Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Postup pri poskytovaní informácií podľa zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 • informácie možno získať elektronicky na internetovej adrese FNsP NZ www.nspnz.sk, a to počas 24 hodín denne, ďalej v písomnej forme na adrese Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, ul. Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34, na Referáte kontroly a sťažností, ústne do záznamu na č. telefónu 035/691 2313, telefaxom na č. 6401063 alebo elektronickou poštou na adrese: email@nspnz.sk,
 • informácie možno získať aj na základe žiadosti podanej ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou, inýmtechnicky vykonateľnýmspôsobom,
 • na vybavenie žiadostí občanov o informácie je riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky (ďalej ako „FNsP NZ“) poverená zodpovedná osoba určená na príslušnom Referáte kontroly a sťažností. Poverená osoba vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných FNsP NZ, analyzuje a vyhodnocuje ich opodstatnenosť a dávaodporúčania riaditeľovi k ich riešeniu,
 • zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je informácia určená, kto ju žiada / podáva – meno, priezvisko, u právnických osôb názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorýchinformáciísa žiadosť týka aaký spôsobsprístupnenia informáciežiadateľ navrhuje,
 • rozhodnutie oposkytnutí informácie vydáva riaditeľ FNsPNZ,
 • každé obmedzenie práva na informáciu musí mať zákonný dôvod a musí byťžiadateľovi riadne zdôvodnené,
 • informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky,faxom, poštou, elektronickoupoštou,
 • nazretím do dokumentácie nesmie byť porušená ochrana osobnosti a osobných údajov, sprístupnené nesmú byť informácie, ktoré tvoria štátne alebo služobné tajomstvo,
 • žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-ich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, zo závažných dôvodov môže byťlehota predĺžená najviac však o 8 pracovnýchdní,
 • ak riaditeľ žiadosť odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona,
 • opravným prostriedkom proti rozhodnutiu riaditeľa o odmietnutí informácie je rozklad,
 • pri neposkytnutí požadovanej informácie, alebo jej nedostatočnom poskytnutí má žiadateľ právo sa odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia,
 • informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov, spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi,
 • úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v Sadzobníku poplatkov za poskytovanie informácie.


Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
ÚKON € /STRANA
 internet  zdarma
 tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej  0,10 €
 tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej  0,20 €
 tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0  0,20 €
 tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej  0,40 €
 1 ks CD  3 €
 poštové poplatky podľa cenníkov Slovenskej pošty a
Slovenských telekomunikácií
 1 ks obálka
 informácia poskytnutá faxom

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 € FNsP NZ nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci 1,99€ je možné uhradiť v pokladni FNsP, Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34, v pracovnom čase, alebo poštovou poukážkou, resp. bezhotovostným prevodom na č.ú. FNsP: 20637-172/0200, VS 211.

Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021