálna/skupinová – na Psychiatrickom oddelení sa pacient stretáva s obidvoma formami – súčasťou liečebného programu je individuálna psychoterapeutická práca psychológa s pacientom ako aj účasť na skupinových aktivitách.
 3. Relaxačná psychoterapia (Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Muzikoterapia, Autogénny tréning ) – jedná sa o každodennú pravidelnú aktivitu , ktorej cieľom je stav psychického a telesného uvoľnenia so zážitkom kľudu, vyrovnania , vnútorného pokoja. Relaxácia pomáha uvoľniť po záťaži, pomáha zvládať stresové situácie, výrazne zlepšuje schopnosť sústredenia a zapamätania.
 4. Skupinová psychoterapia psychóz – od. roku 2007 funguje pri oddelení dlhodobá skupina Diamant určená primárne pre prepustených/ambulantne liečených pacientov s diagnózou z okruhu schizofrénie , ale na skupinových stretnutiach sa podľa ordinácie zúčastňujú aj vybraní aktuálne hospitalizovaní pacienti s danou diagnózou. Skupina je polootvorená – t.j. zloženie pacientov sa postupom času mení, je určená pre ženy aj mužov, frekvencia stretnutí je 1x týždenne.
 5. HRV biofeedback variability srdcovej frekvencie – jedná sa o tréningovú metódu zameranú na naučenie klienta dosiahnuť pokojným dýchaním maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie. Na základe pravidelného cvičenia sa dosahuje stav synchronizácie medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom a tým sa dosahuje vnútorná rovnováha (koherencia). Možnosti využitia: bolesť, nespavosť, kardiovaskulárna rehabilitácia, funkčné gastrointestinálne problémy, úzkostné poruchy, depresia, ADHD, posilnenie imunitného systému, zlepšenie športového výkonu. Za dlhodobý účinok nácviku dýchania možno považovať celkové upokojenie, zmiernenie psychosomatických ťažkostí a redukciu stresu.
 6. Poradenská činnosť, psychoedukácia – odborná pomoc pri riešení životných problémov pacientov. Psychoedukácia je zameraná na informovanie pacienta o chorobe, jej priebehu, farmakoterapeutickej a psychoterapautickej liečbe ako aj o stratégiách zvládania jednotlivých aspektov choroby.
 7. Konziliárna činnosť – psychológovia na psychiatrickom oddelení úzko spolupracujú s oddelením klinickej onkológie, pediatrickou klinikou, gynekologicko-pôrodníckou klinikou a konziliárnu činnosť vykonávajú na všetkých oddeleniach FNsP.
S akými ťažkosťami sa môžete obrátiť na klinického psychológa?
 • Afektívne poruchy (depresívna porucha, bipolárna afektívna porucha).
 • Neurotické, somatoformné a stresom podmienené poruchy (fóbie, úzkostné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, reakcia na ťažký stres, adaptačné poruchy).
 • Schizofrénia, psychotické poruchy.
 • Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia).
 • Neorganické poruchy spánku.
 • Sexuálne dysfunkcie.
 • Poruchy osobnosti a správania.
 • Organické duševné poruchy.
 • Závislosť na alkohole, psychoaktívnych látkach.

ERGOTERAPIA – MUŽI

ERGOTERAPIA – ŽENY

Napísali ste nám

Chcem napísať veľké poďakovanie celému oddeleniu. Personálu, všetkým ľuďom na tomto oddelení. Neviem, možno robím veľkú chybu, že idem domov. Ale musím, kôli môjmu mužovi, čo je chorý. Počúvala som pani doktorku, čo mi vravela. Možno sa vrátim, neviem. Ale takáto super partia čo tu je, mi bude veľmi chýbať. A som vďačná veľmi pánovi primárovi aj sestričkám, že ma preložili aj na inú izbu.

Patrí im veľká vďaka, všetkým, čo sú na tomto oddelení. Viem, že robím chybu, som si toho vedomá. Ale ak sa nebudem mať dobre, tak radšej prídem. Aj na tri týždne. Celému Vášmu kolektívu prajem hlavne veľa zdravia, šťastia a naozaj veľká vďaka.

Iveta

Volám sa Eva… Budem mať 50 rokov. Neviem, či sa tešiť, alebo plakať, ale asi plakať 😊. Neskutočne rada prídem na oddelenie vďaka zlatému personálu a kamarátkam. Cítim sa tu veľmi dobre a bezpečne. Za tých pár rokov som veľa ležala v nemocniciach, ale nikde nebol tak ohľaduplný, ochotný, milý personál. Najradšej by som všetkých vymenovala.

