Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Úvod

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

KLINIKAVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
fax: 035 / 640 2575


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Rita Legardová
rita.legardova@nspnz.sk


ODDELENIE VÝCHOD

035 / 691 2341 – Informácie o pacientoch


ODDELENIE ZÁPAD

035 / 691 2131 – Informácie o pacientoch


KORONÁRNA JEDNOTKA

035 / 691 2862


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


11. POSCHODIE MONOBLOKU

CHARAKTERISTIKA

Klinika má 60 postelí z toho 5 postelí JIS.

Klinika poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetro­vateľskú starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami, najmä kardio­vasku­lárnymi a špecializuje sa na starostlivosť o pacientov s poruchami srdcového rytmu. Centrum pre implantáciu dočasných a trvalých kardio­stimu­látorov slúži pre 6 okresov Nit­rianskeho a Trnavského kraja – Nové Zámky, Levice, Komárno, Šaľa, Galanta a Trnava.

Priemerne ročne hospitalizujeme 2800 pa­cien­tov s priemerným ošetrovacím časom 6 dní.

NAJČASTEJŠIE DIAGNÓZY

Zlyhanie srdca, akútny infarkt srdca, poruchy srdcového rytmu, chronická ischemická choroba srdca, dvanástnikový vred, zápal obličiek a zlyhanie obličiek, nejasné horúčnaté stavy, poruchy prekrvenia mozgu, málokrvnosti.


ŠTRUKTÚRA KLINIKY
   • Centrum pre implantáciu dočasných a trvalých kardiostimulátorov
   • Jednotka intenzívnej starostlivosti – koronárna jednotka
   • Dve ošetrovacie jednotky
   • Ambulantná časť
   • Nadštandardná izba


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA


NA KLINIKE SA VYKONÁVAJÚ TIETO DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ POSTUPY
   • Monitorovanie pacientov bedside monitormi (kontrola vitálnych funkcií, krvný tlak,(TK), pulz (P), telesná teplota (TT), Satutácia kyslíka v krvi, na koronárnej jednotke,
   • Holterovo monitorovanie 24 hodinové EKG, Monitorovanie krvného tlaku 24 hodín,
   • vyšetrenie srdcovocievneho aparátu (zistenie zúženia srdcových ciev) záťažovou ergometriou na behátku (Tredmile), vyšetrenie neskorých komorových potenciálov,
   • úprava porúch srdcového rytmu – fibrilácie srdcových predsiení elektrickým výbojom – kardioverziou,
   • ultrazvukové vyšetrenie srdca Echokardiografia
   • miniivazívne vyšetrenie porúch srdcového rytmu cez elektródu zavedenú do pažeráka, s následnou implantáciou dočasného alebo trvalého kardiostimulátora (udavača kroku).
   • Head up Tilt test- vyšetrenie stavov bezvedomia na naklonenej rovine
   • Endoskopické vyšetrenia- gastrofibroskopia (vyšetrenie žalúdka), kolonoskopia (vyšetrenie hrubého čreva),
   • ultrazvukové vyšetrenie pečene, podžalúdkovej žľazy a obličiek,
   • Diagnostická, liečebná a ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym i chronickým ochorením obličiek


VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

I. interná klinika sa zapája do mnohých projektov medzinárodného klinického výskumu. Oblasť Výskum sa zameriava najmä na kardiovaskulárne ochorenia, infarkt srdca, ischémia myokardu, poruchy srdcového rytmu, ochorenia obličiek, kardiovaskulárne komplikácie diabetu, zápalové ochorenia priedušiek a pľúc.

V rámci projektov vedeckovýskumnej činnosti spolupracujeme s nadáciou PARTNERS v USA, ktorá koordinuje mnohé činnosti vo svete najmä v kardiológii. Poskytla štipendium na účasť na pravidelné zasadnutia výboru TIMI skupiny, ktorá pracuje pri Bringham and Womens Hospital v Bostone a Lekárskej fakulty Harvardskej univerzity v Bostone v USA. Konzultačná činnosť v oblasti kardiológie na Lekárskej fakulte Harvardskej univerzity v Bostone v USA.


ZOZNAM ÚSPEŠNE REALIZOVANÝCH PROJEKTOV NA KLINIKE
   • HERO 2 – Liečba pacientov s akútnym infarktom myokardu pomocou hirudínu.
   • VALIANT – Porovnanie účinnosti a bezpečnosti Valsartanu a kaptoprilu u pacientov s akútnym infarktom myokardu so zlyhaním srdca,
   • Zistenie účinnosti ivabradínu u pacientov so stabilnou anginou pectoris,
   • VASCO – sledovanie účinnosti trimetazidínu u pacientov so stabilnou anginou pectoris,
   • VIVALDI – hodnotenie účinnosti telmisartanu na proteinúriu u pacientov s diabetickou nefropatiou,
   • Liečba vysokého tlaku krvi pomocou Olmesartanu,
   • CIBIS III, Porovnanie monoterapie a kombinovanej terapie bisoprololom a enalaprilom u pacientov so zlyhaním srdca,
   • ExTRACT TIMI 25 – Porovnanie účinnosti nízkomolekulárneho heparínu enoxaparínu a heparínu u pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciou ST segmentu po trombolýze pomocou actilýzy,
   • DISPERSE2 – TIMI 33, Porovnanie účinnosti Clopidogrelu a AZD 6140 u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami bez elevácie ST segmentu,


SÚČASNE PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
 • ENGAGE – AF TIMI 48 – liečba fibrilácií predsiení

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prednášame a skúšame nasledovné predmety:

   • Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve
   • Menežment ľudských zdrojov
   • Zdravotnícke poisťovníctvo
   • Ekonomika zdravotníctva

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ
 • Menežment ľudských zdrojov.
 • Zdravotnícke poisťovníctvo
 • Ošetrovateľské štandardy


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2012 V RENOMOVANÝCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOCH

The New England Journal of Medicine:
Spoluautori: T. Duris, J. Bernatova, M. Subadova, L. Vankova

1,  Basal Insulin and Cardiovascular and Other Outcomes in Dyslglycemia.
2, Omega-3 Polyunsaturated Fatty acid Suplements.

Diabetes care:
Relatioship betwen Glycated Hemoglobin and Fasting Plasma Glucose in Dysglycemia or Type Diabetes.
An Analysis of Baseline Data from the ORIGIN Trial.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021