Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Úvod

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

OddelenieObjednávanie pacientov
na vyšetrenie a hospitalizáciu:
035 / 691 2407PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
Vážení pacienti a verejnosť,

s úctou vás informujeme, že v dňoch 8.12.2023 a 27.-29.12.2023, nebude Ambulancia pre drogové závislosti ordinovať. Tieto obdobia sú vyhradené pre potreby organizácie a administratívy.

Ospravedlňujeme sa za všetky potenciálne nepríjemnosti, ktoré z tohto dôvodu môžu vzniknúť

Vnútorný poriadok psychiatrického oddelenia – bude zverejnený po schválení a nadobudnutí platnosti vykonávacieho predpisu.

CHARAKTERISTIKA

Akútne psychiatrické oddelenie poskytuje liečbu celého spektra psychických porúch v ich akútnej fáze.

Komplexné liečba zahŕňa možnú škálu: farmakoterapia, elektrokonvulzívna terapia, psychoterapia, ergoterapia, liečba svetlom, muzikoterapia, arteterapia, nácvik relaxačných techník, reflexné terapia, režimová a komunitná terapia.

Psychiatria je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb vo všetkých vekových kategóriách. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci odboru psychiatrie vychádza zo zásad bio-sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania v súlade s výsledkami výskumu v rôznych špecializačných odboroch a v iných humanitných vedách. Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria je aj obnova psycho-sociálnych funkcií v zhode s bio-sociálnym modelom chápania chorobných stavov. Z tohto hľadiska odbor psychiatria kladie dôraz nielen na biologické, ale ja na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým. Špecializačný odbor psychiatria sa podieľa na sledovaní a realizácii preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.


Fotogalérie a reportáže z podujatí

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Špecializovaná psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v rámci ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť týchto zariadení je diferencovaná tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vyplývajúcom zo zdravotného stavu populácie, epidemiologicke situácie a príslušného stupňa preventívnej ochrany. Východiskom na formovanie siete psychiatrických pracovísk sú tzv. regióny štandardnej psychiatrickej starostlivosti, ktoré vytvárajú pre geografickú oblasť so 100-tisíc až 150-tisíc obyvateľmi. Na zabezpečenie poskytovania psychiatrickej starostlivosti na kvalitatívne dobrej odbornej úrovni je potrebný rozvoj odborných pracovísk, odborné vzdelávanie a príprava špecializovaných pracovníkov v odbore, ako aj rozvíjanie vedeckej a výskumnej činnosti so zavádzaním vedeckých poznatkov do klinickej praxe.

Psychiatrické oddelenie v Nových Zámkoch má 55 lôžok. Oddelenie sa delí na dve jednotky, akútnu a sanatórnu. Izby pacientov sú s 2-3 lôžkami. Na oddelení nie je nadštandardná izba

Informácie pre pacientov:

Pacientov prijímame na základe odporučenia ambulantného psychiatra, alebo iného lekára, sociálnej poisťovne a pod. Plánované hospitalizácie sa prijímajú v čase od 10,00 do 14,00 hod., podľa predbežného dohovoru. Akútne príjmy podľa zdravotného stavu pacienta, aj bez odporúčania.

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť:
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • PN – ak je vystavená
 • somatické lieky
 • hygienické potreby, uterák, mydlo, šampón, zubná kefka a pasta, toaletný papier, muži holiace potreby
 • papuče, sezónne topánky na vychádzky, prípadne športová obuv
 • pyžamo, župan, domáce oblečenie, športové oblečenie
 • pohár (na akútnom oddelení umelohmotný), na sanatórnom oddelení príbor

Neodporúčame priniesť:

 • cennosti, väčšie sumy peňazí, cenné papiere, vkladné knižky, šperky, hodnotnú elektrotechniku a iné cenné veci
 • elektrospotrebiče, rýchlovarné kanvice sú zakázané
 • mobilné telefóny na akútnom oddelení odovzdá pacient do trezoru, nie je možné mať u seba
 • na akútnom oddelení nie je dovelené mať ostré a sklenené predmety

Platby na oddelení:

Iba za rôzne potvrdenia na žiadosť pacienta, alebo rodinného príslušníka.

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť na psychiatrickom oddelení

Klinická psychológia

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii uplatňuje klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Psychoterapia

Psychoterapia je špeciálna liečebná činnosť, ktorou psychológ/psychoterapeut pôsobí na psychiku a prostredníctvom psychiky na celý organizmus s cieľom odstrániť chorobné príznaky a rozvíjať či integrovať pacientovu osobnosť. Predstavuje predovšetkým liečbu (sekundárnu prevenciu), ale aj profylaxiu (primárnu prevenciu) a rehabilitáciu (terciárnu prevenciu) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy.

