Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Dejiny oftalmológie v Nových Zámkoch

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Dejiny oftalmológie v Nových Zámkoch
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
DEJINY OFTALMOLÓGIE V NOVÝCH ZÁMKOCH

Počiatky oftalmologickej starostlivosť v Nových Zámkoch siahajú do začiatku 50-tych rokov, kedy do Nových Zámkov začal raz do týždňa dochádzať MUDr. Jozef Joáchim. V roku 1954 začal v novozámockej poliklinike dvakrát týždenne ordinovať MUDr. Jozef Török. V tom čase bol jediným očným lekárom v Nových Zámkoch.

Samostatné očné oddelenie bolo slávnostne otvorené 1. decembra 1969 s 19 lôžkami v priestoroch bývalej starej chirurgie. Oddelenie sa nachádzalo na prvom poschodí hlavnej nemocničnej budovy v starej nemocnici na Kapisztóryho ulici. MUDr. Török pôsobil ako primár na očnom oddelení do 31. marca 1992, kedy ako 66 ročný odišiel do dôchodku.

Stará nemocnica
Kolektív pod vedením prim. MUDr. Töröka

Po jeho odchode bola menovaná za primárku MUDr. Agnesa Langová. Zaslúžila sa o rozvoj mikrochirurgie oka a ako prvá implantovala umelú vnútroočnú šošovku metódou tzv. extra­kapsu­lárnej extrakcie šošovky v oku. Prevahu nadobudla operačná liečba nad konzervatívnou.

Technika na odstránenie sivého zákalu šošovky sa veľmi rýchlo rozvíjala. Moderná operácia sivého zákalu šošovky malým rezom (pre zaujímavosť je to 2,7 mm) a metódou tzv. fakoemulzifikácie, čiže ultrazvukom, umožnila presunúť tieto operácie do ambulantnej starostlivosti, a tak v roku 2003 začala svoju činnosť na očnom oddelení jednodňová očná chirurgia, ako prvá v nemocnici v Nových Zámkoch. Novú metódu operácie zahájil MUDr. Peter Böhm, ktorý pôsobil u nás v rokoch 2002-2003.

V januári 2004 sa ujala vedenia oddelenia MUDr. Jana Mattová, ktorá na poste primára oddelenia pracovala do septembra 2008. Zaslúžila sa o modernú diagnostiku, zobrazovacie metódy, ako je fluoresceínová angiografia sietnice a optická koherentná tomografia (OCT).

Od októbra 2008 prevzala primariát MUDr. Alena Ženčárová, ktorá na tejto pozícii pôsobila do 30. apríla 2016. Počas jej pôsobenia sa zvýšil počet operácií katarakty na 1300 ročne, a tak sme sa zaradili medzi popredné pracoviská na Slovensku s najväčším počtom operácií na jedného chirurgia.

Prvého apríla 2011 na základe rozhodnutia vedenia nemocnice bola zrušená lôžková časť oddelenia a odvtedy fungujeme ako oftalmologické nelôžkové oddelenie. Poskytujeme oftalmologickú starostlivosť v oblasti všeobecná oftalmológia a chirurgická oftalmológia, vrátane mikrochirurgie oka.

Organizačne sa oddelenie delí na:

  1. Oftalmologickú cievnu a glaukómovú ambulanciu
  2. Jednodňovú očnú chirurgiu

Na základe zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami vykonávame operácie podľa vestníka MZ a odborného usmernenia o výkonoch v JZS.

Od februára 2009 je naše pracovisko centrom liečby VPDM a cievnych ochorení sietnice aplikáciou antirastových faktorov do sklovca. Táto liečba sa vykonáva na operačnej sále za prísne aseptických podmienok. Pred jej zavedením boli pacienti odsúdení na stratu zraku. Aplikáciou antirastových faktorov dokážeme v súčasnosti pacientom zachovať zrakové funkcie.

V súčasnosti pracuje na oddelení 7 očných lekárov, 9 sestier a 2 zdravotnícke asistentky.

PhDr. Mária Sütőová

Kolektív Oftalmologického nelôžkového oddelenia (2016)


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021