Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE PATOLÓGIE

Úvod

ODDELENIE PATOLÓGIE

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ján Benko
Telefón: 035 / 691 2302
E-mail: jan.benko@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Renáta Sokolová
Telefón: 035 / 691 2667


SEKRETARIÁT

Telefón: 035 / 691 2125
E-mail: patologia@nspnz.skTEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMNÁ SAMOSTATNÁ BUDOVACHARAKTERISTIKA ODDELENIA

Patológia je samostatný diagnostický odbor v sústave vyšetrovacích a laboratórnych zložiek. Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je bioptická a cytologická diagnostika a niektoré špecializované vyšetrovacie metódy s nimi súvisiace ako peroperačná biopsia, imunohistochémia a histochémia.

Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je bioptická a cytologická diagnostika. Nekropsia – pitvy a s nimi súvisiace vyšetrenia sa na oddelení nevykonávajú.

Diagnostická činnosť v patológii je dôležitým prvkom v rámci určenia diagnózy, liečebného postupu a prognózy ochorenia. Akýkoľvek orgán, kúsok tkaniva, telesná tekutina, alebo bunky získané z tela pacienta nejakou medicínskou procedúrou, sú povinne podrobené bioptickému alebo cytologickému vyšetreniu na oddelení patológie.

Patríme ku kolektívom, s ktorým pacient neprichádza do priameho styku, ale naša práca, aj keď väčšinou anonymná, je dôležitá a z hľadiska stanovenia diagnózy ochorenia často kľúčová.

Štruktúra oddelenia: biopsia, peroperačná biopsia, imunohistochémia a cytológia.

BUDOVA PATOLOGICKÉHO ODDELENIA


HISTÓRIA ODDELENIA

Začiatky oddelenia patológie siahajú do 70. rokov 20. storočia. V roku 1972 ako prvý v priestoroch na prosektúre v starej nemocnici začal vykonávať sporadické pitvy a neskôr aj histologické vyšetrenia vzoriek orgánov získaných pri pitve MUDr. Žigmund Dogoši.

V roku 1975 získal post monoprimariátu MUDr. Štefan Lošonský, ktorý sa v podstatnej miere zaslúžil o rozvoj odboru v regióne Nových Zámkov. Zaviedol povinné pitvy detí a novorodencov a pravidelné pitvy dospelých, klinicko-patologické rozbory, založil bioptické laboratórium a začal vykonávať bioptické vyšetrenia, ktoré boli dovtedy realizované na LF UK v Bratislave. Zaviedol do praxe rýchle peroperačné vyšetrenie technikou zmrazených rezov. Po presťahovaní sa oddelenia do priestorov v areáli novej nemocnice v r. 1980 pod jeho vedením vznikol pomerne veľký kolektív pracovníkov, v rámci ktorého získalo čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu viacero lekárov a histologických laborantiek.

Po odchode MUDr. Lošonského pôsobil na poste primára oddelenia v rokoch 1991-1997 MUDr. Pavol Hudcovský. So zmenou spoločenských pomerov a s nimi súvisiacimi zmenami v zdravotníctve sa menila aj náplň činnosti oddelenia, ktorá sa čoraz viac posúvala od nekropsie smerom k diagnostickej bioptickej činnosti.

V rokoch 1997-2005 pôsobil na poste primára MUDr. Alexander Sládeček, ktorý sa zaslúžil o ďalší rozvoj bioptickej diagnostiky a zavedenie imunohistochemických vyšetrení. Počas jeho pôsobenia došlo k stabilizácii personálneho obsadenia a dvaja lekári získali plnú kvalifikáciu v odbore.

V súvislosti s transformáciou zdravotníctva a vznikom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2005 bola nekroptická činnosť vyňatá z rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti. Oddelenie sa transformovalo na diagnostické biopticko-cytologické pracovisko

Od roku 2005 oddelenie pracuje pod vedením primára MUDr. Jána Benka.


