Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY

Úvod

CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCI LEKÁR

MUDr. Tomáš Kovačic
telefón: 035 / 691 2323


VEDÚCA SESTRA

PhDr. Ildikó Kisová
telefón: 035 / 691 2450
ildiko.kisova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Centrálne operačné sály (COS) sú samostatným špecia­lizovaným liečebno-diagnos­tickým odde­lením a je začlenené medzi spoločné vyšetro­vacie a liečebné oddelenia FNsP. Je jedným z najzlo­žitejších a najnákladnejších časti nemocnice. Plní požiadavky všetkých chirurgických oborov tak, aby svojou účelnou stavbou, technickým vybavením a školeným personálom zabezpečilo možnosť aseptického operovania, realizáciu diagnostických a liečebných výkonov nepretržitej prevádzke.

Má štatút uzavretého oddelenia. Neoddeliteľnou súčasťou plynulej a nerušenej prevádzky oddelenia je úzka spolupráca s jednotlivými oddeleniami FNsP. Pozostáva z deviatich operačných sálových jednotiek.


ROZLOŽENIE MEDICÍNSKYCH ODBOROV JE NASLEDOVNÉ
   • neurochirurgické 2
   • ortopedická 1
   • traumatologická 1
   • chirurgické 2
   • gynekologická 1
   • urologická 1
   • akútna 1


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021