Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

občiasnke združenie NEUROCHIRURGIA NZ

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

občiasnke združenie NEUROCHIRURGIA NZVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

MUDr. Martin Melišek
martin.melisek@nspnz.sk
035 / 691 2315VEDÚCA SESTRA

Mgr. Mária Tarčoňová, dipl. sestra
maria.tarconova@nspnz.sk
035 / 691 2821
035 / 691 2703


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU


Neurochirurgia NZ

OBČIASNKE ZDRUŽENIE

NEUROCHIRURGIA NZ
Občiasnke združenie

NEUROCHIRURGIA NZ


Hlavné poslanie združenia je vylepšenie materiálno-technického vybavenia oddelenia neurochirurgie, ochrana a podpora zdravia so zameraním na preventívnu a osvetovú činnosť v oblasti odvetvia neurochirurgia a zlepšovanie podmienok neurochirurgického oddelenia pre pacientov a zamestnancov.

Naše ciele:

   • Podpora nových diagnostických a liečebných metód v neurochirurgii.
   • Zlepšenie prístrojového vybavenia neurochirurgického oddelenia.
   • Podpora vzdelávania pracovníkov v odbore (lekárov a zdravotníckeho personálu).
   • Vytváranie príjemného prostredia pre pacientov, modernizácia oddelenia.
   • Osvetová a publikačná činnosť v odbore.
   • Poskytovanie informácií a poradenstva pri ochoreniach v odbore.
   • Vzdelávacie a Školiace aktivity pre odborníkov a pre verejnosť.
   • Podpora organizovania a účasti na vedeckých odborných podujatiach.
   • Organizácia a realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a konferencií.
   • Spolupráca s odbornými organizáciami v SR a zahraničí za účelom presadzovania cieľov združenia.
   • Vyhľadávanie a získavanie finančných zdrojov na vykonávanie vyššie uvedených činností, napr. aj prostredníctvom spracovania projektov za účelom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov, propagácia, publikačná činnosť a poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách.

Názov združenia: NEUROCHIRURGIA NZ
Adresa: Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 5587/11A
Nové Zámky 940 34
Slovenská republika
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Kód banky: 0200
IBAN: SK98 0200 0000 0044 7152 7851

Za akúkoľvek pomoc veľmi pekne ďakujeme !!!logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021