VYŠETRENIA
 • Bioptické vyšetrenia fixovaného materiálu s použitím štandardných (HE), špeciálnych (Fe, PAS, Melaním VG, Ret…) a imunohistochemických farbiacich metód
 • Predoperačná biopsia – počas operácie odobratý materiál bez fixácie, následne na oddelení patológie rýchle zmrazený a mikroskopicky vyhodnotený s telefonickým nahlásením predbežného výsledku operatérovi
 • Imunohistochemické vyšetrenie fixovaného bioptického a cytologického materiálu
 • Cytologické vyšetrenia – exfoliatívna cytológia, vyšetrenie telových tekutín, tenkoihlová aspiračná cytológiaMolekulovo genetické vyšetrenia – na požiadanie zabezpečíme zaslanie reprezentatívneho bioptického alebo cytologického parafínového bloku do príslušného zariadenia (NÓU, OUSA, Cytopathos s.r.o., Martinské bioptické centrum s.r.o.)


DOKUMENTAČNÝ ÚSEK

Dôležitou súčasťou oddelenia je úsek dokumentácie. Oddelenie je vybavené vlastnou počítačovou sieťou, pracuje so špeciálne vyvinutým softvérom pre pracoviská patológie, ktorý umožňuje evidenciu materiálu prichádzajúceho na oddelenie, archiváciu, editáciu výsledkov a ich odosielania v elektronickej forme, ako i archiváciu fotodokumentácie, vyhľadávanie informácií podľa špeciálne zadaných kritérií.

PERSONÁLNE ZLOŽENIE ODDELENIA
   • Lekári: 4
   • Laborantky: 8
    (z toho 6 s postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore, 1 s vysokoškolským vzdelaním)

    • 4 laborantky na úseku biopsie
    • 2 na úseku imunohistochémie
    • 1 na úseku cytológie
    • vedúca laborantka
   • Zdravotnícky asistent
   • Odborný sanitár
   • Pomocný pracovník v zdravotníctve


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pracovná doba na odd. patológie: Po-Pi 7:00-15:00 hod.

Informácie o výsledkoch bioptických a cytologických vyšetrení telefonicky neposkytujeme! Výsledky sú odosielané lekárovi alebo primárovi oddelenia, z ktorého bol materiál zaslaný na vyšetrenie.


OBHLIADKOVÁ ČINNOSŤ

V prípade úmrtia pacienta v nemocnici musí byť vykonaná obhliadka tela, na základe ktorej obhliadajúci lekár rozhodne, či bude vykonaná pitva, alebo telo môže byť pochované. Sú prípady stanovené zákonom, v ktorých nie je možné od pitvy upustiť ani napriek tomu, že si to pozostalí neprajú!

Obhliadky osôb zomrelých vo FNsP Nové Zámky sa vykonávajú na odd. patológie!

Odporúčame, aby sa rodinní príslušníci po oznámení úmrtia na oddelení, kde bol pacient hospitalizovaný, osobne prišli informovať na oddelenie patológie, kde im budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.

Neodporúčame bez návštevy patológie dopredu vybavovať termín pohrebu, alebo miesto osobnej návštevy niektorého z rodinných príslušníkov posielať na patológiu pohrebnú službu.

Pitvy sa vykonávajú v Nitre na oddelení Súdneho lekárstva a patológie ÚDZS. Prepravu do Nitry zabezpečuje pohrebná služba zazmluvnená nemocnicou, ako i prepravu späť do Nových Zámkov.

V prípade úmrtí v priebehu týždňa je možné informovať sa v ten istý deň alebo v nasledujúci deň. Pri úmrtiach v piatok poobede a cez víkend sa možno informovať v pondelok od 8:00 hod.

V krajných prípadoch, keď sa rodinný príslušník nemôže osobne dostaviť na patológiu, možno získať základné informácie telefonicky na sekretariáte patologického odd. na tel. 035 / 691 2125.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021