Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll.

Úvod

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll.

KLINIKAVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
035 / 691 2524 (pracovňa)
035 / 691 2717VEDÚCA SESTRA

PhDr. Andrea Barteková
035 / 691 2364


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


12. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

II. interná klinika vznikla z bývalého III. Interného oddelenia dňa 14.1.2004 v zmysle Zákona č. 277/1994 Národnej Rady o zdravotníckej starostlivosti § 56 v znení neskorších predpisov, na základe súhlasu účastníkov Dohody o zriadení výučbových základní.

KLINIKA MÁ 3 SAMOSTATNÉ OŠETROVACIE STANICE
   • Ošetrovacia stanica „Východ“: 26 lôžok
   • ošetrovacia stanica „Západ“: 26 lôžok s Jednotkou intermediárnej starostlivosti
   • Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS): 6 lôžok

II. interná klinika poskytuje diagnostické a terapeutické služby v odbore vnútorné lekárstvo.


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA


OKREM ZÁKLADNÝCH ČINNOSTÍ POSKYTUJE NASLEDOVNÉ DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ POSTUPY
   • príprava pacientov na špeciálne diagnostické a liečebné výkony (PTA, ERCP, angiografia, vyšetrenia tenkého a hrubého čreva, rádioizotopové vyšetrenia)
   • predoperačná príprava kardiakov a diabetikov
   • predoperačná príprava pacientov pred operáciou štítnej žľazy


ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA – KARDIOLÓGIA
   • záťažová ergometria,
   • ambulantný 24-hod. ekg Holterovský monitoring,
   • ambulantné 24-hod. monitorovanie tlaku krvi,
   • echokardiografia,
   • duplexná ultrasonografia artériového a venózneho systému horných a dolných končatín,
   • duplexná ultrasonografia karotických artérií,
   • medikamentózne testy v kardiológii,
   • chemická a elektrická kardioverzia.


ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA – GASTROENTEROLÓGIA
   • Diagnostická ezofagogastroduodenoskopia,
   • Diagnostická kolonoskopia,
   • Skríningová kolonoskopia- sme vybrané pracovisko zapojené do programu skríningu KRCA,
   • Centrum pre biologickú liečbu,
   • Jednodňová chirurgia.


LIEČEBNÉ METÓDY
   • endoskopická liečba krvácania do tráviacej trubice (injekčné metódy, tepelné a mechanické metódy),
   • endoskopická liečba varikózneho krvácania (sklerotizácia varixov pažeráka, ligácia varixov pažeráka a žalúdka, injekcia tkanivového lepidla do varixov žalúdka),
   • endoskopická resekcia včasných neoplastických lézií tráviacej trubice (polypektómia,endoskopická mukozálna resekcia, endoskopická submukózna disekcia),
   • ablačná liečba neoplastických lézií tráviacej trubice (argónová plazmakoagulácia),
   • endoskopická liečba stenóz tráviacej trubice (bužie, balónová dilatácia),
   • implantácia stentov do tráviacej trubice,
   • endoskopická liečba achalázie,
   • endoskopická perkutánna gastrostómia,
   • cielená a necielená biopsia pečene,
   • abdominálna ultrasonografia,
   • akútna hemodialýza, peritoneálna dialýza

Súčasťou II. internej kliniky je Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS), ktorá disponuje 6 posteľami. Svojím zameraním poskytuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť pacientom s chorobami vyžadujúcimi si intenzívnu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane intenzívneho laboratórneho monitorovania.


ŠPECIÁLNE ČINNOSTI JIMS
   • komplexná liečba ťažkého rozvratu vnútorného prostredia
   • komplexná liečba intoxikácií hubami, liekmi, chemikáliami
   • presne bilancovaná enterálna a parenterálna výživa
   • predoperačná príprava diabetikov a hepatikov
   • konzervatívna liečba obličkového a pečeňového zlyhania
   • kontinuálna liečba inzulínom
   • kritické stavy v diabetológii, endokrinológii, hepatológii, nefrológii, gastroenterológii
   • totálna evakuácia ascitu s adekvátnou suplementáciou albumínom
   • sledovanie hodinovej diurézy

Prijímanie chorých sa uskutočňuje zásadne cez Centrálne prijímacie oddelenie (CPO). Pacientov k hospitalizácii odosiela internista polikliniky, alebo zmluvný lekár. O prijatí pacientov rozhoduje podľa ich zdravotného stavu lekár internista, pracujúci na internej ambulancii CPPO. Pri nejasnostiach konzultuje prednostu internej kliniky, eventuálne jeho zástupcu. Počas ÚPS o príjme rozhoduje službukonajúci lekár CPPO, v čase pohotovosti v prípade nejasností lekár vykonávajúci príslužbu na internej klinike.

Ukončenie hospitalizácie chorého a jeho prepustenie do domáceho ošetrenia určuje primár oddelenia v spolupráci s ošetrujúcim lekárom kliniky.

Preklad pacienta na iné oddelenie zabezpečuje prednosta kliniky. Pacient je prekladaný na iné oddelenie po predchádzajúcom dohovore primárov, resp. prednostov, s kompletnou prepúšťacou správou.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Návštevy chorých sú povolené každý deň od 13,00 do 16,30 hod. Chodiaci pacienti prijímajú návštevy v určených priestoroch na oddelení. Ležiaci pacienti môžu prijímať návštevy na izbe. Deti do 10 rokov nemajú povolený vstup na oddelenie, dieťa nad 10 rokov môže navštíviť chorého len s povolením prednostu kliniky alebo ošetrujúceho lekára, vždy v sprievode dospelých. Mimo návštevných hodín povoľuje návštevy iba prednosta kliniky.

Informácie o stave chorých podáva prednosta klinika alebo ošetrujúci lekár najbližším príbuzným. Telefonicky môže lekár podávať informácie len osobám, u ktorých si je istý ich totožnosťou.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021