POPLATOK ZA
OŠETRENIE NA POHOTOVOSTI

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch sa ústavná pohotovostná služba
poskytuje non-stop na pracovisku:
Urgentného príjmu 1. typu

V zmysle článku III. zákona č. 257/2017, ktorým sa mení Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z.

Zákona č. 522/2006 Z.z., zákonač.661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č.34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 220/2016 Z.z., zákona č.365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č.428/2015 Z.z. a zákona č. 356/2016 Z.z. je výška úhrady pri poskytovaní Ústavnej pohotovostnej služby :


   • každá návšteva Ústavnej pohotovostnej služby, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady – 10 €
   • návšteva Ústavnej pohotovostnej služby, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby – 2 €

Od povinnosti úhrady 10 € poplatku za návštevu Ústavnej pohotovostnej služby je oslobodený poistenec:
   • Pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku (to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo doporučené lekárom).
   • Pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny.
   • Pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti.
   • Pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby samoplatcu, ktorý nie je zdravotne poistený a hradí si poskytnutie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.
   • Pri návšteve Ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
   • Nositeľ ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety.
   • Ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021