Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ÚSTAV HEMATOLÓGIE

Úvod

ÚSTAV HEMATOLÓGIE

KlinikaVEDENIEPRIMÁR

MUDr. Alexander VargaVEDÚCA LABORANTKA

Mgr. Eva Doležalová


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU – SEVEROVÝCHODNÝ TRAKT


vchod na oddelenie: vojdite hlavným vchodom na 1. poschodie monobloku. Pokračujte chodbou rádiologického oddelenia. Keď vojdete do spojovacej chodby, po vašej ľavej ruke je prístup ku schodisku. Zostúpte o poschodie nižšie priamo na pracovisko ústavu hematológie.

vchod do ambulancie: osobitným vchodom priamo z ulice
CHARAKTERISTIKA

Ústav hematológie je klinicko-laboratórne pracovisko so zameraním na laboratórnu diagnostiku hemato­logickú, hemosta­zeologickú, imuno­hemato­logickú a ambulantnú starostlivosť

Krvná banka, súčasť pracoviska Ústavu hematológie, je jednotka zdravotníckeho zariadenia Ústavnej starostlivosti, v ktorej sa uchováva a distribuuje ľudská krv a zložky krvi a vykonávajú sa skúšky kompatibility ľudskej krvi a zložiek z krvi určených výlučne na použitie vo vlastnom zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke. Hematologická ambulancia podľa harmonogramu práce.

ZAMERANIE PRACOVISKA
 • vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zaisťuje prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s primárnymi chorobami krvi a krvotvorných orgánov. Túto činnosť vykonáva vo forme starostlivosti ambulantnej, dispenzárnej a konziliárnej na lôžkových oddeleniach nemocnice,
 • vykonáva laboratórne a konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi,
 • zabezpečuje spoľahlivosť a presnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných metód a postupov,
 • zaisťuje a riadi systém internej a externej kontroly kvality
 • spolupracuje na zabezpečení pred- a postgraduálnej výchovy v hematológii a transfúziológii pre všetky kategórie pracovníkov.


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ:


PRACOVISKO SA ČLENÍ:
   • Príjem biologického materiálu
   • Laboratórna zložka
    • Hematologické laboratórium
    • Hemokoagulačné laboratórium
    • Imunohematologické laboratórium
    • Krvná banka – expedícia transfúznych prípravkov
   • Ambulantná zložka
    • Hematologická ambulancia
    • Ambulancia pre antikoagulačnú liečbu

PRÍJEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU


ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Hematologické laboratórium
 • vyšetrenie krvných obrazov, retikulocytov, diferenciálny krvný obraz na krvinkových analyzátoroch,
 • mikroskopické hodnotenie morfológie leukocytov a erytrocytov z periférnej krvi, počítanie retikulocytov,
 • mikroskopické počítanie krvných elementov,
 • cytologické farbenie a hodnotenie krvných náterov,
 • vyšetrenie buniek LE,
 • vyšetrenie sternálnych punkcií, pleurálnych punktátov a ascitov, sterov z tkaniva, resp. odtlačok.

HEMATOLOGICKÉ LABORATÓRIUM A CYTOMETRIA

HEMOKOAGULAČNÉ LABORATÓRIUM
 • vyšetrenie globálnych koagulačných testov (PT, APTT, TT),
 • vyšetrenie špeciálnych koagulačných testov (AT III, D-dimér, koagulačné faktory),
 • doplňujúce koagulačné testy (RČ, HTI, retrakcia plazmatického koagula, test komzumpcie protrombínu),
 • koagulačné testy v spolupráci s referenčnými a špecializovanými pracoviskami na diagnostiku vrodených a získaných koagulačných porúch.

HEMOKOAGULAČNÉ LABORATÓRIUM

IMUNOHEMATOLOGICKÉ LABORATÓRIUM
 • rutinné imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, skríning protilátok, enzýmové testy, skúšky kompatibility),
 • špeciálne imunohematologické vyšetrenia (chladové protilátky, prenatálna poradňa).

EVIDENCIA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
 • bezprostredný styk, súvisiaci s príjmom biologického materiálu z oddelení FNsP a ambulancií lekárov zo zmluvnej oblasti okresu Nové Zámky, so zdravotníckym personálom, informácie, telefonické hlásenie výsledkov
 • finálne potvrdenie výsledkov pre transport údajov cez vnútornú počítačovú sieť na oddelenia, tlač výsledkov a odosielanie na externé pracoviská.

KRVNÁ BANKA

EXPEDÍCIA TRANSFÚZNYCH PRÍPRAVKOV
 • koordinácia nákupu, skladovania a výdaja transfúznych prípravkov,
 • dozor nad zásobami diagnostík, ich exspiráciou, upozornenie na nutnosť doplnenia,
 • telefonická konzultácia s objednávateľom vyšetrenia ohľadom požadovaného servisu.

OSTATNÉ PRACOVISKÁ

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA
 • diagnostikovanie, liečba, dispenzárna starostlivosť o chorých s hematologickými a onkohematologickými chorobami,
 • ambulantné odbery kostnej drene, trepanobiopsie,
 • konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov,
 • odber biologického materiálu, liečebná venepunkcia,
 • podávanie ambulantnej liečby – hemoterapie, chemoterapie, injekcie (i.v., s.c., i.m.),
 • ambulancia pre poruchy hemostázy,
 • vedenie dispenzáru pre pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, trombofilné stavy, porucha hemostázy.


PERSONÁLNE OBSADENIE

   • Lekári: 3
   • Sestry: 2
    • 1 – ŠŠ v odbore Hematológia a transfuziológia + VOV – diplomovaná zdravotná sestra
    • 1 – ŠŠ v odbore OŠE starostlivosť v onkológii
   • Zdravotnícke laborantky: 15
    • 14 – ŠŠ v odbore Hematológia a transfuziológia
    • 2 – VŠ v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy
    • 3 – VOV – diplomovaný medicínsko-technický laborant
   • Sanitárky: 2

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021