Zrekonštruované priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie

10 marca, 2022
H.jpg

Priestory a služby Oddelenia centrálnej sterilizácie boli v roku 2021 pozastavené z dôvodu jej rekonštrukcie. S potešením môžeme oznámiť, že v týchto dňoch Oddelenie centrálnej sterilizácie už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby.

Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a skvalitnenie poskytovaných služieb,

dodal MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ FNsP Nové Zámky.

Oddelenie centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky prešlo počas rekonštrukcie stavebnými úpravami a prístrojovou modernizáciou. K zmene účelu využitia oddelenia však rekonštrukciou nedošlo. Priestory centrálnej sterilizácie obsahujú príjem nesterilného materiálu, umyváreň inštrumentov, miestnosť setovania, sklad pomocného materiálu, laboratórium, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu a filter personálu. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starých prístrojov za nové. Na oddelení sa vykonáva sterilizácia fyzikálna (3 parné sterilizátory) a sterilizácia chemická na sterilizáciu termolabilných zdravotníckych pomôcok (2 formaldehydové sterilizátory).

Výmenou prístrojov sa dosiahne zabezpečenie efektívneho sterilizačného cyklu a kvality procesu sterilizácie. Rekonštrukčné práce prebiehali počas neprerušenej prevádzky pre FNsP Nové Zámky, čiastočne však musela byť obmedzená externá činnosť,

dodala PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD., vedúca sestra Centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky.

Oddelenie centrálnej sterilizácie tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových a ambulantných úsekov FNsP NZ a niektorých neštátnych zdravotníckych zariadení požadovaným množstvom sterilného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. K úlohám oddelenia patrí aj zabezpečenie požadovanej kvality a primeranej úrovne dekontaminácie, dezinfekcie  a sterilizácie v záujme prevencie nozokomiálnych nákaz a sústredenie prístrojovej techniky v predsterilizačnej príprave, v dezinfekcii, sterilizácii a kontrole do jedného organizačného celku a zabezpečenie jej efektívneho využitia.

Oddelenie centrálnej sterilizácie všetky menované služby poskytuje aj iným zdravotníckym a nezdravotníckym zariadeniam. Z toho dôvodu každý, kto by mal o uvedené služby záujem sa môže obrátiť priamo na vedúcu oddelenia,

uzavrel Mgr. Bc. Roland Száz, zástupca riaditeľa pre vnútornú správu FNsP Nové Zámky.


Pred a počas rekonštrukcie


Po rekonštrukcii


Médiá

dnes24.sk

Televízne noviny Markíza

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021