Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU

Úvod

URGENTNÝ PRÍJEM

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Róbert Bartha
035 / 691 2736
035 / 691 2754


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Viera Kučerová
035 / 691 2736
035 / 691 2467


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU


POPLATOK ZA OŠETRENIE NA POHOTOVOSTICHARAKTERISTIKA

Urgentný príjem patrí medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Jeho činnosť je nepretržitá. Úlohou oddelenia je vykonávať všetky úkony súvisiace s odborným lekárskym a administratívnym prijatím chorého na hospitalizáciu, ako i zabezpečenie prepustenia chorých. Všetky práce sa koordinujú tak, aby sa na prvom mieste poskytla pacientovi čo najrýchlejšia a najkvalitnejšia odborná pomoc. Potom sa vykoná diagnostika, expektačná činnosť, rozhodnutie o príjme, administratívny príjem, hygienická očista a odsun na lôžkové oddelenie.

Urgentný príjem poskytuje neodkladnú starostlivosť všetkým chorým a zraneným, ktorí neboli poukázaní na hospitalizáciu. Podieľa sa na prepustení pacienta z hospitalizácie jednak administratívnou činnosťou, jednak prevzatím zvrškov v šatni.


Počet pracovníkov:
   • lekári – 10
   • sestry – 18 (1 na MD)
   • sanitári – 9
   • zdravotnícki asistenti – 3 (prac. prijímacej kancelárie)
   • šatniarka – 2
   • informátor – 1
Materiálno-technické vybavenie oddelenia:
   • EKG prístroje – 2 ks
   • defibrilátor – 1 ks
   • odsávačka – 1 ks
   • PC s prísl. – 14 ks


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA


URGENTNÝ PRÍJEM SA DELÍ NA 3 ÚSEKY
1. ÚSEK LEKÁRSKEHO PRÍJMU

Úsek lekárskeho príjmu tvoria odborné ambulancie – chirurgická, úrazovej chirurgie, interná, gynekologická a expektačná jednotka, v ktorých pracujú atestovaní lekári samostatne pracujúci s príslušnou odbornosťou a sestry:

   • poskytuje neodkladnú odbornú starostlivosť, pripadne resuscitáciu,
   • vykonáva vyšetrenie, ošetrenie, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu,
   • expektačná činnosť
   • rozhoduje o príjme na hospitalizáciu,
   • poskytuje pohotovostnú službu
    v pracovné dni od 15,00 hod. do 7,00 hod.
    v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Úsek lekárskeho príjmu
Expektačná jednotka

Na expektačné lôžka sa umiestňujú pacienti na 4 až 6 hodín z dôvodov diferenciálno – diagnostických a terapeutických. Expektačná jednotka zahŕňa 4 lôžka a je súčasťou úseku lekárskeho príjmu

Diferenciálno-diagnostické dôvody: pri nejasnej diagnóze je možné pacienta na určitú dobu umiestniť na expektačné lôžko, po uzavretí diagnózy pacienta prijať na lôžkové oddelenie, alebo odporučiť do domácej liečby.

Terapeutické dôvody: niektoré diagnosticky jasné stavy, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu iba kľud na lôžku s následne realizovanou krátkodobou liečbou.


2. ÚSEK ADMINISTRATÍVNEHO PRÍJMU

Úsek administratívneho príjmu tvorí prijímacia kancelária a vstupná miestnosť pre pacientov, činnosť v prijímacej kancelárii vykonáva referentka, činnosť vo vstupnej miestnosti vykonávajú sestry:

   • prevádza administratívne práce spojené s príjmom, preložením, prepustením a úmrtím pacienta,
   • referentka v prijímacej kancelárii zhotovuje podklady pre odd. štatistiky FNsP, zúčtovacie odd. a odd. liečebnej výživy a stravovania,
   • v prijímacej kancelárii môžete odovzdať cennosti a peniaze do úschovy v ústavnom trezore, na lôžkové oddelenie si ich beriete na vlastnú zodpovednosť

Úsek administratívneho príjmu
Pri príjme na plánovanú hospitalizáciu si pripravte:
   • zdravotnú dokumentáciu
   • občiansky preukaz
   • kartičku poistenca
   • tel. kontakt na príbuzného
Pri prepustení z hospitalizácie si vyzdvihnite:
   • potvrdenie o práceneschopnosti z prijímacej kancelárie (v pracovných dňoch)
   • zvršky zo šatne


2. ÚSEK HYGIENICKÉHO PRÍJMU

Úsek hygienického príjmu tvorí ženská, mužská a centrálna šatňa. Prácu na tomto úseku vykonávajú sanitári a šatniarky:

   • prevádza hygienickú očistu prijatých pacientov, ktorej rozsah určuje zdravotný stav pacienta,
   • preberá do úschovy zvršky od hospitalizovaných pacientov, vystavuje potvrdenie o úschove, poučí pacientov o možnosti úschovy cennosti v ústavnom trezore,
   • zabezpečuje odsun pacientov na lôžkové oddelenie,
   • vydáva zvršky prepusteným pacientom,
   • zabezpečuje úschovu prevzatých zvrškov v centrálnej šatni, všetci pracovníci tohto úseku majú hmotnú zodpovednosť za prevzaté zvršky a cennosti do úschovy.

Úsek hygienického príjmu

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021