Ešte minulý rok som to asi ťažšie prežívala, ale tento rok som na seba hrdá, že vidím na sebe zlepšenie, ale zase sa bojím, ako to bude doma. Celý život od malička ma ľúbili, môžem povedať, že by som mala byť šťastná, ale až tu som si uvedomila priority. A stále sa rada vrátim sem na oddelenie a budem a budem pokračovať v tom, čo som začala. Ešte raz Vám veľká vďaka, vážim si Vás, aj Vás ľúbim a to doslova.

Ďakujem zo srdca Eva

Týmto sa chcem poďakovať zdravotníckemu personálu za príkladný prístup k svojim pracovným povinnostiam a trpezlivosti s pacientami. Pobyt na oddelení mi veľmi pomohol, nakoľko som prišiel ako sa hovorí o päť minút dvanásť, lebo som už viac preháňal s alkoholom. Ďakujem aj slečne Dianke a pani Henrietke za to, že aj rozprávať o problémoch ktoré máme sme hovorili otvorene.

Mili, Grétka a Dany mi vedeli urobiť dobrú náladu. Pobyt na oddelení bol veľmi príjemný, bez problémov a s dobrým kolektívom. Ďakujem aj Jožkovi, ktorý vedel vždy poradiť a pánomi spolubývajúcemu Ferimu, s ktorým sme mali v bývalých zamestnaniach veľa spoločného.
Na záver sa chcem ešte raz poďakovať celému personálu, vrátane pomocného na tomto oddelení.

S pozdravom a vďakou Váš bývalý pacient.
Ivan

Pre pani sestričku Andrejku

Za všetku Vašu lásku, ochotu a milé slová, pochvaly a úsmevy, ktoré pre nás pacientky máte každý deň, bez ohľadu na to, ako sa cítite Vy.
Zo srdca ĎAKUJEM!

Diana

Poďakovanie formou listu pre psychiatrické oddelenie

Dovoľte mi vyjadriť úprimnú vďaku lekárom a sestričkám za starostlivosť a liečbu. Personál bol príjemný. Liečba mi pomohla. Zo začiatku to bolo ťažšie, ale aj napriek svojim prekážkam som to dobre zvládol.

Komunikácia a trávenie času so spolupacientmi mi výrazne zlepšila náladu. Rôzne odborné terapie mi taktiež napomohli na cestu za lepšími myšlienkami. Najviac mi pomohla terapia hudbou a tancom. Pobyt hodnotím celkovo pozitívne. Musím povedať, že personál sú naozaj profesionáli vo svojom obore.

Z celého srdca im prajem všetko dobré. Hlavne veľa zdravia a lásky.

Ďakujem za obetavú prácu, liečbu, ľudský prístup celému personálu vrátane pána primára, že som sa mohol dostať na Vaše oddelenie, nikdy v živote n vás nezabudnem.
S úctou Tibor

Touto cestou sa chcem poďakovať celému kolektívu pracovníkov tohto oddelenia za starostlivosť, trpezlivosť a úspešnú liečbu. Je tu dobrý kolektív. Naučila som sa tu veľa.

Prajem všetkým veľa šťastia, zdravia, lásky a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Ďakujem Zdenka

Z celého srdca ďakujeme lekárom a sestričkám Psychiatrického oddelenia v Nových Zámkoch za pomoc, starostlivosť a hlavne úžasný ľudský prístup ku všetkým pacientom. Robíte skvelú prácu, ktorú robíte predovšetkým celým srdcom, začo sme Vám nesmierne vďačné. Vďaka Vám sme sa tu cítili veľmi príjemne.

Veľká vďaka patrí aj našim spolupacientom, nakoľko sme si tu našli blízkych ľudí a priateľov, ktorí aj po našom odchode domov zostanú súčasťou našich životov.
A všetkým Vám úprimne prajeme veľa zdravia, spokojnosti a šťastia a nikdy na Vás nezabudneme.
S vďakou Ani

Pánovi primárovi ďakujem že som mohol prísť na oddelenie, môže byť hrdý na doktorky a sestričky, ktoré sú veľmi dobré.

Pani doktorke a sestričkám sa chcem poďakovať, že mi pomohli, aby som sa vyliečil. Sú veľmi milé a trpezlivé. Toľko lásky som dostal od personálu, že bola užitočnejšia, ako hociktorý liek. Na tomto oddelení som prišiel nato, že existuje ešte dobrá nemocnica v Nových Zámkoch. Strava bola vynikajúca a ešte raz veľká vďaka za pomoc.

S pozdravom Ladislav


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021