Psychologicko-psychoterapeutická liečebná starostlivosť poskytovaná na Psychiatrickom oddelení FNsP Nové Zámky zahŕňa psychodiagnostické, psychoterapeutické a psychoedukačné postupy. Počas hospitalizácie podstupuje pacient na základe ordinácie psychologické vyšetrenie, zúčastňuje sa na individuálnych alebo skupinových psychoterapeutických sedeniach. Pravidelnou/každodennou aktivitou je skupinová relaxačná psychoterapia kombinovaná s následnými individuálnymi psychoterapeutickými pohovormi s psychológom. Pacienti sa podľa charakteru psychických ťažkostí zúčastňujú tiež na skupinových sedeniach zameraných napr. na psychoterapiu psychóz alebo psychoterapiu závislostí. Na psychiatrickom oddelení poskytujú túto starostlivosť odborne vzdelaní zamestnanci – klinickí psychológovia s následným psychoterapeutickým vzdelaním.

V rámci psychologickej starostlivosti sa na psychiatrickom oddelení vykonáva
 1. Psychodiagnostické vyšetrenie – klinický psychológ podáva v rámci psychologického vyšetrenia informácie o vývine a stave psychických funkcií a o osobnosti vyšetrovaného. V rámci psychodiagnostiky používa popri klinických metódach aj špeciálne testové metódy podľa vlastného výberu. Zistené závery postupujú ďalším odborníkom, predovšetkým ak ide o konziliárne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára a slúži i na rozhodovanie o ďalšej psychologickej starostlivosti. Na Psychiatrickom oddelení FNsP používame najmodernejšie psychodiagnostické metódy a postupy vrátane vyšetrenia intelektu, štruktúry osobnosti, afektívneho stavu ako aj neuropsychologické vyšetrenie ( zamerané na pamäť, pozornosť, myslenie), atď.
 2. Psychoterapia individuálna/skupinová – na Psychiatrickom oddelení sa pacient stretáva s obidvoma formami – súčasťou liečebného programu je individuálna psychoterapeutická práca psychológa s pacientom ako aj účasť na skupinových aktivitách.
 3. Relaxačná psychoterapia (Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Muzikoterapia, Autogénny tréning ) – jedná sa o každodennú pravidelnú aktivitu , ktorej cieľom je stav psychického a telesného uvoľnenia so zážitkom kľudu, vyrovnania , vnútorného pokoja. Relaxácia pomáha uvoľniť po záťaži, pomáha zvládať stresové situácie, výrazne zlepšuje schopnosť sústredenia a zapamätania.
 4. Skupinová psychoterapia psychóz – od. roku 2007 funguje pri oddelení dlhodobá skupina Diamant určená primárne pre prepustených/ambulantne liečených pacientov s diagnózou z okruhu schizofrénie , ale na skupinových stretnutiach sa podľa ordinácie zúčastňujú aj vybraní aktuálne hospitalizovaní pacienti s danou diagnózou. Skupina je polootvorená – t.j. zloženie pacientov sa postupom času mení, je určená pre ženy aj mužov, frekvencia stretnutí je 1x týždenne.
 5. HRV biofeedback variability srdcovej frekvencie – jedná sa o tréningovú metódu zameranú na naučenie klienta dosiahnuť pokojným dýchaním maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie. Na základe pravidelného cvičenia sa dosahuje stav synchronizácie medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom a tým sa dosahuje vnútorná rovnováha (koherencia). Možnosti využitia: bolesť, nespavosť, kardiovaskulárna rehabilitácia, funkčné gastrointestinálne problémy, úzkostné poruchy, depresia, ADHD, posilnenie imunitného systému, zlepšenie športového výkonu. Za dlhodobý účinok nácviku dýchania možno považovať celkové upokojenie, zmiernenie psychosomatických ťažkostí a redukciu stresu.
 6. Poradenská činnosť, psychoedukácia – odborná pomoc pri riešení životných problémov pacientov. Psychoedukácia je zameraná na informovanie pacienta o chorobe, jej priebehu, farmakoterapeutickej a psychoterapautickej liečbe ako aj o stratégiách zvládania jednotlivých aspektov choroby.
 7. Konziliárna činnosť – psychológovia na psychiatrickom oddelení úzko spolupracujú s oddelením klinickej onkológie, pediatrickou klinikou, gynekologicko-pôrodníckou klinikou a konziliárnu činnosť vykonávajú na všetkých oddeleniach FNsP.
S akými ťažkosťami sa môžete obrátiť na klinického psychológa?
 • Afektívne poruchy (depresívna porucha, bipolárna afektívna porucha).
 • Neurotické, somatoformné a stresom podmienené poruchy (fóbie, úzkostné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, reakcia na ťažký stres, adaptačné poruchy).
 • Schizofrénia, psychotické poruchy.
 • Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia).
 • Neorganické poruchy spánku.
 • Sexuálne dysfunkcie.
 • Poruchy osobnosti a správania.
 • Organické duševné poruchy.
 • Závislosť na alkohole, psychoaktívnych látkach.

ERGOTERAPIA – MUŽI

ERGOTERAPIA – ŽENY


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021