Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková, MPH
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI

Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základným vyšetrením v očnom lekárstve, ktorého cieľom je zistenie zrakových funkcií. Rutinne sa používa veľa rokov k screeningu refrakčných porúch a tiež k sledovaniu vývoja v priebehu liečby očných chorôb ako aj k určeniu zrakovej ostrosti pre účely overenia schopnosti vykonávať určité povolania a riadiť motorové vozidlá. Stanovenie zrakovej ostrosti slúži k posúdeniu aktuálneho stavu zrakového orgánu, pri ktorom je dôležité, aby boli údaje zrakovej ostrosti namerané v akejkoľvek časti sveta porovnateľné, k čomu boli vytvorené normalizované optotypy ako je napríklad Snellenov optotyp, Pflügerove háky, detské optotypy alebo optotyp ETDRS.

SNELLENOV OPTOTYP
Herman Snellen a jeho optotyp

Snellenov optotyp bol dlhú dobu najrozšírenejší optotyp, ktorý sa používal na vyšetrenie zrakovej ostrosti. Predstavil ho holandský oftalmológ Herman Snellen v roku 1862 a s menšími modifikáciami sa používa dodnes.

Snellenov optotyp je zostavený z písmen rôznej veľkosti, ktoré sú zoradené od najväčšieho po najmenšie. Vyšetrovacia vzdialenosť je 5 metrov, to je pre oko tzv. praktické nekonečno. Je to dôležité preto, že pri tejto vzdialenosti dopadajú na oko tzv. paralelné lúče (a oko sa neakomoduje). Hodnota zrakovej ostrosti je určovaná pomocou zlomku. Čitateľ určuje vzdialenosť pacienta od optotypu a menovateľ číslo riadku, ktoré pacient prečíta alebo rozozná. Najlepšia zraková ostrosť je udávaná v zlomkovom zápise 5 / 5.

Nevýhody Snellenovho optotypu sú, že rôzne písmená nie sú rovnako dobre čitateľné. Počet znakov nie je rovnaký. Pri lepších zrakových ostrostiach, kde je na riadku viac znakov dochádza k tzv. zhlukovaniu, čo má za následok horšiu čitateľnosť znakov. Veľkosť písmen medzi riadkami sa mení nepravidelne a väčšina mladých ľudí má zrakovú ostrosť lepšiu ako je najlepšie dosiahnuteľná.

Pflügerove háky
Detský optotyp

PFLÜGEROVE HÁKY

Pflügerove háky sa používajú hlavne u detí a analfabetov. Jedná sa o znaky v tvare písmena E. Zobrazujú sa väčšinou v štyroch základných smeroch (hore, dole, doľava a doprava) pričom pacient určuje ich smer.

DETSKÉ OPTOTYPY

Pre deti, ktoré nepoznajú písmenká ani číslice, boli okrem skôr uvedených znakov zostavené aj tzv. detské optotypy. V týchto optotypoch sú znázornené znaky z detského sveta.

ETDRS OPTOTYPY
ETDRS optotyp

Po prekonaní nedostatkov Snellenovho optotypu sa zrodilo veľa návrhov. V roku 1982 bol optotyp Iana Baileyho a Jana Lovieho ďalej modifikovaný a mal zhodnotiť zmeny zrakovej ostrosti pri liečbe diabetickej retinopatie argónovou laserovou fotokoaguláciou (Early Treatment Diabetic Retinopath Study – ETDRS). ETDRS optotyp bol vyvinutý pre klinické štúdie pacientov s ochorením, ktoré sa volá vekom podmienená degenerácia žltej škvrny (macula lutea) alebo diabetického edému žltej škvrny.

ETDRS optotyp je logaritmicky odstupňovaný a musí spĺňať základné vlastnosti:

   • každý riadok obsahuje 5 písmen
   • optotyp má 14 riadkov, to znamená 70 znakov, ako znaky boli použité Sloanove písmená pre ich rovnakú čitateľnosť (jedná sa o znaky: C, D, H, K, N, O, R, S, V, Z)
   • vzdialenosť medzi písmenami je v každom riadku rovnaká
   • vzdialenosť medzi riadkami je rovnaká a rovná sa výške písmen v spodnom riadku (tieto dve vlastnosti zaručili, aby nedochádzalo k zhlukovaniu znakov)
   • progresia znakov je logaritmická, to znamená, že veľkosť znakov sa zdvojnásobí po troch riadkoch

Hodnotenie zrakovej ostrosti podľa optotypu ETDRS:

Vo vyšetrovacej vzdialenosti 4 metrov pacient pozoruje optotyp obsahujúci 14 riadkov a na každom z nich nachádzajúcich sa 5 písmen. Pri vyšetrení zrakovej ostrosti pomocou ETDRS optotypov môže vyšetrujúci napomôcť pacientovi k excentrickej fixácii, ktorá umožní odsunúť do strany rušivý centrálny skotóm a dovolí tak určiť skutočne možnú najvyššiu hodnotu zrakovej ostrosti. V porovnaní so Snellenovým optotypom kedy sa uplatňuje celoriadková metóda, na optotype ETDRS pre uznanie riadku stačí prečítať len 60% znakov, t.j. aspoň 3 znaky (z 5 písmen aspoň 3).

Tieto vlastnosti umožnili hodnotenie zrakovej ostrosti podľa počtu prečítaných písmen, nie podľa počtu prečítaných riadkov. Zápis najlepšej zrakovej ostrosti je 20 / 20, čo je ekvivalent 5 / 5 Snellenovho optotypu (čiže 100 %). Ak vyšetrený nedokáže zo 4 m prečítať aspoň 3 písmená, prechádzame na čítanie z 1 m.

Vyhodnotenie vízusu na ETDRS optotype má nenahraditeľnú cenu na zmapovanie presného detailného centrálneho videnia pri ochoreniach žltej škvrny, hlavne pri ochorení VPDM a ochorení DEM, kedy vieme pomocou ETDRS vízusu vyhodnotiť, kde je na sietnici pacienta opuch alebo krvácanie.

Základnou podmienkou na správne vyšetrenie zrakovej ostrosti sú dobre vyškolená sestra, vyhradený priestor, dostatok času a súkromie pre pacienta.

Mgr. Ivana Kanásová
sestra aplikačného centra oftalmologického
nelôžkové oddelenia


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.